Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nationale regionale investeringssteun

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Nationale regionale investeringssteun

Deze verordening beschrijft de voorwaarden waaronder de Commissie niet in kennis hoeft te worden gesteld van steun die wordt toegekend op grond van met de interne markt verenigbare regionale-investeringssteunregelingen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 24 oktober 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun.

SAMENVATTING

Deze verordening is van toepassing op doorzichtige regionale-investeringssteunregelingen * die staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag vormen en die verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag. De verordening beschrijft de voorwaarden waaronder door de lidstaten op grond van deze regelingen toegekende steun niet hoeft te worden gemeld (aanmelding bepaald in artikel 88, lid 3 van het EG-Verdrag).

Voorwaarden voor vrijstelling

Steun voor initiële investeringen is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt indien:

 • de steun wordt verleend in voor regionale steun in aanmerking komende gebieden, zoals die zijn vastgesteld op de regionale-steunkaart voor de betrokken lidstaat voor de periode 2007-2013;
 • de steunintensiteit uitgedrukt als brutosubsidie-equivalent het geldende regionalesteunplafond niet overschrijdt, zoals dat is vastgesteld op de regionale-steunkaart voor de betrokken lidstaat voor de periode 2007-2013.

Steun die met de interne markt verenigbaar is en die niet vooraf bij de Commissie hoeft te worden aangemeld:

 • doorzichtige regionale-investeringssteunregelingen * die staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag vormen en die voldoen aan de voorwaarden van deze verordening;
 • individuele steun die niet wordt toegekend op basis van een steunregeling (“ad-hocsteun”) die niet meer bedraagt dan 50 % van de totale te verlenen investeringssteun.

Toepassingsgebied

Deze verordening is niet van toepassing op:

 • de visserijsector (esdeenfr) en aquacultuursector ;
 • de scheepsbouwsector (esdeenfr);
 • de kolenindustrie;
 • de ijzer- en staalindustrie;
 • de synthetische-vezelindustrie;
 • de productie van landbouwproducten welke zijn opgenomen in bijlage I van het EG-Verdrag;
 • steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen of lidstaten;
 • steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde producten.

Aanmeldingsverplichting

Steun die niet is vrijgesteld van aanmelding krachtens deze verordening dient vooraf verplicht aan de Commissie te worden aangemeld. Het betreft onder andere:

 • niet-doorzichtige steunmaatregelen;
 • exploitatiesteun;
 • regionale regelingen die op bepaalde economische sectoren in de be- en verwerkende industrie of de dienstensector zijn gericht;
 • regionale steun voor grote investeringsprojecten die wordt toegekend op grond van bestaande steunregelingen (indien het totale bedrag aan steun uit alle bronnen meer dan 75 % bedraagt van het maximale bedrag aan steun dat een investering met in aanmerking komende uitgaven van 100 miljoen euro kan ontvangen, met toepassing van het standaardsteunplafond dat op het tijdstip waarop de steun wordt toegekend, op de goedgekeurde regionalesteunkaart voor grote ondernemingen geldt).

Belangrijkste begrippen

 • Doorzichtige regionale-investeringssteunregelingen: regionale-investeringssteunregelingen waarbij het brutosubsidie-equivalent, uitgedrukt als percentage van de in aanmerking komende uitgaven, vooraf precies kan worden berekend zonder dat een risicoanalyse behoeft te worden uitgevoerd (bij voorbeeld regelingen die gebruik maken van subsidies, rentesubsidies en fiscale maatregelen waarvoor een plafond geldt). Regelingen waarin gebruik wordt gemaakt van door de overheid verstrekte leningen worden beschouwd als doorzichtige regionale-investeringssteunregelingen indien daarvoor de gebruikelijke zekerheden zijn gesteld en er geen abnormaal risico aan is verbonden, en zij derhalve niet worden geacht een element van staatsgarantie te bevatten.
 • Initiële investering: een investering in materiële en immateriële activa ten behoeve van de oprichting van een nieuwe vestiging, de uitbreiding van een bestaande vestiging, de diversificatie van de productie van een bestaande vestiging naar nieuwe, bijkomende producten, of een fundamentele wijziging in het volledige productieproces van een bestaande vestiging of de verwerving van kapitaalgoederen die rechtstreeks met een vestiging verband houden, mits de vestiging is gesloten of zou zijn gesloten indien zij niet was overgenomen en mits zij door een onafhankelijke investeerder worden verworven.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - vervaldatum

Termijn voor de omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1628/2006

1.1.2007 – 31.12.2013

-

PB L 302 van 1.11.2006

See also

Gerelateerde besluiten

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode 2007-2013 [Publicatieblad C 54 van 4.3.2006].

Om de economische ontwikkeling van de Europese gebieden met de grootste achterstand te stimuleren in de periode 2007-2013 bevatten deze richtsnoeren criteria om na te gaan of de regionale steunmaatregelen verenigbaar zijn met de interne markt overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder a) en c) van het EG-Verdrag.

Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen [Publicatieblad L 10 van 13.1.2001]. In de context van Verordening (EG) nr. 994/98 gaat deze verordening over staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). De verordening bepaalt wanneer kmo's van de voorafgaande aanmeldingsplicht zijn vrijgesteld wanneer staatssteun wordt toegekend.

Verordening (EG) nr. 1976/2006 van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 2204/2002, (EG) nr. 70/2001 en (EG) nr. 68/2001 betreffende de geldigheidsduur [Publicatieblad L 368 van 23.12.2006].

Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 87 (voorheen artikel 92) en 88 (voorheen artikel 93) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen [Publicatieblad L 142 van 14.5.1998].

Deze verordening over de toepassing van de artikelen 87 en 88 geeft aan de Commissie de bevoegdheid vast te stellen dat bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen verenigbaar zijn met de interne markt. Voor deze soorten staatssteun, bijvoorbeeld steunmaatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen, geldt de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag niet.

Laatste wijziging: 28.08.2007

Top