Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitvoeringsmodaliteiten van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Uitvoeringsmodaliteiten van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (2007-2013)

Deze verordening strekt tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds. Zij heeft met name betrekking op de verplichtingen van de lidstaten inzake informatieverstrekking en de uitvoering van de fondsen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Bij deze verordening worden uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor:

 • Verordening (EG) nr. 1083/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds;
 • Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het EFRO.

In deze verordening zijn alle regels voor de publicatie en de verstrekking van informatie over de door deze fondsen gefinancierde projecten vastgesteld. Zij bevat ook voorschriften die het goede gebruik van de fondsen moeten garanderen, met name met betrekking tot de door de lidstaten opgezette controlesystemen en de voor onregelmatigheden toepasselijke procedures.

Ten slotte bevat de verordening bepalingen over bepaalde specifieke aspecten van de fondsen, zoals de financieringsinstrumenten en de subsidiabiliteit van uitgaven voor huisvesting.

Voorlichting en publiciteit: het communicatieplan

Overeenkomstig Verordening nr. 1083/2006 stellen de lidstaten operationele programma’s op. In die programma’s leggen zij de ontwikkelingsstrategieën vast op basis van de financiële steun uit de structuurfondsen.

Met het oog op transparantie moet voor de operationele programma’s een communicatieplan worden opgesteld. Deze plannen worden opgesteld door de lidstaten of de voor de operationele programma’s verantwoordelijke beheersautoriteiten en zijn bestemd voor:

 • begunstigden en potentiële begunstigen, zodat de informatie over de financieringsmogelijkheden en de te volgen procedures breed wordt verspreid;
 • het publiek, om meer bekendheid te geven aan de rol van de Europese Unie (EU) in de financiering van programma’s die ten doel hebben het economische concurrentievermogen te verbeteren, banen te scheppen en de interne samenhang te bevorderen.

De communicatieplannen bevatten de volgende informatie:

 • de doelstellingen en de doelgroepen;
 • de strategie en de inhoud van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen van de lidstaten en de beheersautoriteiten;
 • de indicatieve begroting voor de uitvoering van het plan;
 • de administratieve afdelingen of instanties die voor de uitvoering van het communicatieplan verantwoordelijk zijn;
 • de wijze waarop de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen moeten worden geëvalueerd.

Deze verordening regelt naast de verspreiding van informatie ook de verantwoordelijkheden en de functies van alle betrokken actoren. Zij bevat met name:

 • regels op basis waarvan de lidstaten informatie kunnen meedelen aan de Commissie over het gebruik van de fondsen en over de bijdrage van de fondsen voor de hele duur van een programma;
 • regels op grond waarvan de Commissie de andere Europese instellingen en de burgers van de EU over het gebruik van de fondsen kan informeren;
 • de verplichtingen van de beheersautoriteiten ten aanzien van de begunstigden bij de selectie en de goedkeuring van te financieren acties;
 • de verplichtingen van de beheersautoriteiten met betrekking tot de aspecten waarop de verificaties van de door de begunstigde gedeclareerde uitgaven betrekking moeten hebben, met inbegrip van de administratieve verificaties van de verzoeken tot terugbetaling en de controles ter plaatse van de acties;
 • bepalingen betreffende het persoonlijke karakter van de gegevens en de uitwisseling van gegevens langs elektronische weg.

Voor de uitwisseling van goede praktijken en ervaringen kunnen Europese netwerken worden opgezet van door elke beheersautoriteit aangewezen contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor voorlichting en publiciteit.

Beheers- en controlesystemen

Krachtens de algemene bepalingen betreffende het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds dienen de lidstaten bij de Commissie een beschrijving in van de beheers- en controlesystemen, alsmede een verslag waarin de resultaten van een evaluatie van de instelling van deze systemen zijn uiteengezet.

De Commissie baseert zich op deze documenten om zich ervan te vergewissen dat de financiële bijstand in kwestie door de lidstaten wordt gebruikt overeenkomstig de geldende regels ter bescherming van de financiële belangen van de EU. Daarom wordt in deze verordening aangegeven welke informatie die documenten moeten bevatten.

Deze verordening bevat voorts specifieke bepalingen met betrekking tot:

 • de bemiddelende instanties en de beheers- en certificeringsautoriteiten;
 • de controle van de acties;
 • de beschrijving en evaluatie van de beheers- en controlesystemen;
 • de voorwaarden waaraan moet worden voldaan wanneer controles ter plaatse aan de hand van een steekproef worden verricht;
 • de elementen die de boekhoudkundige gegevens moeten bevatten en de voorwaarden waaraan audits moeten voldoen.

Onregelmatigheden

De lidstaten delen de Commissie de onregelmatigheden mee waarvoor een eerste administratieve of gerechtelijke vaststelling is opgemaakt. Zij stellen haar vervolgens in kennis van de procedures die naar aanleiding van de medegedeelde onregelmatigheden zijn ingeleid, alsmede van belangrijke wijzigingen die daaruit voortvloeien.

Elke lidstaat stelt de Commissie en de andere betrokken lidstaten in kennis van de vastgestelde of vermoede onregelmatigheden waarvan te vrezen valt dat zij zeer spoedig gevolgen buiten zijn grondgebied zullen hebben of dat zij het gebruik van een nieuwe onregelmatige praktijk aan het licht brengen.

Financiële correcties

Wanneer een lidstaat tijdens de programmeringsperiode een overeengekomen streefniveau van structurele overheidsuitgaven niet handhaaft, wordt geen financiële correctie toegepast als het verschil tussen het overeengekomen streefniveau en het gehaalde niveau 3 % of minder bedraagt van het overeengekomen streefniveau (de minimis-drempel).

Financiële instrumentering

Bij deze verordening worden de algemene en specifieke bepalingen voor alle financieringsinstrumenten vastgesteld. De financieringsinstrumenten nemen de vorm aan van acties waarbij terugvorderbare investeringssteun wordt verstrekt in ondernemingen, voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), en publiek-private partnerschappen. Wanneer de structuurfondsen concrete acties financieren die financieringsinstrumenten omvatten, wordt door de medefinancieringspartners of aandeelhouders een bedrijfsplan overgelegd.

Uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1080/2006

Bij deze verordening worden specifieke bepalingen vastgesteld met betrekking tot de subsidiabiliteit van uitgaven voor huisvesting en de subsidiabiliteit van operationele programma's voor de doelstelling „Europese territoriale samenwerking".

Context

Het EFRO en het ESF (“structuurfondsen”) alsook het Cohesiefonds cofinancieren projecten die op regionaal en lokaal niveau worden uitgevoerd. De structuurfondsen hebben met name ten doel het economische concurrentievermogen te verbeteren, de werkgelegenheid te bevorderen en de economische en sociale samenhang tussen de Europese regio’s te vergroten.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1828/2006

7.3.2007

-

L 45, 15.2.2007

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 846/2009

13.10.2009

-

L 250, 23.9.2009

Verordening (EG) nr. 832/2010

23.9.2010

-

L 248, 22.9.2010

See also

 • Meer informatie over de communicatie over het regionale beleid van de EU is te vinden op de Inforegio-site

Laatste wijziging: 08.06.2011

Top