Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cohesiebeleid en steden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cohesiebeleid en steden

In deze mededeling worden maatregelen ter ondersteuning van de economisch duurzame ontwikkeling van steden en tot vermindering van armoede, uitsluiting en milieuproblemen in steden voorgesteld. Met name worden specifieke aspecten van de stedelijke dimensie belicht die in het kader van de communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013 op het gebied van de cohesie van belang zijn.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 13 juli 2006, "Cohesiebeleid en steden: bijdrage van steden en agglomeraties aan groei en werkgelegenheid in de regio's" [COM(2006) 385 - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013 op het gebied van de cohesie hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de groei en de werkgelegenheid. Zij bakenen de werkterreinen af die in de operationele programma's 2007-2013 prioriteit moeten krijgen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de specifieke behoeften van bepaalde gebieden, zoals stedelijke gebieden, alsook op sociale en milieudoelstellingen.

De duurzame economische groei in steden moet vergezeld gaan van maatregelen om armoede, uitsluiting en milieuproblemen tegen te gaan. Daarom beoogt deze mededeling bepaalde specifieke aspecten van de stedelijke dimensie te belichten, die in het kader van de strategische doelstellingen van belang zijn.

De in deze mededeling voorgestelde acties hebben betrekking op een groot aantal terreinen en zijn afgestemd op de mogelijkheden tot steunverlening uit de Structuurfondsen. De vermelde acties vallen in zes categorieën uiteen, te weten:

 • steden aantrekkelijker maken;
 • steun voor innovatie, ondernemerszin en kenniseconomie;
 • meer en betere banen creëren;
 • aanpak van de verschillen binnen de stad zelf;
 • bestuur;
 • financiering van stadsvernieuwing.

Aantrekkelijke steden

Om de diverse uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en attractiever te worden moeten steden meer investeringen aantrekken en meer banen scheppen. Hierbij worden vier belangrijke punten in overweging genomen:

 • mobiliteit en toegankelijkheid van het vervoer. Zo moeten de stad en de regio bijvoorbeeld een optimaal gebruik van alle vervoersvoorzieningen garanderen;
 • toegang tot moderne, doeltreffende en betaalbare vormen van dienstverlening en voorzieningen;
 • milieu en leefklimaat;
 • een op een breed aanbod van voorzieningen gebaseerde culturele sector.

Steun voor innovatie, ondernemerszin en kenniseconomie;

Steden kunnen maatregelen nemen om innovatie, ondernemerszin en kenniseconomie te ondersteunen. Hierbij gaat het met name om initiatieven voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en initiatieven om innovatie en kenniseconomie in dienst te stellen van de groei, zoals bijvoorbeeld:

 • verbetering van de economische infrastructuur en invoering van systemen voor milieubeheer;
 • verlening van bedrijfsondersteunende diensten;
 • samenwerking van lokale partners en toegang tot financieringsbronnen;
 • ontwikkeling van een innovatiestrategie voor de hele regio;
 • steden betrekken bij projecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) (zevende kaderprogramma) en bij de informatiemaatschappij (het initiatief i2010).

Meer en betere banen

Aangezien in steden naar verhouding veel hoogopgeleide mensen en mensen met een laag opleidingsniveau wonen, doen zich hier zowel behoeften als mogelijkheden voor. De Structuurfondsen kunnen in het kader van de convergentiedoelstelling steun verlenen aan:

 • acties die gericht zijn op versterking van de institutionele capaciteit en efficiënt werkende overheidsinstanties en -diensten op lokaal en regionaal niveau;
 • initiatieven voor de werkgelegenheid, bestrijding van de werkloosheid en oprichting van samenwerkingsverbanden voor werkgelegenheid en innovatie;
 • grotere inzetbaarheid door meer onderwijs en opleiding.

Verschillen binnen de stad zelf

Voor stedelijke achterstandswijken, waar een hoge werkloosheid hand in hand gaat met andere ongunstige factoren, bevat deze mededeling voorstellen om:

 • de sociale integratie en gelijke kansen te bevorderen;
 • de burgers meer veiligheid te bieden. Zo moet er bijvoorbeeld beleid worden ontwikkeld voor de bestrijding van plaatselijke criminaliteit en voor nieuwe banen in de veiligheidssector.

Bestuur

Met het oog op een beter bestuur en ten behoeve van de aansturing van de stedelijke ontwikkeling worden in deze mededeling acties voorgesteld om:

 • een goede samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende bestuurslagen, bijvoorbeeld door middel van samenwerkingsverbanden tussen steden, regio's en de staat of door middel van een betere coördinatie tussen de stedelijke overheden en de overheidsinstanties op het platteland of van de regio;
 • een geïntegreerde aanpak van duurzame ontwikkeling te verwezenlijken, bijvoorbeeld door een langetermijnplan voor de verschillende factoren die tot duurzame groei en werkgelegenheid leiden.
 • de participatie en betrokkenheid van de burgers te vergroten;
 • netwerken voor de uitwisseling van ervaringen op te zetten.

Financiering van stadsvernieuwing.

In het kader van het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds kunnen projecten ten behoeve van stadsontwikkeling worden ondersteund. In de mededeling wordt ook voorgesteld om steun te verlenen in het kader van de nieuwe financieringsinstrumenten JASPERS, JEREMIE en JESSICA en van publiek-private partnerschappen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie [Publicatieblad L 291 van 21.10.2006].

Mededeling van de Commissie van 5 juli 2005, "Cohesiebeleid ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid: communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013" [COM(2005) 299 - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 11.01.2007

Top