Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cohesiebeleid — Dialoog met de territoriale overheden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cohesiebeleid — Dialoog met de territoriale overheden

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2003) 811 definitief) — Dialoog met verenigingen van regionale en lokale overheden over de formulering van EU-beleid

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

  • Met deze mededeling wordt getracht een stelselmatige dialoog* tussen de Europese Commissie en regionale en lokale overheden bij de voorbereiding van nieuw EU-beleid te formaliseren.
  • Deze dialoog onderschrijft het belang en de status van lokale en regionale overheden in de EU.

KERNPUNTEN

Deze mededeling:

Latere ontwikkelingen

  • In 2012 hebben het CvdR en de Europese Commissie een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst (protocol) getekend waarin via het Comité van de Regio's een territoriale dialoog met lokale en regionale overheden wordt bevorderd als een manier om die verder bij het beleidsproces van de EU te betrekken.
  • In het protocol wordt het voordeel van platforms en netwerken van het CvdR als toegangspunt voor lokale en regionale overheden erkend. Waar nodig stellen zij de Commissie in staat haar analyse van lokale en regionale aspecten bij effectbeoordelingen te verbreden.
  • In 2015 publiceerde de Commissie haar agenda voor betere regelgeving*. Dit onderschrijft haar aanpak van een open, transparante en betere raadpleging inzake nieuwe en bestaande wetgeving door middel van deskundigengroepen, het Refit-platform* en de Raad voor regelgevingstoetsing, die toezicht houdt op de effectbeoordelingen. Het CvdR wordt nu vertegenwoordigd in het Refit-platform.

ACHTERGROND

* KERNBEGRIPPEN

Stelselmatige dialoog: een proces dat ervoor moet zorgen dat de inbreng van lokale en regionale overheden in het hele beleidsvormingsproces kan worden gewaarborgd.

Betere regelgeving: ervoor zorgen dat maatregelen zijn gebaseerd op bewijs en goed zijn ontworpen, en tastbare en duurzame resultaten opleveren voor burgers, bedrijven en de maatschappij.

Refit-platform: een initiatief van de Commissie om EU-wetgeving eenvoudiger te maken en uit regelgeving voortvloeiende kosten te verminderen, hetgeen leidt tot een duidelijke, stabiele en voorspelbare reeks regels die groei en werkgelegenheid ondersteunen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie — Dialoog met de verenigingen van territoriale overheden (COM(2003) 811 definitief, 19.12.2003)

AANVERWANTE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 240/2014 van de Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (PB L 74 van 14.3.2014, blz. 1-7)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Betere regelgeving voor betere resultaten — Een EU-agenda (COM(2015) 215 final, 19.5.2015)

Laatste bijwerking 25.10.2016

Top