Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De operationele prioriteiten van de Europese investeringsbank

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De operationele prioriteiten van de Europese investeringsbank

 

SAMENVATTING

Net zoals de EU-bank verstrekt de Europese investeringsbank (EIB) financiering en deskundigheid voor solide en duurzame investeringsprojecten in Europa en daarbuiten. De projecten die de bank steunt, in handen van de 28 EU-landen, dragen bij aan de bevordering van beleidsdoelstellingen van de EU. De prioriteiten van de bank zijn opgenomen in het Activiteitenplan van de bank voor de periode 2015-2017.

WAT DOET HET ACTIVITEITENPLAN VOOR DE PERIODE 2015-2017?

Het plan, dat is goedgekeurd in april 2015, geeft aan hoe de EIB haar middelen het best benut ter financiering van projecten, waaronder steun uit hoofde van het investeringsplan voor Europa, hetgeen naar verwachting wordt verzekerd door een aanvullende garantie uit de EU-begroting.

KERNPUNTEN

Investeren om het concurrentievermogen van de EU te herstellen

De EIB behoudt haar goede positie om de investeringsgroei te steunen, de economische en sociale samenhang te versterken en een cruciale rol te spelen bij het herstellen van het concurrentievermogen van de EU.

Ze blijft zeer ontvankelijk voor de economische omgeving en bewijst haar rol als „EU-bank”. Dit werd onderstreept door de in 2012 goedgekeurde kapitaalverhoging van 10 miljard EUR. Hierdoor is extra financiering van haalbare investeringsprojecten in de hele EU tot 180 miljard EUR tussen 2013 en 2015 mogelijk, waarbij de focus ligt op projecten die streven naar duurzame groei en tewerkstelling op lange termijn. De EIB is op schema om deze doelstellingen te halen en zelfs te overtreffen, en is van plan om haar belangrijke rol als katalysator te behouden om de huidige uitdagingen voor de EU op het vlak van investeringen en concurrentievermogen aan te pakken.

De EIB beoogt aanzienlijke kredietvolumes te behouden gedurende de periode 2015-2017, waaronder omvangrijke anticyclische inbreng in de ondersteuning van investeringsactiviteiten in de EU.

Buiten de EU blijft de bank zich stevig inzetten om het EU-beleid te ondersteunen en de door de particuliere sector gestuurde groei te bevorderen via toegang tot financiering voor kmo’s en hoognodige economische en sociale infrastructuur en door het verstrekken van advies en technische bijstand.

Een strategisch partnerschap tussen de EIB en de Europese Commissie

Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is een strategisch partnerschap tussen de Europese Commissie en de EIB, ingezet door de EIB-groep (EIB en het Europees investeringsfonds — EIF) om marktfalen aan te pakken door het risico dat is verbonden aan de projecten te verminderen en verdere investeringen aan te moedigen.

De EIB zal 5 miljard EUR bijdragen aan het nieuwe initiatief, naast de 16 miljard EUR uit de EU-begroting. Hierdoor zal de EIB bijkomende investeringen van ten minste 315 miljard EUR ontsluiten voor de periode 2015-2017.

Lenen met een hoge toegevoegde waarde

De EIB leent aan organen van de publieke sector en aan particuliere ondernemingen. Om haar steun te krijgen, moet het project de EU-doelstellingen halen en economisch, technisch, financieel en ecologisch verantwoord zijn.

ACHTERGROND

De EIB werd opgericht in 1958 en fungeert als de EU-bank voor leningen op lange termijn. In 1994 werd het EIF opgericht om de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven (kmo’s) met een sterke groei en/of ondernemingen die actief zijn op het vlak van nieuwe technologieën te bevorderen. De EIB is de meerderheidsaandeelhouder en beheerder van het EIF. In 2000 werd de EIB-groep opgericht, bestaande uit de EIB en het EIF. Binnen de groep verstrekt de EIB bankleningen op middellange en lange termijn, terwijl het EIF zich specialiseert in durfkapitaalactiviteiten en garantie voor kmo’s.

BESLUIT

Groep van de Europese Investeringsbank: Activiteitenplan voor de periode 2015-2017, 8 mei 2015

GERELATEERDE BESLUITEN

Artikel 309 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 — het Europees Fonds voor strategische investeringen (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1-38)

Laatste bijwerking 15.10.2015

Top