Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nieuw Solidariteitsfonds van de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nieuw Solidariteitsfonds van de Europese Unie

De Europese Unie (EU) is in staat de lidstaten - en derde landen die over hun toetreding tot de EU in onderhandeling zijn - die getroffen worden door grotere rampen, bij te staan, dankzij een financieel solidariteitsinstrument. Zich baserend op het huidige model van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (het Rampenfonds), stelt de Commissie een nieuwe verordening voor met een ruimer interventiebereik en een verbeterde werking. Met name moeten er wijzigingen worden aangebracht bij het beklemtonen van bepaalde bedreigingen zoals die van terroristische acties, epidemieën en industriële rampen.

VOORSTEL

Voorstel voor een Verordening van het Parlement en de Raad van 6 april 2005 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie [COM(2005) 108 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Het door de Commissie ingediende verordeningsvoorstel wenst voor uiteenlopende situaties van grote rampen, waaronder ook urgenties van openbare gezondheid, passende respons te bieden. Daarom dient Verordening (EG) nr. 2012/2002 dat het huidige Solidariteitsfonds van de Europese Unie (het Rampenfonds) regelt, bij de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving in januari 2007 te worden afgeschaft.

Dit nieuwe financieel instrument biedt de lidstaten en de landen die toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie (EU) zijn aangegaan, financiële bijstand. De interventie in de toegelaten derde landen berust op een specifieke bepaling in het verdrag van Nice betreffende de economische en financiële samenwerking met derde landen.

Interventiebereik

De financiële bijstand van de Gemeenschap wordt toegekend in die gevallen waarin de door een ramp veroorzaakte schade dermate groot is dat de nationale middelen niet voldoende zijn om de crisis efficiënt het hoofd te bieden.

Met het voorliggende verordeningsvoorstel wordt het thematische bereik van het Rampenfonds, dat tot op heden tot natuurrampen was beperkt, verruimd. De EU kan voortaan ook reageren op industriële en technologische rampen, urgenties van openbare gezondheid alsook acties van terrorisme.

De reikwijdte van een ramp wordt vastgesteld volgens:

  • een omvangscriterium, wanneer het bedrag van de directe schade wordt geraamd op ten minste 1 miljard euro (in 2007), of 0,5 % van het bruto nationaal inkomen van het getroffen land. Met deze nieuwe drempel kunnen er meer gevallen voor financiering in aanmerking komen. Beneden deze drempel vallen de regionale en plaatselijke rampen onder de bevoegdheid van de staten, dit ofschoon zij van andere communautaire instrumenten nog wel steun kunnen ontvangen;
  • een politiek criterium, waarmee de Commissie het inzetten van Fondsen voor crisissituaties kan voorstellen waarin de materiële schade niet de enige passende maatstaf is. Deze optie is bijzonder geschikt voor de gevolgen van terroristische acties en epidemieën.

Door de tenuitvoerlegging van één enkelvoudig instrument dat zich uitsluitend op de rampen van een grotere omvang richt wordt namelijk gegarandeerd dat de hulp doelmatig zal zijn.

Eerste-hulpsteun

De bijstand uit het Rampenfonds wordt toegekend om publiek georganiseerde acties van eerste hulp te financieren. Dit soort acties wordt door de overheidsinstanties van de betrokken staat of door de in het algemeen belang optredende instanties gevoerd.

De acties die binnen het Rampenfonds kunnen vallen zijn:

  • de noodacties inzake eerste levensbehoeften voor het herstel van infrastructuur op het gebied van energie, water en afvalwater, telecommunicatie, vervoer, volksgezondheid en onderwijs;
  • onmiddellijke geneeskundige hulp en maatregelen die tegen sanitaire risico's beschermen, met name door het leveren van geneesmiddelen, medisch materieel en entstoffen;
  • voorlopige maatregelen om het onderbrengen en de basisbehoeften van bevolkingsgroepen te verzorgen;
  • spoedacties om voor infrastructurele preventievoorzieningen te zorgen;
  • maatregelen voor onmiddellijke bescherming van het cultureel erfgoed en de natuur;
  • spoedacties voor het reinigen van geteisterde gebieden;
  • geneeskundige, psychologische en sociale bijstand voor wie rechtstreeks slachtoffer is geworden van terroristische handelingen, ook voor hun gezins- en familieleden.

Om voor financiering in aanmerking te komen moet de staat zijn verzoek binnen tien weken na de ramp tot de Commissie richten.

De Commissie stelt het passende subsidiebedrag vast; dit mag niet meer bedragen dan 50 % van de totale kosten van de totale in aanmerking komende herstellingskosten en stelt mobilisering daarvan aan de begrotingsautoriteit voor. De financiële bijstand kan worden uitbetaald zodra de begrotingsmiddelen op de begroting van de Gemeenschap zijn ingeschreven en een akkoord over de tenuitvoerlegging tussen de ontvangende staat en de Commissie is bereikt.

Bovendien kan met een mechanisme van financiële solidariteit voortaan een voorschot van 5 % op het geraamde bedrag worden verleend, mits dit niet meer dan 5 miljoen euro bedraagt, en wel voor de allerdringendste operaties.

Voor 1 juli van elk jaar biedt de Commissie het Parlement en de Raad een verslag aan om de activiteiten van het Solidariteitsfonds zichtbaar te maken.

Referenties en procedure

Voorstel

Publicatieblad

Procedure

COM (2005) 108

-

Medebeslissing COD/2005/0033

Laatste wijziging: 11.10.2005

Top