Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

De Europese Unie (EU) heeft een Solidariteitsfonds opgericht om op een doeltreffende en flexibele manier te kunnen reageren op een grote natuurramp in een lidstaat of in een land dat over toetreding tot de EU in onderhandeling is.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie.

SAMENVATTING

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU), dat in 2002 werd ingesteld, biedt financiële steun aan EU-lidstaten die geconfronteerd worden met grote natuurrampen. Onder in 2014 aangenomen nieuwe regels (Verordening (EU) nr. 661/2014) zijn werkprocedures vereenvoudigd en ontvankelijkheidscriteria verduidelijkt; de verordening is tevens uitgebreid tot droogte.

Voorwaarden voor interventie

Het SFEU kan een financiële bijdrage leveren indien de totale directe schade die veroorzaakt is door een natuurramp, meer bedraagt dan 3 miljard EUR (in prijzen van 2011) of 0,6 % van het bruto nationaal inkomen van het land, indien dat lager is.

Hoewel grote natuurrampen het voornaamste aandachtspunt zijn, is ondersteuning ook beschikbaar voor beperktere regionale natuurrampen, waarvoor de ontvankelijkheidsdrempel 1,5 % is van het bruto binnenlands product (bnp) van die regio, of 1 % voor een ultraperifeer gebied.

Strategieën voor rampenpreventie en -beheersing

De nieuwe regels moedigen EU-lidstaten aan om strategieën voor rampenpreventie en -beheersing in te stellen door verslagen voor en na toepassing te vereisen. Getroffen landen lopen het risico dat de bijdrage verminderd of geweigerd wordt indien zij bij herhaling niet voldoen aan hun verplichting om de EU-wetgeving inzake rampenpreventie in te voeren.

In aanmerking komende landen

Het SFEU is bedoeld voor lidstaten van de EU en landen die over toetreding tot de EU in onderhandeling zijn.

Waar wordt het SFEU voor gebruikt?

Het SFEU vormt een aanvulling op de overheidsuitgaven om essentiële noodoperaties van het land zelf te financieren. Dit omvat:

  • het herstel van de belangrijkste infrastructuurvoorzieningen zoals water, gezondheidszorg en onderwijs;
  • voorlopige huisvestingsmaatregelen en kosten van hulpdiensten om in de eerste levensbehoeften te voorzien;
  • veiligstelling van de infrastructurele preventievoorzieningen, zoals dammen;
  • maatregelen om het culturele erfgoed te beschermen;
  • reinigingsoperaties.

Schade aan privébezit of inkomstenderving, die als te verzekeren beschouwd wordt, komt niet voor het SFEU in aanmerking.

Aanvragen voor een bijdrage

Het getroffen land dient een aanvraag voor een financiële bijdrage bij de Europese Commissie in te dienen binnen twaalf weken na datum waarop de eerste als gevolg van een natuurramp ontstane schade zich heeft voorgedaan. Een door de Commissie voorgestelde financiële bijdrage moet vervolgens door de Raad en het Europees Parlement goedgekeurd worden.

Begroting

Het SFEU wordt buiten de normale begroting van de EU gefinancierd (d.w.z. met extra geld dat door lidstaten van de EU ingezameld is). De maximumjaarbegroting bedraagt 500 miljoen EUR (in prijzen van 2011), plus eventuele bedragen die van het voorafgaande jaar overgebleven zijn.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 2012/2002van de Raad

15.11.2002

-

PB L 311 van 14.11.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 661/2014van het Europees Parlement en de Raad

28.6.2014

-

PB L 189 van 27.6.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013).

Laatste wijziging: 10.08.2014

Top