Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Actieplan om btw-fraude in de Europese Unie te bestrijden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Actieplan om btw-fraude in de Europese Unie te bestrijden

Het actieplan op korte termijn dat hier wordt voorgesteld is de eerste stap naar een gecoördineerde strategie inzake belastingen binnen de Europese Unie. Het plan beoogt drie belangrijke maatregelen met het oog op het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, het verstevigen van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten en inzake fraudebestrijding en de facturatie.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement en aan het Europees en Sociaal Economisch Comité getiteld „Een gecoördineerde strategie om de strijd tegen de btw-fraude in de Europese Unie te verbeteren“ [def. COM(2008) 807– Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Europese Commissie stelt een korte termijn actieplan voor met als doelstelling een gecoördineerde strategie inzake de strijd tegen belastingfraude binnen de Europese Unie. Er worden drie soorten maatregelen voorgesteld.

Toepassingsgebied

Deze mededeling heeft betrekking op de strijd tegen de btw-fraude en op de invordering van deze belasting.

Preventie van btw-fraude

Met het oog op het voorkomen van btw-fraude stelt de Commissie een reeks maatregelen voor om de belastingsystemen en de samenwerking inzake belastingen te versterken.

Zij stelt op de eerste plaats de invoering van gemeenschappelijke minimumnormen voor inzake de in- en uitschrijving van ondernemers in het VIES-systeem om de betrouwbaarheid van de informatie dat dit systeem bevat, te vergroten.

De ondernemers moeten ook een elektronische bevestiging kunnen ontvangen van de naam en het adres van de belastingplichtige handelspartner.

Ook de harmonisatie en de vereenvoudiging van de factureringsregels worden voorzien om de administratieve lasten van de ondernemingen te verminderen en de controle erop te vergemakkelijken. Deze maatregelen omvatten bijvoorbeeld gemeenschappelijke bewaartermijnen en geharmoniseerde regels inzake de datum waarbinnen een factuur moet worden afgegeven.

Bovendien moet het begrip van verschuldigdheid van de btw voor intracommunautaire leveringen van goederen en dienstverlening worden geharmoniseerd om te garanderen dat de informatieoverdracht op hetzelfde moment gebeurt in de twee betrokken lidstaten.

Opsporing van btw-fraude

Om de opsporing van de btw-fraude te verbeteren wil de Commissie maatregelen goedkeuren met het oog op een grotere doeltreffendheid van de belastingdiensten en in het bijzonder om de informatieoverdracht te verbeteren tussen de lidstaten aangaande de intracommunautaire transacties.

Er worden ook regels voorgesteld inzake de btw-vrijstelling bij invoer om deze transacties beter af te bakenen.

De Commissie streeft voorts ook naar een nauwere samenwerking tussen de lidstaten op vlak van administratieve samenwerking. Het is van groot belang dat bepaalde informatie automatisch wordt uitgewisseld. Momenteel zijn reeds heel wat acties in werking die door het Fiscalis-programma worden gefinancierd.

Daarom wordt de oprichting voorgesteld van een juridisch kader dat de bevoegde autoriteiten toelaat om een lidstaat een geautomatiseerde toegang te bieden tot specifieke gegevens beschikbaar in de database van een andere lidstaat die betrekking heeft op de identificatie en de activiteiten van een belastingplichtige.

Tot slot wordt de oprichting voorgesteld van een Europees netwerk, Eurofis genaamd, voor een vroegtijdige waarschuwing voor de risico's van btw-fraude en voor de analyse van deze risico's.

Invordering van de belastingen

De Commissie zal maatregelen voorstellen om de mogelijkheden uit te breiden voor de belastingdiensten om de btw in te vorderen in grensoverschrijdende frauduleuze transacties.

Het beginsel van hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van verlies van belastingeninkomsten zou moeten worden toegepast op de belastingplichtige die verzaakt om de nodige informatie met betrekking tot intracommunautaire transacties te melden wanneer deze niet-melding aanleiding is voor inkomstenverlies. .

De Commissie voorziet tevens de harmonisatie van de instrumenten die executoriale of conservatoire maatregelen voorzien om de administratieve lasten te verminderen en de inning doeltreffender te laten verlopen.

Daarenboven moet er een adequate bescherming worden gewaarborgd van alle btw-ontvangsten in alle lidstaten en door alle lidstaten.

Wetgevingsvoorstellen

De voormelde maatregelen maken deel uit van vier 'pakketten' met betrekking tot:

  • kortere termijnen met het oog op een snellere informatie-uitwisseling tussen de lidstaten;
  • inning van belastingen in grensoverschrijdende situaties;
  • versterken van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten;
  • bepaalde aspecten van de fraudebestrijding en de facturering.

Reflectie op langere termijn

De Commissie oppert om een groep ad hoc op te richten met vertegenwoordigers van de belastingdiensten evenals van grote ondernemingen en het MKB. Deze groep ad hoc zou als doel hebben om te onderzoeken hoe het gebruik van elektronische hulpmiddelen de relatie kan verbeteren, en dit in het wederzijdse belang van alle partijen, tussen de belastingplichtigen en de belastingdiensten inzake verplichtingen op vlak van btw, audit en communicatie in het algemeen.

Context

Dit korte termijn actieplan is de vrucht van een lang debat dat in 2006 werd gelanceerd door de mededeling over de noodzaak om een gecoördineerde strategie te ontwikkelen met het oog op een betere bestrijding van belastingfraude. Verschillende Europese instellingen hebben zich over deze kwestie gebogen, naast de lidstaten en vertegenwoordigers van de economische sector.

Het actieplan vormt een update van de strategie tegen belastingfraude.

Laatste wijziging: 25.03.2009

Top