Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Productie en etikettering van biologische producten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Productie en etikettering van biologische producten

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad - biologische productie en de etikettering van biologische producten

SAMENVATTING

WAT DOET DE VERORDENING?

Bij deze verordening wordt een juridisch kader voor biologische producten vastgesteld. Zij bevat de basisdoelstellingen en algemene beginselen voor biologische landbouwen voorziet in voorschriften inzake productie, etikettering, controles en handel met niet-EU-landen.

Door de harmonisatie van de regels betreffende de productie en etikettering van en controle op biologische producten, beoogt de verordening ervoor te zorgen voor

eerlijke mededinging tussen producenten en

meer vertrouwen in deze producten onder consumenten.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Het kader is van toepassing op:

landbouwproducten (inclusief aquacultuurproducten), al dan niet verwerkt, voor gebruik als levensmiddel;

diervoeder;

vegetatief teeltmateriaal (bijv. wortels en enten) en zaaizaad;

als levensmiddel of diervoeder gebruikte gist.

Doelstellingen en beginselen

De doelstellingen zijn een duurzame landbouw en kwaliteit van de productie, die moet inspelen op de behoeften van de consument.

De algemene beginselen betreffen bijvoorbeeld de specifieke productiemethoden, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een strikte beperking van door chemische synthese verkregen productiemiddelen.

Bij de verordening worden ook specifieke beginselen vastgesteld die betrekking hebben op de landbouw, de verwerking van biologische levensmiddelen en biologisch diervoeder.

Productievoorschriften

Op grond van de algemene biologische productievoorschriften zijn genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) in alle vormen verboden. Dankzij etiketteringsvoorschriften mogen marktdeelnemers vertrouwen op de naleving van dit verbod. Het gebruik van ioniserende straling is eveneens verboden.

Marktdeelnemers die beide productievormen in de landbouw (biologische en niet-biologische) naast elkaar willen laten bestaan, moeten dieren en gronden gescheiden houden.

Bij de biologische plantaardige productie gelden bepaalde voorschriften inzake:

de behandeling van de bodem, met respect voor de natuurlijke bodemvruchtbaarheid;

het voorkomen van schade, op basis van natuurlijke methoden of met behulp van een beperkt aantal door de Commissie (Artikel 16 van de Verordening) toegelaten gewasbeschermingsmiddelen;

zaad en vegetatief teeltmateriaal, die volgens de biologische methode moeten worden geproduceerd;

de schoonmaakmiddelen, die door de Commissie moeten zijn toegelaten.

In het wild voorkomende plantaardige producten die in bepaalde gebieden worden geoogst, worden eveneens als biologische product aangemerkt voor zover zij voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot de oogst en het gebied van herkomst (bijv. de plaats waar ze worden verzameld is ten minste drie jaar niet behandeld met producten die niet zijn toegestaan). Ook zeewier kan als biologisch product worden beschouwd, voor zover het productiegebied en de oogst voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Bij de biologischeveehouderij gelden bepaalde voorschriften inzake:

de oorsprong van de dieren, die op een biologisch bedrijf moeten worden geboren en gehouden;

het beheer en de verzorging van de veestapel, onder andere met betrekking tot de huisvesting van de dieren;

de (doorgaans natuurlijke) fokmethoden;

het diervoeder, dat van biologische oorsprong moet zijn;

ziektepreventie;

schoonmaken en ontsmetten; er mogen alleen schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen worden gebruikt die door de Commissie zijn toegelaten.

Voor aquacultuurdieren gelden soortgelijke specifieke voorschriften.

De Commissie staat het gebruik toe van slechts een beperkt aantal producten en stoffen in de biologische landbouw. Deze producten kunnen bestemd zijn voor de bescherming van gewassen, diervoeders en het schoonmaken van installaties die worden gebruikt bij de dierlijke en de plantaardige productie. De Commissie kan ook bepaalde grenzen en voorwaarden vaststellen voor het gebruik van deze producten.

Voor landbouwbedrijven waar begonnen wordt met biologische productie, is voorzien in een omschakelingsperiode - een overgangsfase tijdens welke biologische productie gerespecteerd moet worden. De verordening legt regels vast die van toepassing zijn op deze omschakelingsperiode.

Verwerkt biologisch diervoeder moet biologische grondstoffen bevatten en mag niet worden verwerkt met behulp van door chemische synthese verkregen oplosmiddelen. Verwerkte levensmiddelen moeten hoofdzakelijk biologische ingrediënten van agrarische oorsprong bevatten. Niet-biologische ingrediënten mogen slechts worden gebruikt indien zij door de Commissie zijn toegelaten. Voor de productie van biologische gist mogen alleen biologisch geproduceerde substraten en andere toegelaten ingrediënten worden gebruikt.

De Commissie kan voorzien in afwijkingen van de bepalingen inzake de doelstellingen, de productievoorschriften en de etikettering. Deze afwijkingen moeten tijdelijk zijn en zich beperken tot specifieke gevallen.

Etikettering

Op etiketten, in reclame en in handelsdocumenten mogen termen als „eco” en „bio” worden gebruikt om een biologisch product, of de ingrediënten of grondstoffen ervan, te beschrijven.

De etikettering van een biologisch product moet goed zichtbaar zijn op de verpakking en een verwijzing bevatten naar het controleorgaan dat het betrokken product certificeert.

Sinds 1 juli 2010 is het gebruik van het EU-logo op biologische levensmiddelen alsook de aanduiding van de plaats van herkomst van de grondstoffen van de producten verplicht. Deze aanduiding moet binnen hetzelfde gezichtsveld van het EU-logo worden afgedrukt.

Controles

De naleving van de bepalingen van deze verordening wordt gegarandeerd aan de hand van een controlesysteem dat op basis van Verordening (EG) nr. 882/2004 functioneert, en van door de Commissie vastgestelde voorzorgs- en controlemaatregelen. Dit controlesysteem garandeert de traceerbaarheid van de levensmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 178/2002.

De aard en de frequentie van de controles zullen worden bepaald op basis van een beoordeling van het risico op inbreuken. De controles worden beheerd door autoriteiten die door de EU-landen worden aangewezen. Deze autoriteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden controletaken delegeren aan geaccrediteerde organen, maar zij blijven verantwoordelijk voor het toezicht op de verrichte controles en de toewijzing van de taken die worden gedelegeerd. De EU-landen moeten de Commissie regelmatig in kennis stellen van de lijst van autoriteiten en controleorganen (de laatste lijst van controleautoriteiten en organen was gepubliceerd in 2014).

De autoriteiten moeten ook de activiteiten controleren van elke marktdeelnemer die betrokken is bij de afzet van een biologisch product, voordat het product in de handel wordt gebracht. Na deze controle krijgt de marktdeelnemer een certificering dat de verordening in acht werd genomen. In geval van onregelmatigheden zorgt de autoriteit ervoor dat de etiketten van de betrokken producten geen verwijzing naar de biologische productiemethode bevatten.

Handel met niet-EU-landen

Producten uit niet-EU-landen mogen ook als biologische product op de EU-markt verkocht worden voor zover de verordening in acht is genomen en de producten zijn gecontroleerd. Deze controle kan worden verricht door een door de EU erkend orgaan of een geaccrediteerd controleorgaan.

Afzet en statistisch toezicht

De afzet van een biologisch product mag niet worden belemmerd door de autoriteiten van een ander EU-land dan dat van de autoriteit die het product heeft gecontroleerd.

De Commissie voert statistisch toezicht uit op basis van door de EU-landen verstrekte gegevens. De Commissie wordt bij de vaststelling van de beleidslijnen inzake de biologische landbouw bijgestaan door het Regelgevend Comité voor biologische productie.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 januari 2009.

ACHTERGROND

Deze verordening is tot stand gekomen in het kader van een reeks initiatieven ten behoeve van de biologische landbouw. In 2014 heeft de Commissie een Europees actieplan voor biologische voeding en landbouw vastgesteld.

Verordening (EG) nr. 834/2007 is momenteel onderworpen aan een voorstel om het te herroepen en te vervangen door een verordening dat ten doel heeft de regelgeving te vereenvoudigen, bepaalde regels te verduidelijken en bepaalde zwaktes van het controlesysteem aan te pakken.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB L 189 of 20.7.2007, blz. 1–23)

De opeenvolgende wijzigingen van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn in het oorspronkelijke document opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsbepalingen

Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (Publicatieblad van de Europese Unie L 250, 18.9.2008, blz. 1–84)

Laatste bijwerking 29.10.2015

Top