Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aquacultuurdieren en de producten daarvan — Gezondheidsregels

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aquacultuurdieren en de producten daarvan — Gezondheidsregels

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2006/88/EG — Veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en preventie en bestrijding van ziekten bij waterdieren

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • Ze bepaalt:
  • veterinairrechtelijke voorschriften voor de verkoop, import of doorvoer van aquacultuurdieren (gekweekte vis en schaaldieren);
  • minimale maatregelen om mensen meer bewust te maken van ziekten en om ziekten te voorkomen;
  • minimale maatregelen in geval wordt vermoed of vastgesteld dat een ziekte is uitgebroken.

KERNPUNTEN

 • De nationale autoriteiten van EU-landen moeten ervoor zorgen dat elke viskwekerij een vergunning heeft.
 • Om een vergunning te kunnen krijgen, moeten viskwekerijen:
  • een register bijhouden van alle verplaatsingen van vis en schaaldieren naar en van de kwekerij;
  • strikte hygiënische normen aantonen;
  • een op risico's gebaseerd programma voor de bewaking van de diergezondheid toepassen om ziekten en toegenomen sterfte te kunnen opsporen.
 • De nationale overheden moeten een actueel register bijhouden van vergunninghoudende viskwekerijen en dat toegankelijk maken voor het publiek.
 • In de wetgeving wordt een lijst opgesteld met ziekten en de daarvoor gevoelige soorten.
 • Tijdens het vervoer van aquacultuurdieren moeten de noodzakelijke ziektepreventiemaatregelen worden genomen.
 • Gekweekte vis en schaaldieren moeten gezond zijn. Ze mogen alleen worden verkocht met een diergezondheidscertificaat.
 • Geïmporteerde vis en schaaldieren moeten voldoen aan de Europese veterinairrechtelijke voorschriften. De EU kan beslissen om de kwekerijen van oorsprong te inspecteren.
 • Eigenaars van viskwekerijen en dierenartsen moeten elke toegenomen sterfte of ieder vermoeden van een ziekte onmiddellijk melden bij de bevoegde instantie.
 • De nationale overheden moeten andere EU-landen en de Europese Commissie, alsook Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein binnen 24 uur na de bevestiging van de ziekte op de hoogte brengen.
 • Indien er vermoedens van een ziekte zijn, worden bestrijdingsmaatregelen genomen, zoals het uitvoeren van laboratoriumtests en het in quarantaine plaatsen van de kwekerij.
 • Wanneer een ziekte is bevestigd, moeten de overheden:
  • officieel verklaren dat de kwekerij besmet is;
  • een beperkingsgebied instellen, met beschermings- en toezichtsgebieden;
  • verbieden dat vis en schaaldieren worden uitgezet en het gebied binnenkomen of verlaten.
 • EU-landen moeten aan specifieke vereisten voldoen voordat ze de ziektevrije status kunnen krijgen.
 • Experts van de Commissie mogen vergezeld van nationale ambtenaren ter plaatse controles uitvoeren.
 • De nationale overheden mogen, indien gewenst, strengere maatregelen nemen.
 • De wetgeving is niet van toepassing op vis of schaaldieren
  • voor sierdoeleinden;
  • gevangen in het wild, of
  • die dienen voor de productie van vismeel, visvoer, visolie en soortgelijke producten.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Ze is in werking getreden op 14 december 2006. EU-landen moesten de richtlijn vóór 1 mei 2008 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Zie „Aquacultuur” op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14-56)

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2006/88/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2008/392/EG van de Commissie van 30 april 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft een op internet gebaseerde informatiepagina om informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven langs elektronische weg beschikbaar te stellen (PB L 138 van 28.5.2008, blz. 12-20)

Besluit 2010/221/EUvan de Commissie van 15 april 2010 tot goedkeuring van nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren of wilde waterdieren overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad (PB L 98 van 20.4.2010, blz. 7-11). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 23.05.2016

Top