Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zorgen voor behoorlijke controle op levensmiddelen en diervoeding

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zorgen voor behoorlijke controle op levensmiddelen en diervoeding

De levensmiddelen die de mens en het voer dat dieren eten, moeten veilig en gezond zijn. Om ervoor te zorgen dat de hoge normen van de Europese Unie (EU) worden gerespecteerd, vinden er officiële controles plaats om te kijken of de verschillende onderdelen van de wetgeving worden nageleefd.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn

SAMENVATTING

De levensmiddelen die de mens en het voer dat dieren eten, moeten veilig en gezond zijn. Om ervoor te zorgen dat de hoge normen van de Europese Unie (EU) worden gerespecteerd, vinden er officiële controles plaats om te kijken of de verschillende onderdelen van de wetgeving worden nageleefd.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening maakt een einde aan de lacunes in de bestaande wetgeving door officiële controles te reorganiseren zodat ze in alle stadia van de productie en in alle sectoren worden geïntegreerd. Hierin staan de verantwoordelijkheden van zowel nationale als EU-inspecteurs. Het doel van de verordening is om risico’s voor mens en dier te voorkomen, te verwijderen of tot aanvaardbare niveaus terug te brengen; om eerlijke praktijken in de handel van levens-middelen en diervoeders te waarborgen, en om het publiek te beschermen.

KERNPUNTEN

 • Nationale autoriteiten moeten regelmatig onaangekondigde officiële controles uitvoeren en op basis van vastgestelde risico’s en eerdere naleving van de eigenaar van het bedrijf verslag uitbrengen over alle informatie die op niet-naleving zou kunnen wijzen.
 • Controles kunnen in elk stadium van de productie, verwerking of distributie worden uitgevoerd.
 • Iedere EU-regering moet een nationale autoriteit aanwijzen die verantwoor-delijk is voor de doeltreffendheid en onafhankelijkheid van de controles.
 • Regeringen moeten ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het benodigde personeel en andere noodzakelijke bronnen.
 • Er moeten nationale rampenplannen beschikbaar en gereed zijn, die in noodsituaties kunnen worden uitgevoerd wanneer wordt geconstateerd dat levensmiddelen of diervoeders een ernstig risico opleveren voor mens of dier.
 • Meerjarige nationale controleplannen bevatten algemene informatie over de structuur en de organisatie van de ingestelde controlesystemen. Deze worden jaarlijks aan de Commissie gerapporteerd.
 • Het grote publiek moet toegang hebben tot de bij de officiële controles verkregen informatie, behalve wanneer deze onder het beroepsgeheim valt, zoals vertrouwelijk materiaal en persoonsgegevens.
 • Er worden specifieke laboratoria aangewezen voor het analyseren van monsters die tijdens de controles zijn genomen.
 • Controles zijn ook van toepassing op de invoer in de EU van levensmiddelen en diervoeders.
 • De Europese Commissie voert algemene en specifieke audits uit in EU-landen om te controleren of de meerjarige nationale controleplannen zijn ingevoerd.
 • 652/2014 verschaft middelen uit de EU-begroting om te helpen de kosten voor nationale autoriteiten, niet-EU-landen en internationale organisaties te dekken. Het bedrag voor de periode 2014-2020 is 1 891 936 000 EUR.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 20 mei 2004.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over officiële controle en tenuitvoerlegging.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 882/2004

20.5.2004

-

PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1-52

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1029/2008

10.11.2008

-

PB L 278 van 21.10.2008, blz. 6

Verordening (EG) nr. 596/2009

7.8.2009

-

PB L 188 van 18.7.2009, blz. 14-92

Verordening (EG) nr. 1162/2009

4.12.2009

-

PB L 314 van 1.12.2009, blz. 10-12

Verordening (EU) nr. 87/2011

23.2.2011

-

PB L 29 van 3.2.2011, blz. 1-4

Verordening (EU) nr. 208/2011

23.3.2011

-

PB L 58 van 3.3.2011, blz. 29-35

Verordening (EU) nr. 563/2012

1.7.2012

-

PB L 168 van 28.6.2012, blz. 24-25

Verordening (EU) nr. 702/2013

27.7.2013

-

PB L 199 van 24.7.2013, blz. 3-4

Verordening (EU) nr. 652/2014

30.6.2014

-

PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1-32

De achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) nr. 882/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 19.06.2015

Top