Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong: veterinairrechtelijke voorschriften

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong: veterinairrechtelijke voorschriften

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2002/99/EG: veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn worden veterinairrechtelijke voorschriften vastgelegd voor producten die zijn bestemd voor menselijke consumptie.
 • Deze voorschriften omvatten alle stadia van de productie-, verwerkings- en distributieprocessen die binnen de EU worden uitgevoerd, en invoer uit andere landen.

KERNPUNTEN

 • Nationale autoriteiten moeten ervoor zorgen dat geen van de betrokkenen in de voedingsketen overdraagbare ziekten op dieren overbrengen.
 • Producten moeten afkomstig zijn van dieren die niet afkomstig zijn uit een gebied waarop veterinairrechtelijke beperkingen van toepassing zijn.
 • Vlees en vleesproducten mogen niet afkomstig zijn van voorzieningen waar ten tijde van het slachtproces geïnfecteerde dieren, of dieren waarvan wordt vermoed dat deze zijn geïnfecteerd, verbleven.
 • Eetbare producten moeten vergezeld gaan van een veterinair certificaat.
 • Nationale autoriteiten voeren veterinaire controles uit. De inspecties worden in de regel niet aangekondigd.
 • Experts van de Europese Commissie kunnen in samenwerking met nationale autoriteiten controles ter plaatse, met inbegrip van audits, uitvoeren. In niet-EU-landen beschikken ze over dezelfde inspectiebevoegdheden.
 • Indien een ernstig gevaar wordt geïdentificeerd, moeten nationale autoriteiten alle noodzakelijke maatregelen nemen om de gezondheid van dieren te waarborgen.
 • Invoer
  • moet voldoen aan veterinairrechtelijke voorschriften van de EU;
  • mag alleen afkomstig zijn uit landen die aantoonbaar aan deze voorschriften voldoen;
  • moet vergezeld gaan van een veterinair certificaat.

Intrekking

Richtlijn 2002/99/EG wordt ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) 2016/429 per 2 april 2021.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 12 februari 2003. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 2004 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

De EU heeft specifieke maatregelen genomen tegen de volgende dierziekten:

Voor meer informatie zie Overige producten van dierlijke oorsprong op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11-20)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2002/99/EG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 24.05.2016

Top