Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Levensmiddelen van dierlijke oorsprong — officiële controles

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong — officiële controles

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 854/2004 over de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening bevat specifieke regels voor de organisatie van officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen.

KERNPUNTEN

De wetgeving legt alle EU-landen de volgende vereisten op:

  • Nationale autoriteiten moeten gebouwen goedkeuren die voldoen aan de regels van de EU inzake levensmiddelenhygiëne, en moeten elk gebouw een code geven om de betrokken typen producten aan te geven.
  • Levensmiddelenbedrijven moeten alle medewerking verlenen aan de inspecteurs die de controles uitvoeren. Dit omvat tevens het verschaffen van toegang tot alle gebouwen en tot alle vereiste registers en dossiers.
  • Audits van de goede hygiënepraktijk moeten kwesties betreffen als het ontwerp en onderhoud van gebouwen en uitrusting, ongediertebestrijding, temperatuurregeling en scholing inzake hygiëne.
  • De bevoegde autoriteit moet speciale procedures uitvoeren op basis van „risicoanalyse en kritisch controlepunt” om te controleren of de levensmiddelenbedrijven de EU-regels inzake microbiologische criteria, residuen, verontreinigingen en verboden stoffen toepassen.
  • Inspecteurs controleren of het personeel in alle fasen van het productieproces de relevante regels toepassen. Ze mogen de dossiers van bedrijven onderzoeken, monsters nemen voor laboratoriumanalyse en eventuele aanwezige risico’s beoordelen.

De wetgeving heeft betrekking op verschillende soorten levensmiddelen:

  • Vers vlees: een officiële dierenarts moet zowel voor als nadat de dieren zijn gedood, controles uitvoeren in slachthuizen, wildbewerkingsinrichtingen en faciliteiten waar vlees wordt versneden en wordt voorbereid voor de verkoop.
  • Levende tweekleppige weekdieren: nationale autoriteiten maken overeenkomstig de kwaliteit van het water een classificering van de gebieden waaruit schelpdieren, zoals oesters, mosselen en kokkels worden verzameld. De classificatie bepaalt of de schelpdieren rechtstreeks mogen worden verkocht voor menselijke consumptie of dat ze eerst moeten worden behandeld in een zuiveringscentrum.
  • Visserijproducten: er worden regelmatige controles uitgevoerd op de hygiënecondities van vissersvaartuigen, markten (afslagen en groothandelsmarkten), opslag- en transportvoorwaarden en op de vis zelf wanneer deze is aangevoerd en voor de eerste keer wordt verkocht.
  • Onbehandelde (d.w.z. rauwe) melk en zuivelproducten: met controles wordt nagegaan of wordt voldaan aan de vereisten voor rauwe melk en of de regels inzake het welzijn van dieren en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik worden nageleefd.
  • Levensmiddelen mogen alleen worden ingevoerd in de EU uit landen en van gebouwen die kunnen aantonen te voldoen aan de EU-normen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 20 mei 2004 van toepassing.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206-320)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 854/2004 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

Laatste bijwerking 04.02.2016

Top