Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het voorkomen en bestrijden van Afrikaanse varkenspest

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het voorkomen en bestrijden van Afrikaanse varkenspest

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2002/60/EG — Specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Afrikaanse varkenspest is een meestal dodelijke besmettelijke ziekte bij varkens, met ernstige sociaaleconomische gevolgen en ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. In de richtlijn zijn maatregelen vastgelegd voor het voorkomen, bestrijden en uitroeien van de ziekte.

KERNPUNTEN

  • Landen van de Europese Unie (EU) moeten erop toezien dat een vermoedelijke besmetting van Afrikaanse varkenspest onmiddellijk wordt gemeld bij de nationale autoriteiten. Indien het vermoeden juist blijkt, moeten de onderzoeksresultaten worden doorgegeven aan de Europese Commissie en de andere EU-landen. De diagnose moet worden gesteld door erkende laboratoria die gebruikmaken van het officiële diagnosehandboek.
  • Indien de aanwezigheid van de ziekte niet kan worden uitgesloten, moet het bedrijf onder toezicht worden geplaatst en moeten alle bewegingen van varkens, varkensvleesproducten, materiaal of afval waarmee de ziekte kan worden overgebracht, worden beperkt. De verplaatsing van onbevoegde personen en voertuigen van en naar het bedrijf wordt verboden.
  • Indien de ziekte officieel wordt bevestigd, moeten alle varkens op het bedrijf worden gedood en moeten hun karkassen worden verwerkt. Vlees, materiaal of afval dat besmet kan zijn, moet worden vernietigd, verwerkt of worden behandeld om er zeker van te zijn dat het virus wordt vernietigd. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor volledig gescheiden, gezonde productie-eenheden binnen besmette bedrijven. Rond de plaats van de uitbraak moet een beschermingsgebied worden ingesteld met een straal van ten minste 3 km, binnen een toezichtsgebied met een straal van ten minste 10 km.
  • Wanneer de ziekte zich voordoet in een slachthuis of gedurende het vervoer, moeten alle verdachte varkens worden gedood en moet alle materiaal worden verwerkt. Gebouwen, voertuigen en uitrusting die besmet kunnen zijn, moeten worden gereinigd en ontsmet.
  • Indien het vermoeden bestaat dat wilde zwijnen zijn besmet, moeten EU-landen varkensbezitters en jagers op de hoogte brengen, en alle geschoten en dood aangetroffen zwijnen onderzoeken. Het besmette gebied moet worden afgebakend en bedrijven in dit gebied moeten onder toezicht worden geplaatst. Ook kan een jachtverbod worden ingesteld.
  • Document SANCO/7138/2013 bevat richtsnoeren over het toezicht op en de bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen.
  • EU-landen moeten een uitroeiingsprogramma indienen bij de Commissie en iedere zes maanden rapporteren over de voortgang.
  • Op dit moment is het gebruik van vaccins tegen Afrikaanse varkenspest verboden. Dit kan echter in de toekomst worden aangepast vanwege de ontwikkeling van wetenschappelijk en technisch onderzoek.
  • EU-landen moeten rampenplannen opstellen, waarbij rekening wordt gehouden met lokale factoren, zoals varkensdichtheid, die verspreiding van het virus in de hand kunnen werken.
  • Deskundigen van de Commissie kunnen controles ter plaatse uitvoeren om te zorgen voor een uniforme toepassing van deze richtlijn.

Intrekking

Deze richtlijn zal worden ingetrokken door Verordening (EU) nr. 2016/429 met ingang van 21 april 2021.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 9 augustus 2002 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 juli 2003 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest (PB L 192 van 20.7.2002, blz. 27-46)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 2002/60/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Beschikking 2003/422/EG van de Commissie van 26 mei 2003 tot goedkeuring van een handboek voor de diagnose van Afrikaanse varkenspest (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1696) (PB L 143 van 11.6.2003, blz. 35-49)

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1-208)

Laatste bijwerking 20.10.2016

Top