Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren

Deze verordening stelt de veterinairrechtelijke voorschriften (diergezondheid) vast voor het grensoverschrijdende verkeer van gezelschapsdieren die niet bestemd zijn voor de verkoop alsook de voorschriften voor de controle van dit verkeer. Deze verordening strekt tevens tot verstrenging van de voorschriften voor dieren die afkomstig zijn van derde landen en voorkomt zodoende de verspreiding van ziekten zoals rabiës.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Deze verordening harmoniseert de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van gezelschapsdieren binnen de Europese Unie (EU) om niet-commerciële redenen. Voorts versterkt zij de normen die gelden voor uit derde landen afkomstige dieren.

Deze verordening heeft tot doel een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier te waarborgen en tegelijkertijd het verkeer van gezelschapsdieren in het bijzijn van hun eigenaren te vergemakkelijken.

Betrokken dieren

De verordening is van toepassing op:

 • honden,
 • katten,
 • fretten,
 • ongewervelde dieren (behalve bijen en schaaldieren),
 • tropische siervissen,
 • amfibieën,
 • reptielen,
 • vogels (behalve pluimvee zoals bedoeld in de Richtlijnen 2009/158/EG en 92/65/EEG)
 • knaagdieren, en
 • tamme konijnen

De op deze dieren van toepassing zijnde veterinairrechtelijke voorschriften zijn echter niet geharmoniseerd. De nationale regelgeving heeft voorrang.

Deze verordening is van toepassing onverminderd de bepalingen met betrekking tot de wilde flora- en faunasoorten.

Identificatie van de dieren

De katten, honden en fretten moeten geïdentificeerd zijn door middel van een elektronische chip (transponder) of een duidelijk leesbare tatoeage. Met ingang van 3 juli 2011 kan alleen nog de transponder als geldig identificatiemiddel worden gebruikt.

De transponder wordt voortaan ook in Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk erkend als geldig identificatiemiddel.

Intracommunautair verkeer van gezelschapsdieren tussen lidstaten

Dieren die vergezeld van hun eigenaar binnen de Europese Unie worden vervoerd, moeten vergezeld gaan van een paspoort dat is afgegeven door een dierenarts die is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de dieren.

Uit dit paspoort moet blijken dat de dieren (katten, honden en fretten) in kwestie voldoen aan de hieronder beschreven gezondheidsvoorschriften en, in het geval van Finland, Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, aan de bijkomende nationale regels die door deze landen worden opgelegd.

De binnenkomst van gezelschapsdieren (katten, honden en fretten) op het grondgebied van een lidstaat is onderworpen aan de volgende drie voorwaarden:

 • de dieren moeten een identificatiesysteem dragen (transponder of tatoeage);
 • de dieren moeten een geldige vaccinatie hebben gehad tegen rabiës;
 • het dier moet, zo nodig, onderworpen worden aan bepaalde preventieve gezondheidsmaatregelen met betrekking tot andere ziekten dan hondsdolheid.

Gedurende de tot 31 december 2011 lopende overgangsperiode moeten gezelschapsdieren (honden of katten) met bestemming Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk bovendien aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

 • er moet bij de dieren een titratie van antilichamen (test om na te gaan of het vaccin wel degelijk werkzaam is) zijn uitgevoerd door een door de Europese Commissie erkend laboratorium (EN) volgens de door deze lidstaten opgelegde regels;
 • de dieren moeten zijn behandeld tegen teken (behalve voor Zweden) en lintworm (echinokokkose) (deze behandeling wordt ook door Finland geëist) volgens de door deze lidstaten opgelegde regels.

Bovendien kunnen de lidstaten onder bepaalde voorwaarden toestaan dat jonge dieren van minder dan drie maanden zonder vaccinatie het land binnenkomen.

Verkeer van gezelschapsdieren uit derde landen

De gezondheidsvoorschriften van toepassing op het intracommunautaire verkeer van gezelschapsdieren gelden ook voor de volgende landen: Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland en Vaticaanstad. Zij zijn ook van toepassing voor de derde landen die zijn opgenomen in deel C van bijlage II.

Indien de dieren (katten, honden en fretten) afkomstig zijn van een derde land dat niet is opgenomen in deel C van bijlage II, gelden strengere gezondheidsvoorschriften. Indien zij afkomstig zijn van lidstaten anders dan Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk moeten deze dieren gevaccineerd zijn en dient er een titratie van antilichamen te zijn uitgevoerd (Finland eist tot 31 december 2011 ook dat de dieren tegen lintworm zijn behandeld). Deze titratie dient door een door de Europese Commissie erkend laboratorium te worden uitgevoerd op een bloedmonster dat minstens één maand na de vaccinatie en drie maanden vóór het vervoer werd afgenomen.

Dieren met bestemming Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk moeten in quarantaine worden geplaatst volgens het in die lidstaten van kracht zijnde protocol.

Dieren uit derde landen moeten vergezeld gaan van een certificaat dat is afgegeven door een officiële dierenarts of, in geval van terugkomst, een paspoort waarin wordt verklaard dat aan de gezondheidsvoorschriften van deze verordening is voldaan.

Sancties

Indien uit de controles die op de plaatsen van binnenkomst in de EU worden uitgevoerd, blijkt dat het dier niet aan de voorschriften van deze verordening voldoet, kan de bevoegde autoriteit besluiten het dier terug te zenden naar het land van oorsprong, het dier onder officieel toezicht te isoleren gedurende de tijd die nodig is om aan de gezondheidsvoorschriften te voldoen, of, in laatste instantie, het dier af te maken wanneer terugzending of isolatie in quarantaine onmogelijk zijn.

Verordening (EG) nr. 998/2003 wordt ingetrokken door Verordening (EG) nr. 576/2013 met ingang van 28.12.2014.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 998/2003

3.7.2003

-

L 146 van 13.6.2003

AFWIJKING VAN HET BESLUIT

Beschikking 2004/557/EG [Publicatieblad L 249 van 23.7.2004].

Deze afwijking geldt voor de doorvoer van als gezelschapsdier gehouden honden en katten over het grondgebied van Zweden tussen het eiland Bornholm en de overige delen van het grondgebied van Denemarken.

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Beschikking 2004/650/EG

21.9.2004

-

L 298 van 23.9.2004

Verordening (EG) nr. 454/2008

24.6.2008

-

L 145 van 4.6.2008

Verordening (EG) nr. 219/2009

20.4.2009

-

L 87 van 31.3.2009

Verordening (EU) nr. 438 /2010

18.6.2010

-

L 132 van 29.5.2010

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 998/2003 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie dient slechts als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 576/2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 [Publicatieblad L 178 van 28.6.2013].

Verordening (EU) nr.31/2014 van de Commissie tot intrekking van Verordeningen 2004/301/EG, 2004/539/EG en Verordening (EU) nr. 88/2010 [Publicatieblad L 10 van 15.1.2014].

Verordening (EU) nr. 517/2013 tot aanpassing van bepaalde verordeningen en besluiten in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië [Publicatieblad L I58 van 10.6.2013].

Verordening (EU) nr. 388/2010 van de Commissie van 6 mei 2010 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het maximumaantal gezelschapsdieren van bepaalde soorten die onder niet-commercieel verkeer kunnen vallen [Publicatieblad L 114 van 7.5.2010].

Beschikking 2007/25/EG van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza en het verkeer van gezelschapsvogels die hun eigenaar vergezellen [Publicatieblad L 8 van 13.1.2007]. Zie geconsolideerde versie

Beschikking 2005/91/EG van de Commissie van 2 februari 2005 tot vaststelling van de periode waarna rabiësvaccinatie als geldig wordt beschouwd [Publicatieblad L 31 van 4.2.2005].

Beschikking 2004/839/EG van de Commissie van 3 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor het niet-commerciële vervoer van jonge honden en katten uit derde landen naar de Gemeenschap [Publicatieblad L 361 van 8.12.2004].

Beschikking 2004/824/EG van de Commissie van 1 december 2004 tot vaststelling van een modelcertificaat voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten uit derde landen naar de Gemeenschap [Publicatieblad L 358 van 3.12.2004].

Beschikking 2003/803/EG van de Commissie van 26 november 2003 tot vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten [Publicatieblad L 312 van 27.11.2003].

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad aangaande artikel 23 van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren [COM(2007) 578 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

Dit verslag heeft betrekking op de maatregelen die moeten worden genomen aan het eind van de overgangsperiode tijdens welke Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk specifieke voorschriften inzake rabiës voor het binnenbrengen van gezelschapsdieren hebben gehandhaafd. Met het oog op een volledige harmonisatie van de in de EU geldende voorschriften, evalueert de Commissie de mogelijkheden voor herziening van de huidige regeling. Zij baseert zich hierbij op het wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. Tot de mogelijkheden behoren: de definitieve handhaving, de verlenging, de afschaffing of de wijziging van de voorwaarden voor het binnenbrengen van dieren in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta, Finland en Zweden. Aangezien de besprekingen met het oog op de wijziging van de verordening meer tijd in beslag zullen nemen dan in de verordening is voorzien, zal de Commissie opteren voor een eerste verlenging van de geldigheidsduur van deze voorschriften.

Laatste wijziging: 29.04.2014

Top