Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spreiding van het bluetonguevirus onder Europees rundvee en schapen voorkomen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spreiding van het bluetonguevirus onder Europees rundvee en schapen voorkomen

Bluetongue (*) is een virale ziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. Een uitbraak kan zich snel verspreiden en dood en verderf zaaien, wat de winstgevendheid van de dierproductie ernstig kan verminderen.

BESLUIT

Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn en latere wijzigingen ervan staan nauwkeurige maatregelen om bluetongue te beheersen en uit te roeien door procedures te beschrijven die in geval van een uitbraak aangenomen moeten worden.

KERNPUNTEN

Verdachte of bevestigde gevallen van het bluetonguevirus moeten aan de bevoegde autoriteit van het betrokken land van de Europese Unie (EU) worden gemeld voordat er maatregelen worden getroffen.

Wanneer er een geval van bluetongue wordt vermoed, moet de dierenarts de kudde onder toezicht plaatsen, een telling uitvoeren van de dieren en de ruimten, een epidemiologisch onderzoek verrichten en een vervoersverbod instellen, waarbij de dieren worden behandeld met insecticide en eventuele kadavers worden verwijderd.

Als de ziekte wordt bevestigd, moeten deze maatregelen worden uitgebreid naar alle bedrijven (*) in een straal van 20 km. Daarnaast wordt er een beschermings-gebied met een straal van ten minste 100 km rond het besmette bedrijf afgeba-kend, waarin alle dieren moeten worden geïdentificeerd en dat ze niet mogen verlaten. De autoriteit moet een epidemiologisch bewakingsprogramma instellen. Ook kan er een vaccinatieprogramma in het gebied worden ingesteld.

Er wordt een toezichtsgebied ten minste 50 kilometer buiten het beschermings-gebied afgebakend met dezelfde maatregelen voor identificatie, vervoers-beperking en toezicht als voor het beschermingsgebied, maar met een verbod op vaccinatie. Deze gebieden kunnen afhankelijk van de situatie worden uitgebreid of verkleind.

Vaccinaties zijn toegestaan op basis van een specifieke risicobeoordeling en mits de Europese Commissie voorafgaand is geïnformeerd. Er kan een tegemoetkoming in de kosten worden gedaan.

Nieuwe geïnactiveerde vaccins zijn sinds de publicatie van de oorspronkelijke richtlijn beschikbaar, en het gebruik ervan bij de uitbraken van 2008 en 2009 heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering bij de beheersing van bluetongue. Geïnactiveerde vaccins genieten nu de voorkeur boven de oudere levende vaccins, die een klein risico op verspreiding met zich meedroegen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 22 december 2000.

KERNBEGRIPPEN

(*) Bluetongue: een niet besmettelijke, door muggen overdraagbare virale ziekte van herkauwers, vooral schapen. Symptomen zijn onder andere zweren, kreupelheid en problemen bij de voortplanting. Er bestaat geen doeltreffende behandeling, getroffen dieren kunnen binnen een paar dagen sterven, en voor dieren die de ziekte overleven, kan het herstel maanden duren. De ziekte vormt geen bedreiging voor de mens.

(*) Bedrijf: een landbouwbedrijf of een andere instelling waar diersoorten die vatbaar zijn voor bluetongue, permanent of tijdelijk worden gefokt of gehouden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over bluetongue.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2000/75/EG

22.12.2000

1.1.2002

PB L 327 van 22.12.2000, blz. 74-83

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/73/EG

3.9.2008

1.1.2010

PB L 219 van 14.8.2008, blz. 40-54

Richtlijn 2012/5/EU

22.3.2012

23.9.2012

PB L 81 van 21.3.2012, blz. 1-2

Richtlijn 2013/20/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013, blz. 234-239

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2000/75/EG werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 06.08.2015

Top