Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bluetongue

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bluetongue

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2000/75/EG — Bepalingen voor de bestrijding en uitroeiing van bluetongue

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn en de latere wijzigingen ervan bevatten gedetailleerde maatregelen om bluetongue*te bestrijden en uit te roeien, en beschrijven de procedures die in het geval van een uitbraak moeten worden gevolgd.

KERNPUNTEN

  • Verdachte of bevestigde gevallen van het bluetonguevirus moeten aan de bevoegde autoriteit van het betrokken land van de EU worden gemeld voordat er maatregelen worden getroffen.
  • Wanneer er een geval van bluetongue wordt vermoed, moet de dierenarts de kudde onder toezicht plaatsen, een inventarisatie uitvoeren van de dieren en de ruimten, een epidemiologisch onderzoek verrichten en een vervoersverbod instellen, waarbij de dieren worden behandeld met insecticide en eventuele kadavers worden verwijderd.
  • Als de ziekte wordt bevestigd, worden deze maatregelen uitgebreid naar alle bedrijven* binnen een straal van 20 kilometer. Bovendien wordt een beschermingsgebied afgebakend met een straal van ten minste 100 kilometer rond het besmette bedrijf. In dat gebied moeten alle dieren worden geïdentificeerd. Ze mogen het gebied niet verlaten. De autoriteit moet een programma voor epidemietoezicht vaststellen. Ook kan een vaccinatieprogramma worden opgezet.
  • Er wordt een toezichtsgebied ten minste 50 kilometer buiten het beschermingsgebied afgebakend met dezelfde maatregelen voor identificatie, vervoersbeperking en toezicht als voor het beschermingsgebied, maar met een verbod op vaccinatie. Deze gebieden kunnen afhankelijk van de situatie worden uitgebreid of verkleind.
  • Vaccinaties zijn toegestaan op basis van een specifieke risicobeoordeling en mits de Europese Commissie voorafgaand wordt geïnformeerd. Er kan een tegemoetkoming in de kosten worden gedaan.
  • Nieuwe geïnactiveerde vaccins zijn sinds de publicatie van de oorspronkelijke richtlijn beschikbaar gekomen, en het gebruik ervan bij de uitbraken van 2008 en 2009 heeft geleid tot een aanzienlijk verbetering van de bestrijding van bluetongue. Geïnactiveerde vaccins genieten nu de voorkeur boven de oudere levende vaccins, die een klein risico op verspreiding met zich meedroegen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 22 december 2000 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 januari 2002 omzetten in nationale wetgeving.

Richtlijn 2000/75/EG zal vanaf 20 april 2021 worden vervangen door Verordening (EU) 2016/429.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Bluetongue: niet-besmettelijke, door muggen overgebrachte virusziekte bij herkauwers, voornamelijk schapen. Tot de symptomen behoren zweren, kreupelheid en problemen bij de dracht. Er bestaat geen effectieve behandeling voor. Zieke dieren kunnen binnen een paar dagen doodgaan en als ze de ziekte overleven, kan het herstel maanden duren. Voor mensen vormt de ziekte geen bedreiging.
Bedrijf: een landbouwbedrijf of een andere instelling waar diersoorten die vatbaar zijn voor bluetongue, permanent of tijdelijk worden gefokt of gehouden.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 74-83)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2000/75/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziektes en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1-208)

Zie de geconsolideerde versie.

Beschikking van de Commissie 2008/655/EG van 24 juli 2008 tot goedkeuring van de noodvaccinatieprogramma’s tegen bluetongue van bepaalde lidstaten en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2007 en 2008 (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 66-69)

Zie de geconsolideerde versie.

Beschikking van de Commissie 2003/845/EG van 5 december 2003 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde dieren en van sperma, eicellen en embryo’s daarvan uit Albanië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië en Montenegro in verband met bluetongue (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 61)

Laatste bijwerking 23.10.2017

Top