Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bestrijding van mond- en klauwzeer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bestrijding van mond- en klauwzeer

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/85/EG van de Raad tot vaststelling van EU-maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn worden de minimumbestrijdingsmaatregelen vastgelegd die bij het uitbreken van mond- en klauwzeer moeten worden toegepast.
 • De richtlijn omvat preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten en de landbouwgemeenschap zelf beter bedacht zijn op mond- en klauwzeer. Het staat EU-landen vrij stringentere maatregelen vast te stellen.

KERNPUNTEN

 • Mond- en klauwzeer is een ziekte waarvoor een meldingsplicht geldt. Een uitbraak moet worden gemeld door eigenaren of verzorgers van dieren en dierenartsen.
 • Wanneer een vermoedelijke besmetting is gemeld, moeten de bevoegde autoriteiten ervoor zorg dragen dat:
  • de boerderij onder toezicht wordt gesteld;
  • alle aanwezige dieren en dierproducten worden geteld;
  • geen dieren of personen de voorzieningen binnenkomen of verlaten;
  • in- en uitgangen van gebouwen worden ontsmet;
  • eventueel een tijdelijk bestrijdingsgebied wordt ingesteld en de verplaatsing van dieren over een groter gebied wordt verboden;
  • eventueel een preventief uitroeiingsprogramma wordt uitgevoerd, waarbij dieren worden geruimd.
 • Wanneer een uitbraak is bevestigd, moeten de bevoegde autoriteiten ervoor zorg dragen dat:
  • alle geïnfecteerde dieren ter plekke worden gedood;
  • de karkassen worden begraven of verbrand;
  • alle gebouwen en voertuigen die voor de dieren zijn gebruikt, worden ontsmet, indien nodig inclusief woonruimte en kantoorruimte;
  • alle producten die een boerderij hebben verlaten voordat controlemaatregelen werden geïntroduceerd, worden getraceerd en behandeld;
  • maatregelen worden genomen om dieren in laboratoria, dierentuinen en wildparken in de omgeving te beschermen tegen de ziekte;
  • alle dieren in slachthuizen, grensinspectieposten of vervoermiddelen waar een geval is bevestigd, onmiddellijk worden gedood;
  • beschermingsgebieden en toezichtsgebieden worden ingesteld: de eerste heeft een straal van ten minste 3 km, de tweede heeft een straal van ten minste 10 km;
  • in deze gebieden zijn speciale maatregelen van toepassing; zo is de verkoop van producten verkregen van dieren binnen de parameters bijvoorbeeld verboden.
 • De beperkingen die zijn ingesteld voor beschermingsgebieden kunnen 15 dagen nadat het laatste geïnfecteerde dier is gedood en verwijderd, worden opgeheven. De termijn voor toezichtsgebieden is 30 dagen.
 • Op het gebruik, de aanmaak en de verkoop van mond- en klauwzeervaccins zijn speciale regels van toepassing.
 • Laboratoria waar met levend mond- en klauwzeervirus wordt gewerkt, staan onder strikt toezicht van de nationale autoriteiten. Deze autoriteiten wijzen één nationaal/centraal bestrijdingscentrum aan.
 • Nationale autoriteiten stellen rampenplannen op die in geval van een uitbraak worden geïmplementeerd. Er kunnen ook „real-time” -alarmoefeningen worden gehouden.

Intrekking

Verordening (EU) 2016/429 strekt tot intrekking van Richtlijn 2003/85/EG van de Raad met ingang van 21 april 2021.

ACHTERGROND

Mond- en klauwzeer is zeer besmettelijk. De ziekte komt voor bij gedomesticeerde en wilde evenhoevigen, zoals koeien, maar kunnen ook andere soorten besmetten (bijv. buffels en bizons).

Tijdens de recentste epidemie, in het Verenigd Koninkrijk in 2001, werden ruim 2 000 boerderijen getroffen. De epidemie veroorzaakte aanzienlijke problemen in rurale gemeenschappen en leidde onder het publiek tot wijdverbreide zorgen over de veiligheid van rundvlees.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 22 november 2003 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 30 juni 2004 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Mond- en klauwzeer op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Richtlijn 2003/85/EG van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer, tot intrekking van Richtlijn 85/511/EEG en van de Beschikkingen 89/531/EEG en 91/665/EEG, en tot wijziging van Richtlijn 92/46/EEG (PB L 306 van 22.11.2003, blz. 1-87)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2003/85/EG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2007/18/EG van de Commissie van 22 december 2006 houdende goedkeuring van rampenplannen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer krachtens Richtlijn 2003/85/EG van de Raad (PB L 7 van 12.1.2007, blz. 36-37)

Beschikking 91/666/EEG van de Raad van 11 december 1991 betreffende de vorming van communautaire reserves van mond- en klauwzeervaccins (PB L 368 van 31.12.1991, blz. 21-25) Zie de geconsolideerde versie.

Beschikking 2001/75/EG van de Commissie van 18 januari 2001 betreffende de controle van de veiligheid en de werkzaamheid van mond- en klauwzeervaccins en bluetonguevaccins (PB L 26 van 27.1.2001, blz. 38-39)

Beschikking 2009/486/EG van de Commissie van 22 juni 2009 betreffende de aankoop van mond-en-klauwzeerantigeen (PB L 160 van 23.6.2009, blz. 27-28)

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1-208)

Laatste bijwerking 24.05.2016

Top