Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dierenwelzijn — Bescherming van vleeskuikens

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dierenwelzijn — Bescherming van vleeskuikens

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2007/43/EG — Vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

 • Het doel van de richtlijn is het invoeren van voorschriften ter verbetering van het dierenwelzijn in pluimveebedrijven in de Europese Unie (EU) waar kuikens worden gehouden voor het vlees.
 • Deze voorschriften zijn opgesteld om mededingingsproblemen in de sector te voorkomen.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

 • De richtlijn is van toepassing op kuikens die worden gehouden voor het vlees (vleeskuikens) en mestkuikens op bedrijven met zowel vermeerderingsdieren als mestkuikens.
 • De richtlijn is niet van toepassing op:
  • pluimveebedrijven met minder dan 500 vleeskuikens;
  • pluimveebedrijven met enkel vermeerderingsdieren;
  • broederijen*;
  • vleeskuikens in extensieve scharrel- en vrije-uitloophouderijen, en
  • biologisch gehouden vleeskuikens.

Voorschriften die gelden voor alle pluimveebedrijven

 • In stallen waar vleeskuikens worden gehouden, moeten alle vleeskuikens in voldoende mate toegang hebben tot
  • drinkvoorzieningen;
  • voedsel, en
  • droog en los strooisel.
 • Gebouwen moeten tijdens de lichtperiode afdoende worden verlicht en er moet voldoende ventilatie zijn.
 • Alle vleeskuikens die in pluimveebedrijven worden gehouden, moeten ten minste tweemaal per dag worden geïnspecteerd.
 • Vleeskuikens die zwaargewond of niet gezond zijn, moeten worden behandeld of onmiddellijk worden gedood.
 • Chirurgische ingrepen die voor andere dan medische doeleinden worden uitgevoerd, zijn over het algemeen verboden. Het inkorten van snavels en castratie zijn alleen in bepaalde gevallen toegestaan.
 • De eigenaar of houder moet voor elke stal op het bedrijf de volgende gegevens registreren:
  • het aantal vleeskuikens dat wordt binnengebracht en overblijft nadat er vleeskuikens zijn verwijderd voor verkoop of slacht;
  • de bruikbare oppervlakte;
  • het ras of de kruising van de vleeskuikens, en
  • de mortaliteit.

Bezettingsdichtheid *

 • EU-landen moeten ervoor zorgen dat de maximale bezettingsdichtheid in een pluimveebedrijf of een stal op een bedrijf nooit hoger is dan 33 kg/m2.
 • Een hogere bezettingsdichtheid van maximaal 39 kg/m2 is toegestaan indien de eigenaar of de houder voldoet aan de voorschriften van bijlage II bij de richtlijn (omgevingsparameters). De eigenaar of houder moet de bevoegde autoriteiten voorzien van specifieke documentatie met de technische details van de stal en de uitrusting ervan.
 • Deze pluimveebedrijven met een hoge bezettingsgraad moeten worden uitgerust met een ventilatiesysteem en met koel- en verwarmingssystemen om te zorgen voor de gewenste temperatuur, vochtigheidsgraad en concentraties CO2 en NH3.
 • In uitzonderlijke omstandigheden, omschreven in bijlage V, mag de bezettingsdichtheid worden verhoogd tot maximaal 42 kg/m2.

Opleiding

 • Personen die belast zijn met de zorg voor vleeskuikens moeten in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat zij een goedgekeurde cursus hebben afgerond of gelijkwaardige ervaring hebben opgedaan. Cursussen moeten de volgende welzijnsaspecten omvatten:
  • de eisen met betrekking tot de bezettingsdichtheid van pluimveebedrijven;
  • de fysiologie van dieren;
  • de omgang met vleeskuikens en het toepassen van eerste hulp, en
  • preventieve maatregelen op het gebied van de bioveiligheid.
 • EU-landen moeten het opstellen en verspreiden van gidsen voor goede praktijken stimuleren.

Inspecties

Nationale autoriteiten moeten regelmatig inspecties uitvoeren op pluimveebedrijven om na te gaan of aan de richtlijn wordt voldaan. Elk jaar moeten zij een verslag voorleggen aan de Europese Commissie over de uitgevoerde inspecties en een lijst indienen van de maatregelen die zijn ondernomen om eventuele aan het licht gebrachte welzijnsproblemen aan te pakken.

Toezicht en follow-up in het slachthuis

Toezicht in slachthuizen zorgt ervoor dat het aantal vleeskuikens dat dood aankomt, wordt geregistreerd. Tekenen die duiden op slechte welzijnsomstandigheden worden vastgesteld tijdens post-mortemkeuringen. Indien dergelijke tekenen aan het licht komen, moeten het pluimveebedrijf en de bevoegde autoriteiten passende maatregelen nemen.

Verslag

 • In de afgelopen decennia zijn door middel van genetische selectie veel verschillende metabole en gedragseigenschappen gemodificeerd in vleeskuikens, wat heeft geleid tot diverse vraagstukken inzake dierenwelzijn. Het gaat hierbij onder andere om poten en voortbeweging, plotselinge dood (SDS) en huidaandoeningen, zoals contactdermatitis. In 2016 heeft de Commissie een verslag gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de invloed van genetische parameters op geconstateerde afwijkingen die het welzijn van vleeskuikens ondermijnen. Daarin werd geconcludeerd dat:
  • vermeerderingsbedrijven in hun selectieprogramma's steeds meer rekening houden met eigenschappen die verband houden met de gezondheid en het welzijn van kuikens, en
  • de huidige wetgeving voorziet in een bewakingssysteem voor de indicatoren voor dierenwelzijn in commerciële omstandigheden die verder zouden kunnen worden gebruikt in het kader van genetische selectie.

Permanent Comité

Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders ondersteunt de Europese Commissie bij de uitvoering van deze richtlijn.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 1 augustus 2007 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 30 juni 2010 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

* KERNBEGRIPPEN

Broederij: een gebouw waar eieren van pluimvee worden uitgebroed, vaak onder kunstmatige omstandigheden met behulp van broedmachines.

Bezettingsdichtheid: het totale levende gewicht van vleeskuikens die tegelijkertijd in de stal per vierkante meter bruikbare oppervlakte aanwezig zijn.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens (PB L 182 van 12.7.2007, blz. 19-28)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de invloed van genetische selectie op het welzijn van vleeskuikens (COM(2016) 182 final, 7.4.2016)

Laatste bijwerking 09.01.2017

Top