Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 178/2002 — algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden

SAMENVATTING

Deze verordening is bedoeld om de kwaliteit van levensmiddelen te waarborgen, ongeacht of deze voor menselijke of dierlijke consumptie zijn.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening scherpt de voorschriften inzake de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders in de EU aan. Ze voorziet ook in de oprichting van de Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid (EFSA), die ondersteuning biedt voor de wetenschappelijke controle en evaluatie van levensmiddelen en diervoeders.

De verordening heeft geen betrekking op de primaire productie voor huishoudelijk gebruik of de behandeling van levensmiddelen thuis.

KERNPUNTEN

Levensmiddelen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid of ongeschikt zijn voor consumptie mogen niet in de handel worden gebracht. De volgende factoren worden in aanmerking genomen:

de normale omstandigheden van het gebruik van het levensmiddel door de consument;

informatie die aan de consument wordt verstrekt;

het kortetermijn- en/of langetermijneffect dat het levensmiddel heeft op de gezondheid;

vermoedelijke cumulatieve toxische effecten;

bijzondere gevoeligheden van een specifieke categorie consumenten, zoals kinderen.

Wanneer onveilige levensmiddelen of diervoeders deel uitmaken van een partij, wordt aangenomen dat die hele partij onveilig is.

Voedselwetgeving is van toepassing op alle stadia van de voedselketen, van de productie, de verwerking, het vervoer en de distributie tot aan de levering. Met name moeten levensmiddelenbedrijven:

in alle stadia van de productie en de distributie de traceerbaarheid van levensmiddelen, diervoeders en voedselproducerende dieren garanderen,

levensmiddelen of diervoeders onmiddellijk uit de handel nemen of de reeds geleverde producten terugroepen indien deze worden geacht schadelijk voor de gezondheid te zijn,

de bevoegde autoriteiten in kennis stellen, alsmede consumenten indien nodig.

De EFSA biedt wetenschappelijke en technische ondersteuning aan de Europese Commissie en EU-landen op alle gebieden die van invloed zijn op voedselveiligheid. Ze is bovendien verantwoordelijk voor het coördineren van risicobeoordelingen, het identificeren van opkomende risico's en het adviseren over crisisbeheer.

Indien er naar aanleiding van een gezondheidsrisicoanalyse een risico wordt geïdentificeerd, kunnen EU-landen en de Commissie voorlopige voorzorgsmaatregelen goedkeuren die verenigbaar zijn met een hoog niveau van gezondheidsbescherming.

Het systeem voor snelle waarschuwingen (Rasff) waarbij EU-landen, de Commissie en de EFSA zijn betrokken, voorziet in de uitwisseling van informatie over:

maatregelen waarbij het in de handel brengen of het terugroepen van levensmiddelen wordt beperkt;

maatregelen die zijn getroffen om het gebruik van levensmiddelen te beheren;

de afkeuring van een partij geïmporteerde levensmiddelen.

Deze informatie moet ook aan het algemene publiek worden beschikbaar gesteld indien dat van toepassing is.

Wanneer levensmiddelen of diervoeders een ernstig en onstuitbaar risico voor de gezondheid of het milieu vormen, kunnen de beschermende noodmaatregelen de opschorting van handel in of invoer van het product omvatten. Indien de Commissie geen actie onderneemt, kunnen EU-landen vergelijkbare maatregelen treffen.

De Commissie moet, samen met de EFSA en EU-landen, een algemeen crisisibeheerplan opstellen dat betrekking heeft op situaties waar de standaard beschermende noodmaatregelen ontoereikend zijn. Indien een dergelijk geval is geïdentificeerd, moet de Commissie onmiddellijk een crisiseenheid instellen om de opties voor de bescherming van de gezondheid van de mens te identificeren.

De EU beoogt tevens de bescherming van de consument tegen oneerlijke of misleidende praktijken in de levensmiddelenhandel, zoals vervalsing van levensmiddelen, en wil voorzien in een basis voor de consument zodat deze geïnformeerde keuzes over levensmiddelen kan maken.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn trad op 21 februari 2002 in werking.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1-24)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 178/2002 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie van 23 december 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft het netwerk van organisaties die werkzaam zijn op de gebieden die behoren tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (PB L 379 van 24.12.2004, blz. 64-67)

2004/478/EG: Besluit van de Commissie van 29 april 2004 betreffende de goedkeuring van een algemeen plan voor crisismanagement op het gebied van levensmiddelen en diervoeders (PB L 212 van 12.6.2004, blz.60-68)

Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 226 van 25.6.2004, blz. 83-127) Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 25.11.2015

Top