Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2006/730/EG van de Raad — voorafgaande geïnformeerde toestemming voor de handel van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

Het garandeert de goedkeuring van en de deelname aan het Verdrag van Rotterdam van de EU nadat het Hof van Justitie van de Europese Unie het oorspronkelijke wetgevingsbesluit op grond van het recht nietig had verklaard. Het verdrag voorziet in een voorafgaande geïnformeerde toestemmingsprocedure voor de internationale handel van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden.

KERNPUNTEN

Het verdrag

reguleert de in- en uitvoer van zo’n 47 gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden.

vereist voor elk van de genoemde chemische stoffen de voorafgaande toestemming van de invoerder alvorens deze mogen worden uitgevoerd.

legt een procedure voor de uitwisseling van informatie vast voor beslissingen die worden genomen door invoerende landen.

eist dat elke ondertekenaar van het verdrag een nationale instantie aanwijst om te garanderen dat het verdrag volledig wordt uitgevoerd.

vraagt elke ondertekenaar of hij of zij bereid is om de invoer van de chemische stoffen en pesticiden die worden opgenoemd goed te keuren.

vraagt de uitvoerende partijen om te garanderen dat de opgenoemde chemische stoffen niet worden uitgevoerd indien het invoerende land zijn formele goedkeuring niet heeft gegeven.

vraagt de partijen die een chemische stof hebben verboden of deze aan strenge beperkingen hebben onderworpen om deze beslissing mee te delen aan het secretariaat van het verdrag.

voorziet in de uitwisseling van wetenschappelijke, technische, economische en wettelijke informatie over de betrokken chemische stoffen en de mogelijke technische bijstand inzake chemische regelgeving voor ontwikkelingslanden.

geeft een ondertekenaar het recht om zich, een jaar na ontvangst van de kennisgeving van deze ondertekenaar, uit het verdrag terug te trekken.

Het verdrag dekt geen verdovende middelen, radioactief materiaal, afval, chemische wapens, voedsel en voedseladditieven, genetisch gemodificeerde organismen of chemische stoffen die voor onderzoek worden uitgevoerd.

ACHTERGROND

Op 10 januari 2006 gaf het Europees Hof van Justitie een uitspraak in zaak C-94/03. De Europese Commissie had de zaak tegen de Raad aanhangig gemaakt en de Raad gevraagd om Besluit 2003/106/EG van de Raad, dat het Verdrag van Rotterdam namens de Europese Unie had goedgekeurd, nietig te verklaren.

De Commissie voerde aan dat het besluit uitsluitend op het artikel van het verdrag dat betrekking heeft op de gemeenschappelijke handelspolitiek (toen artikel 133 van het Verdrag van Amsterdam) gebaseerd moest zijn en niet op het gebruikte artikel (artikel 175 van hetzelfde verdrag — dat betrekking had op milieubeleid).

Het hof oordeelde dat beide artikels de nodige rechtsgrondslag moesten bevatten en verklaarde het oorspronkelijke besluit van de Raad nietig. Het nieuwe besluit, dat van kracht is geworden op de dag dat zijn voorganger werd aangenomen, voorkomt een nietige leemte.

BESLUIT

Besluit 2006/730/EG van de Raad van 25 september 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (PB L 299 van 28.10.2006, blz. 23-25)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60-106)

De achtereenvolgende wijzigingen van Verordening (EU) nr. 649/2012 zijn in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 05.10.2015

Top