Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een vergunningsregeling voor de invoer van hout in de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Een vergunningsregeling voor de invoer van hout in de EU

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Bij de verordening inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (Forest Law Enforcement, Governance and Trade — FLEGT) wordt een vergunningsregeling vastgesteld die ervoor zorgt dat in de EU ingevoerd hout legaal is gekapt.

De verordening vormt een aanvulling op Verordening (EU) nr. 995/2010, waarmee beoogd wordt de illegale houtkap te bestrijden.

KERNPUNTEN

Deze verordening is van toepassing op de invoer van houtproducten die worden genoemd in bijlagen II en III, afkomstig van partnerlanden die zijn opgenomen in bijlage I.

Het lidmaatschap van het FLEGT-vergunningensysteem wordt uitgevoerd door middel van vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (Voluntary Partnership Agreements — VPAs) met houtproducerende landen die deze overeenkomsten willen aangaan. In iedere VPA worden de overeengekomen tijdslijnen en de verbintenissen gedefinieerd.

Exporterende landen die een VPA ondertekenen, moeten een verificatiesysteem voor de wettigheid van hun houtproducten ontwikkelen.

Alle houtzendingen uit VPA-landen moeten vergezeld gaan van een FLEGT-vergunning ter certificering van de conformiteit met de vereisten van het FLEGT-vergunningensysteem. Zonder een FLEGT-vergunning krijgen deze zendingen geen toegang tot de EU-markt.

Indien er aan een EU-grens twijfel bestaat over de geldigheid van een FLEGT-vergunning, moeten bevoegde autoriteiten vragen om verdere verificatie door de autoriteit die de licentie heeft afgegeven (waarbij de kosten van de controle voldaan worden door de importeur tenzij het betrokken EU-land anders besluit). Douaneautoriteiten kunnen het vrijgeven van hout opschorten indien zij van mening zijn dat de FLEGT-vergunning niet geldig is.

De EU-landen moeten bepalen welke sancties worden opgelegd voor de schending van deze verordening.

Ieder jaar voor 30 april moeten EU-landen een verslag indienen bij de Europese Commissie waarin het volgende is aangegeven:

de hoeveelheden houtproducten die in het kader van het FLEGT-vergunningensysteem in het EU-land zijn ingevoerd;

het aantal overgelegde FLEGT-vergunningen, en

het aantal gevallen en de hoeveelheden hout en houtproducten die zijn ingevoerd zonder een FLEGT-vergunning (d.w.z. verboden invoer).

Verordening (EU) nr. 657/2014 heeft Verordening (EG) nr. 2173/2005 gewijzigd met betrekking tot de gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden van de Europese Commissie.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 30 december 2005.

ACHTERGROND

Het FLEGT-vergunningensysteem werd voor de eerste keer voorgesteld in 2003 door het actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw, waarmee beoogd werd de illegale houtkap te bestrijden en vraag en aanbod van legaal verkregen hout te verbeteren. Dit was hoofdzakelijk gericht op de houtrijke regio's van Centraal-Afrika, Rusland, Zuidoost-Azië en delen van Zuid-Amerika.

Zie voor meer informatie de website over bosbouw van de Europese Commissie.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PB L 347 van 30.12.2005, blz. 1–6)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 2173/2005 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23–34)

Laatste bijwerking 10.11.2015

Top