Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Behoud van de vogelstand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Behoud van de vogelstand

De populaties van veel trekvogels en Europese in het wild levende vogels nemen af. De Europese Unie (EU) heeft beleidsmaatregelen genomen om deze trend een halt toe te roepen door bepaalde praktijken te verbieden en beschermings- en beheersmaatregelen te treffen.

REFERENTIES

Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7-25)

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1-18)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle wilde vogels in de EU door regels uiteen te zetten voor hun bescherming, beheer en regulering. Deze richtlijn is van toepassing op vogels, hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden.

KERNPUNTEN

EU-landen moeten actie ondernemen om de populaties van bedreigde soorten op een niveau te houden of te brengen dat voldoet aan de ecologische, wetenschappelijke en culturele eisen, waarbij zij tevens rekening houden met economische en recreatieve eisen.

Er moeten maatregelen worden getroffen om voor alle vogelsoorten hun leefgebieden*, die voldoende gediversifieerd en qua oppervlakte toereikend zijn, te beschermen, in stand te houden of te herstellen. Deze maatregelen omvatten voornamelijk:

 • de instelling van beschermingszones,
 • de instandhouding en het onderhoud binnen en buiten de beschermingszones, en
 • het herstel of heraanleggen van vernietigde biotopen* en de aanmaak van nieuwe biotopen.

Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde soorten worden speciale maatregelen getroffen, opdat deze soorten kunnen voortbestaan. Deze omvatten:

 • soorten die dreigen uit te sterven,
 • soorten die gevoelig zijn voor wijzigingen van het leefgebied,
 • soorten waarvan de populatie zwak is of die slechts plaatselijk voorkomen, of
 • soorten die vanwege de specifieke kenmerken van hun leefgebied speciale aandacht verdienen.

EU-landen moeten voor bedreigde soorten en trekvogels binnen hun natuurlijke verspreidingsgebied (m.a.w. waar ze op natuurlijke wijze voorkomen) speciale beschermingszones (special protection areas - SPA's) creëren met omstandigheden die bevorderlijk zijn voor hun overleving. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bescherming van watergebieden. De SPA's maken deel uit van het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden en ecologische sites.

Deze Richtlijn voorziet ook in algemene bescherming voor alle in het wild levende vogelsoorten in de EU. Deze maatregelen omvatten met name de volgende verbodsbepalingen:

 • een verbod om opzettelijk vogels te doden of te vangen,
 • een verbod om nesten te vernielen,
 • een verbod om eieren te rapen en houden,
 • een verbod om deze vogels opzettelijk te storen, wat hun instandhouding kan bedreigen, en
 • een verbod om levende of dode vogels die niet mogen worden bejaagd, te houden en te verhandelen.

EU-landen moeten onderzoek bevorderen ten behoeve van het beheer, de bescherming en de verstandige exploitatie (bijv. de jacht beperkt houden om de populatie van deze soorten op een bevredigend niveau te houden) van wilde vogels in Europa.

Wanneer hun aantallen het toelaten, mag op sommige soorten worden gejaagd indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

 • dit mag het bevredigend populatieniveau niet in het gedrang brengen,
 • de vogelsoorten mogen niet worden bejaagd tijdens perioden van voortplanting of afhankelijkheid van de jongen,
 • trekvogels mogen niet worden bejaagd tijdens hun terugkeer naar hun broedplaats, en
 • grootschalige of niet-selectieve middelen voor het doden zijn verboden.

ACHTERGROND

In 2015 publiceerde de Europese Commissie voor de tweede keer een verslag over de staat van instandhouding uit hoofde van de EU-vogelrichtlijn, zodat een vergelijkende evaluatie kon worden uitgevoerd. Volgens het verslag en een gelijkaardig verslag in het kader van de Habitatrichtlijn, is de kennis over de staat en ontwikkelingen van beschermde soorten en leefgebieden verbeterd. Een aantal soorten en leefgebieden vertonen tekenen van herstel en er zijn duidelijke aanwijzingen dat het Natura 2000-netwerk een belangrijke rol speelt bij de stabilisatie van leefgebieden en soorten, vooral waar maatregelen op toereikende schaal werden genomen.

Voor meer informatie, zie Natuur en biodiversiteit op de website van de Europese Commissie.

KERNBEGRIPPEN

* Leefgebied: een natuurlijke omgeving of milieu waar een bepaalde dier- of plantsoort normaal leeft.

* Biotoop: een gebied met homogene omgevingsomstandigheden waar een bepaalde combinatie van dieren en planten voorkomt.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De wetgeving was oorspronkelijk aangenomen in 1979 (Richtlijn 79/409/EEG van de Raad) en werd omgezet in nationaal recht op 7 april 1981. Richtlijn 79/409/EEG werd vervangen door een gecodificeerde versie (Richtlijn2009/147/EG) in 2009.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: De stand van de natuur in de Europese Unie - Verslag over de staat van en trends voor typen habitats en soorten die onder de habitat- en de vogelrichtlijn vallen, in de periode 2007-2012 zoals vereist krachtens artikel 17 van de habitatrichtlijn en artikel 12 van de vogelrichtlijn (COM/2015/0219 final van 20.5.2015)

Laatste bijwerking 24.09.2015

Top