Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pesticiden in de EU — duurzaam gebruik waarborgen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pesticiden in de EU — duurzaam gebruik waarborgen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/128/EG — EU-actie om duurzaam gebruik van pesticiden te verwezenlijken

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • De richtlijn stelt regels vast voor duurzaam gebruik van pesticiden door het verminderen van de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu.
 • De richtlijn bevordert tevens het gebruik van geïntegreerde gewasbescherming en andere technieken, zoals niet-chemische alternatieven.

KERNPUNTEN

 • EU-landen moeten:
  • nationale actieplannen aannemen waarin doelstellingen, streefcijfers, maatregelen en tijdschema’s worden vastgesteld om de risico’s van het gebruik van pesticiden voor de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen;
  • ervoor zorgen dat professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters een passende opleiding hebben;
  • het brede publiek informeren en voorlichtings- en bewustmakingsprogramma’s over de mogelijke risico's van pesticiden bevorderen;
  • apparatuur voor de toepassing van pesticiden aan regelmatige controles onderwerpen (ten minste één keer voor 2016, vervolgens tot 2020 elke 5 jaar en daarna elke 3 jaar);
  • spuiten van pesticiden vanuit de lucht uitbannen;
  • water, met name drinkwater, beschermen tegen de gevolgen van pesticiden;
  • waarborgen dat het gebruik van pesticiden in bepaalde gebieden, zoals openbare parken, speelplaatsen, sportterreinen of in de nabijheid van zorginstellingen, wordt beperkt of verboden;
  • professionele gebruikers verplichten veiligheidsmaatregelen in acht te nemen tijdens de hantering en opslag van pesticiden, en de behandeling van de verpakkingen en restanten daarvan;
  • alle benodigde maatregelen nemen om lage pesticideninzet te stimuleren.
 • De wetgeving belet EU-landen niet om het gebruik van pesticiden in specifieke omstandigheden of gebieden te beperken of verbieden.
 • Uiterlijk op 14 december 2012 dienden de EU-landen hun nationale actieplannen mee te delen aan de Europese Commissie en aan andere EU-landen.
 • Uiterlijk op 14 december 2014 diende de Commissie een verslag over de nationale actieplannen voor te leggen aan het Europees Parlement en de Raad.
 • Uiterlijk op 14 december 2018 dient de Commissie een rapport voor te leggen aan het Europees Parlement en de Raad over de vooruitgang die EU-landen hebben geboekt bij het behalen van hun nationale doelstellingen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 25 november 2009 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 14 december 2011 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Duurzaam gebruik van pesticiden (Sustainable use of pesticides)

BESLUIT

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71-86)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 2009/128/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

Laatste bijwerking 11.04.2016

Top