Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Betere milieuprestaties: communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Betere milieuprestaties: communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

Het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (European Union eco-management and audit scheme - EMAS) richt zich op het stimuleren van bedrijven en andere organisaties om hun milieuprestaties te blijven verbeteren. Het programma staat open voor iedere organisatie binnen of buiten de Europese Unie, strekt zich uit over alle economische en dienstensectoren en is wereldwijd toepasbaar.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met deze verordening wordt het vrijwillige EMAS opgericht. Dit is het topmilieubeheerinstrument voor gebruikers om hun milieuprestaties te evalueren, vast te leggen en te verbeteren.

KERNPUNTEN

Voor een EMAS-registratie moet een organisatie:

  • een analyse uitvoeren van alle milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten;
  • een milieubeleid aannemen met daarin de toezegging om alle relevante wetgeving na te leven en voortdurende verbeteringen te behalen;
  • een programma ontwikkelen met informatie over bepaalde milieu-doelstellingen en -streefcijfers;
  • een doeltreffend beheersysteem opstellen om het milieubeleid te behalen en voortdurende verbeteringen te waarborgen;
  • een milieuaudit uitvoeren om het bestaande beheersysteem en de algehele conformiteit met het beleid en programma ervan te beoordelen;
  • een milieuverklaring geven van haar prestaties afgezet tegen haar doelstellingen en de toekomstige stappen.

De milieuanalyse, het beheersysteem, de milieuauditprocedure en de milieuverklaring moeten door een geaccrediteerde milieuverificateur worden goedgekeurd.

De gevalideerde verklaring wordt geregistreerd en openbaar gemaakt.

Een organisatie die alle fasen succesvol heeft doorlopen, mag het EMAS-logo op haar briefhoofd, producten, activiteiten en diensten voeren als blijk van haar engagement om haar milieuprestaties te verbeteren.

ACHTERGROND

EMAS draagt bij aan verbeterde prestaties, kostenbesparingen en een positief imago van geregistreerde bedrijven. Tegen medio 2015 waren er wereldwijd meer dan 4 000 organisaties en ongeveer 7 500 locaties EMAS-geregistreerd. Dit aantal bestaat uit multinationale ondernemingen, kleinere bedrijven en overheden.

De Europese Commissie maakt gebruik van EMAS om de milieueffecten van haar eigen activiteiten te verminderen, met name door natuurlijke rijkdommen doelmatiger te gebruiken, CO2-uitstoot te verminderen, afval te voorkomen, te recyclen en te hergebruiken, groene overheidsopdrachten toe te passen en duurzame mobiliteit te bevorderen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over EMAS.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1221/2009

11.1.2010

-

PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1-45

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 517/2013

1.7.2013

-

PB L 158 van 10.6.2013, blz. 1-71

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2013/131/EUvan de Commissie van 4 maart 2013 tot vaststelling van een leidraad waarin de noodzakelijke stappen voor deelname aan EMAS worden uitgelegd, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (PB L 76 van 19.3.2013, blz. 1-39).

Laatste bijwerking 19.06.2015

Top