Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bestrijding van de illegale houtkap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bestrijding van de illegale houtkap

Illegale houtkap (*) is een wereldwijd probleem met ernstige negatieve economische, ecologische en sociale gevolgen. Om die bedreiging te bestrijden, heeft de Europese Unie (EU) een wet aangenomen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De verordening verbiedt dat illegaal gekapt hout in de EU op de markt wordt gebracht, en stelt voorafgaande voorwaarden vast voor het op de markt brengen van hout en houtproducten in de EU.

KERNPUNTEN

  • De verordening eist van marktdeelnemers die voor de eerste keer hout-producten in de EU op de markt brengen dat ze de nodige zorgvuldigheid betrachten om ervoor te zorgen dat ze producten aanbieden die van legaal gekapt hout zijn gemaakt. Daartoe moeten de marktdeelnemers een stelsel van zorgvuldigheidseisen (**) toepassen.
  • Marktdeelnemers kunnen hun eigen stelsel van zorgvuldigheidseisen opzetten of een stelsel gebruiken dat door een toezichthoudende organisatie is gecreëerd.
  • Toezichthoudende organisaties worden als dusdanig erkend door de Europese Commissie. Het is hun taak om marktdeelnemers bij te staan om te voldoen aan de voorschriften van de verordening.
  • Om ervoor te zorgen dat het hout en de houtproducten kunnen worden getraceerd, moeten alle handelaren die hout kopen en verkopen op de markt een register bijhouden van hun leveranciers en klanten.
  • Onder de verordening, die zowel op in de EU gekapt als op ingevoerd hout van toepassing is, vallen veel verschillende soorten houtproducten die worden opgesomd in de bijlage en die voldoen aan de douanewetgeving van de Unie.
  • Volgens de verordening is/zijn hout/houtproducten legaal gekapt als er een licentie onder Wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) (ingesteld met Verordening (EG) nr. 2173/2005), of een CITES-vergunning (Verordening (EG) nr. 338/97) voor is afgeleverd.
  • De procedure voor de erkenning en de intrekking van de erkenning van de toezichthoudende organisaties wordt uiteengezet in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 363/2012 van de Commissie, terwijl gedetailleerde regels betreffende het stelsel van zorgvuldigheidseisen zijn vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 van de Commissie.

ACHTERGROND

Illegale houtkap is een zeer ernstig ecologisch, economisch en sociaal probleem dat bijdraagt aan klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit, gederfde inkomsten, (soms gewapende) conflicten over land en hulpbronnen, en corruptie.

Zie voor meer informatie de website over illegale houtkap van de Europese Commissie.

KERNBEGRIPPEN

(*) Illegale houtkap: het kappen van hout in strijd met de wetten van het land waar wordt gekapt.

(**) Stelsel van zorgvuldigheidseisen: een oefening in risicobeheer om het risico tot een minimum te beperken dat illegaal gekapt hout of producten die dat bevatten te koop worden aangeboden op de EU-markt.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 995/2010

2.12.2010

-

PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23-34

GERELATEERDE BESLUITEN

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 363/2012 van de Commissie van 23 februari 2012 inzake de procedures voor de erkenning en de intrekking van de erkenning van de toezichthoudende organisaties als bedoeld in Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 115 van 27.4.2012, blz. 12-16).

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 van de Commissie van 6 juli 2012 houdende gedetailleerde voorschriften betreffende het stelsel van zorgvuldig-heidseisen en de frequentie en de aard van de controles op de toezicht-houdende organisaties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 177 van 7.7.2012, blz. 16-18).

Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PB L 347 van 30.12.2005, blz. 1-6).

Verordening (EG) nr. 1024/2008 van de Commissie van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad inzake de opzet van een FLEGT-vergunningen-systeem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PB L 277 van 18.10.2008, blz. 23-29).

Laatste bijwerking 13.05.2015

Top