Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indeling, verpakking en etikettering van chemicaliën en mengsels van chemicaliën

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Indeling, verpakking en etikettering van chemicaliën en mengsels van chemicaliën

Deze verordening wil ervoor zorgen dat werknemers en consumenten in de Europese Unie (EU) duidelijk geïnformeerd worden over de gevaren die verbonden zijn aan chemicaliën door middel van een indelings- en etiketteringssysteem. Het doel is ervoor te zorgen dat dezelfde gevaren op dezelfde manier worden beschreven en geëtiketteerd in alle EU-landen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

SAMENVATTING

Deze verordening wil ervoor zorgen dat werknemers en consumenten in de Europese Unie (EU) duidelijk geïnformeerd worden over de gevaren die verbonden zijn aan chemicaliën door middel van een indelings- en etiketteringssysteem. Het doel is ervoor te zorgen dat dezelfde gevaren op dezelfde manier worden beschreven en geëtiketteerd in alle EU-landen.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De verordening legt uniforme vereisten op voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels in overeenstemming met het wereldwijd geharmoniseerd systeem van de Verenigde Naties (GHS). Deze verordening verplicht bedrijven hun gevaarlijke chemicaliën op passende wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken voordat deze in de handel worden gebracht.

De belangrijkste gebieden die niet onder deze verordening vallen, zijn: radioactieve stoffen en mengsels, cosmetische producten, geneesmiddelen en bepaalde medische hulpmiddelen, levensmiddelen of het vervoer van gevaarlijke goederen.

KERNPUNTEN

Indeling

Stoffen en mengsels worden ingedeeld in specifieke categorieën en gevarenklassen: i) fysisch-chemisch gevaar (bijv. ontvlambare vloeistoffen); ii) gezondheidsgevaar (bijv. acute toxiciteit) en iii) milieugevaar (bijv. voor de ozonlaag). In bijlage I staan de criteria voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels.

Etikettering

Stoffen en mengsels moeten worden geëtiketteerd met de volgende informatie:

  • identiteit van de leverancier;
  • naam van de stof of het mengsel en/of identificatienummer;
  • nominale hoeveelheid van een stof of mengsel in de aan het publiek aangeboden verpakking (tenzij deze hoeveelheid elders op de verpakking gespecificeerd is);
  • gevarenpictogrammen (grafische voorstelling bestaande uit een symbool en een ander visueel element);
  • signaalwoorden („Waarschuwing” of „Gevaar”);
  • gevarenaanduidingen („Gevaar voor brand of scherfwerking”, „Dodelijk bij inslikken” enz.);
  • veiligheidsaanbevelingen („Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren”, „Tegen vocht beschermen”, „Buiten het bereik van kinderen houden” enz.).

Verpakking

De verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels moet: i) voorkomen dat de inhoud ontsnapt; ii) gemaakt zijn uit materiaal dat niet wordt aangetast wanneer het in contact komt met de inhoud; iii) sterk en stevig zijn en iv) voorzien zijn van veilige sluitingen.

In sommige gevallen zijn kinderveilige sluitingen en tastbare gevaren-aanduidingen verplicht.

Harmonisatie

De industrie moet een consensus bereiken over de indeling van alle stoffen. Voor bijzonder ernstige risico's, in het bijzonder in het geval van stoffen die kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige eigenschappen hebben, kunnen EU-landen echter geharmoniseerde indelingen voorstellen die de Europese Commissie dan wettelijk verplicht maakt.

Kennisgeving

De indeling en etikettering van alle geregistreerde en gevaarlijke stoffen die in de handel worden gebracht, moeten worden meegedeeld aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor opname in de inventaris van indelingen en etiketteringen die het Agentschap regelmatig bijwerkt.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 20 januari 2009. De verordening is verplicht van toepassing vanaf 1 december 2010 voor stoffen en vanaf 1 juni 2015 voor mengsels.

ACHTERGROND

De verordening vormt een aanvulling op het REACH-systeem voor de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen. De verordening wijzigt Richtlijn 67/548/EEG over chemische stoffen en Richtlijn 1999/45/EG over mengsels en strekt tot intrekking daarvan met ingang van 1 juni 2015.

Zie voor meer informatie de website over chemicaliën van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1272/2008

20.1.2009 1.12.2010 (titel II, III en IV voor stoffen) 1.6.2015 (titel II, III en IV voor mengsels)

-

PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1-1355

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2014/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (PB L 65 van 5.3.2014, blz. 1-7).

Laatste bijwerking 12.03.2015

Top