Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bestrijding van ontbossing

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bestrijding van ontbossing

Bossen worden bedreigd door ontbossing en aantasting. Bescherming van bossen vormt een doeltreffende maatregel tegen opwarming van de aarde en het verlies van kostbare ecosysteemdiensten.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - De uitdagingen van ontbossing en aantasting van bossen aangaan om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken (COM(2008) 645 def. van 17.10.2008)

SAMENVATTING

WAT HOUDT DEZE MEDEDELING IN?

In deze mededeling stelt de Europese Commissie actielijnen op voor de reactie van de Europese Unie (EU) op ontbossing, nodigt ze belanghebbenden uit een bijdrage te leveren en tracht ze eerste acties in gang te zetten waarmee de fundamenten worden geschapen voor een wereldwijde reactie op ontbossing.

KERNPUNTEN

  • De EU roept op om tegen uiterlijk 2030 op wereldschaal geen bosareaal meer verloren te laten gaan (d.w.z. het veranderen van een bos in een niet-bos) en tropische ontbossing met ten minste 50 % ten opzichte van het huidige niveau te verminderen.
  • De EU is van mening dat de strijd tegen ontbossing op verschillende niveaus moet plaatsvinden. Dit kan variëren van het versterken van nationaal en lokaal governance in de bosbouw en het verbeteren van monitoringmechanismen, tot rekening houden met de vraag van de consument en het scheppen van financiële stimuli om bossen te behouden. Deze actie moet plaatsvinden binnen het kader van internationale overeenkomsten, zoals het Verdrag tot behoud van de biologische soortenrijkdom en het Raamverdrag inzake Klimaatverandering van de VN.
  • Hieruit blijkt dat reeds toegepast EU-beleid bij kan dragen aan de aanpak van ontbossing. Denk hierbij aan wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Flegt); groene overheidsopdrachten; ecolabeling en werk uitgevoerd in het kader van het Wereldwijd bondgenootschap tegen klimaatverandering (Global Climate Change Alliance - GCCA).
  • Er wordt aangegeven hoe opbrengsten uit de regeling voor de emissiehandel (EU-ETS) een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen ontbossing.
  • De EU doet een voorstel voor de opzet van een mondiaal stimuleringsmechanisme voor het behoud van tropische wouden in de vorm van REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation - reductie van broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie, onder andere door bebossing, instandhouding en duurzaam beheer van bossen).

ACHTERGROND

Bossen, die ongeveer 30 % van het totale landoppervlak op de hele wereld (en 40 % van de EU-landmassa) bedekken, zijn een integraal onderdeel van de gezondheid van het milieu. Ze bieden belangrijke habitats voor biodiversiteit, essentiële diensten zoals het voorkomen van erosie, waterzuivering en CO2-opslag (kooldioxide) en kunnen de bestaansmiddelen voor 1,6 miljard mensen wereldwijd in stand houden.

Tegelijkertijd worden bossen bedreigd door ontbossing, dat volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) verantwoordelijk is voor de verwoesting van meer dan 13 miljoen hectare per jaar. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn omzetting in landbouwgebied en slecht beheerde ontwikkeling van infrastructuur.

Kijk voor meer informatie op de websites van de Europese Commissie over:

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PB L 347 van 30.12.2005, blz. 1-6)

Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23-34)

Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020 „Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet” (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 171-200)

Mededeling van de Commissie - Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector (COM(2013) 659 final van 20.9.2013)

Laatste bijwerking 14.09.2015

Top