Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evaluatie van het milieubeleid 2007

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Evaluatie van het milieubeleid 2007

De evaluatie van het milieubeleid in 2007 brengt verslag uit over de vooruitgang die met het beleid van de Europese Unie (EU) in de loop van 2007 werd geboekt en gaat dieper in op de komende uitdagingen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 2 juli 2008 – Evaluatie van het milieubeleid 2007 [COM(2008) 409 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie onderstreept dat in 2007 een aantal beslissende stappen werd gezet in het milieubeleid van de Europese Unie, met name de goedkeuring van het maatregelenpakket inzake energie en klimaatverandering door de Raad. In januari 2008 vertaalde de Commissie deze verplichtingen in concrete maatregelen door een pakket uitvoeringsmaatregelen goed te keuren op het gebied van klimaatactie en hernieuwbare energie. Dit pakket omvat voorstellen betreffende de verbetering van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, de actieve medewerking van de lidstaten om de uitstoot van sectoren die niet onder deze regeling vallen te verminderen (FR), de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de geologische opslag van koolstof . Bovendien heeft de Commissie nieuwe richtsnoeren gepubliceerd inzake staatssteun voor milieubescherming.

Op de andere gebieden werden de verbintenissen die werden aangegaan in het kader van het Zesde Milieuactieprogramma vrijwel allemaal nagekomen. De Commissie heeft zeven thematische strategieën (luchtverontreiniging, afvalpreventie en afvalrecycling, marien milieu, bodembescherming, pesticiden, natuurlijke hulpbronnen en stadsmilieu) voorgesteld en de bijhorende wetgevingsvoorstellen werden of zullen worden goedgekeurd. Bovendien werd een richtlijn inzake industriële emissies aangenomen. De REACH-verordening, de richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid en de verordening betreffende de overbrenging van gevaarlijk afval zijn van kracht geworden.

Financiële instrumenten

In 2007 zijn nieuwe financiële instrumenten voor het milieubeleid operationeel geworden, waaronder LIFE+, het thematisch programma voor het milieu en het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie (FR) en het financieringsinstrument voor civiele bescherming (FR).

“Betere regelgeving”

De Commissie is zich bovendien blijven inspannen om de wetgeving te vereenvoudigen en de efficiëntie te vergroten, met name met een groenboek over marktgebaseerde instrumenten en richtsnoeren ter verduidelijking van de normen inzake de bewaking en rapportage van de emissies van broeikasgassen.

Het milieu in de andere beleidsdomeinen

Het milieu werd in 2007 verder geïntegreerd in de andere beleidsdomeinen, met name in het vervoersbeleid met de vankrachtwording van de verordening betreffende verontreinigende emissies van lichte voertuigen (Euro 5- en Euro 6-normen) en de voorstellen betreffende nieuwe normen voor de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's, zware vrachtwagens en de kwaliteit van de brandstoffen (FR). Deze integratie werd ook voortgezet in het landbouw-, cohesie- en gezondheidsbeleid, het beleid voor ontwikkelingssamenwerking alsook in het industrieel, onderzoeks- en handelsbeleid.

Internationaal

Op internationaal niveau werd 2007 gekenmerkt door met name de in Bali genomen beslissing om te werken aan een wereldwijde overeenkomst over de opwarming van de aarde voor de periode na 2012, de beslissing van de 14e conferentie van de partijen van de CITES-overeenkomst om een moratorium van negen jaar af te kondigen voor de verkoop van ivoor en het begin van de onderhandelingen tussen de Commissie, Indonesië, Ghana en Kameroen op het gebied van houtkap.

De uitdagingen in 2008 en daarna

Ondanks de in 2007 gemaakte vorderingen benadrukt de Commissie dat de inzet niet mag verslappen aangezien er nog tal van uitdagingen het hoofd moeten worden geboden. Zij hamert erop dat de vaak trage of onvolledige tenuitvoerlegging van het milieubeleid in de lidstaten moet worden versterkt. Daarom zal zij de lidstaten beter ondersteunen met een betere uitwisseling van informatie, advies en opleiding.

In 2008 moet de Commissie namelijk een actieplan voor duurzame consumptie en productie voorleggen, het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en het milieukeursysteem toetsen en een witboek voorstellen over de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering.

Context

Dit jaarlijks verslag van de werkzaamheden kadert in de follow-up van het Zesde Milieuactieprogramma. Het draagt ook bij aan het proces van Lissabon en de Europese strategie voor duurzame ontwikkeling.

Laatste wijziging: 09.10.2008

Top