Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Communautaire milieukeur (voorstel)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Communautaire milieukeur (voorstel)

De communautaire milieukeur heeft tot doel de productie en het verbruik te stimuleren van producten en diensten die een beperkt milieueffect hebben in vergelijking met andere gelijksoortige producten en diensten.

BESLUIT

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 juli 2008 betreffende een communautair systeem van milieukeuren [COM(2008) 401 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De doelstelling van dit voorstel voor een verordening bestaat erin het communautaire milieukeursysteem te herzien om het efficiënter en rationeler te maken. Het gaat erom de duurzame productie en het duurzame verbruik van producten alsook de duurzame verstrekking en het duurzame gebruik van diensten aan te moedigen door criteria vast te leggen waarmee de goede milieuprestaties kunnen worden geëvalueerd op basis van de best presterende producten en diensten van de markt.

Deze herziening heeft met name tot doel:

  • het bewustzijn van de milieukeur te bevorderen, zowel in de Europese Unie (EU) als in de rest van de wereld;
  • het aantal productgroepen waarvoor de keur geldt, uit te breiden (van de huidige 23 tot 45 à 50 in 2015), in het bijzonder de productgroepen met een aanzienlijke invloed op het milieu;
  • veel meer milieukeurproducten in de rekken te brengen waartussen de consument kan kiezen (met een marktaandeel van 10% in de productgroepen waarvoor de keur geldt);
  • de milieukeur te harmoniseren met andere bestaande keuren, wereldwijd en op Europees niveau;
  • te zorgen voor criteriadocumenten die gemakkelijk kunnen worden gebruikt door openbare aanbesteders;
  • ondernemingen de kans te bieden de milieukeur te verkrijgen tegen redelijke kosten en inspanningen, er evenwel op toeziend dat de keur voldoende ambitieus is om geloofwaardig te blijven voor consumenten en milieugroepen.

Bevoegde instanties

Elke lidstaat wijst de instanties aan die belast worden met de uitvoering van de uit deze verordening voortvloeiende taken. De Commissie richt een Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie (BMEU) op en wijst de leden daarvan aan, namelijk vertegenwoordigers van de instanties die op het niveau van de lidstaten zijn aangeduid en vertegenwoordigers van andere betrokken partijen. De Commissie waakt erover dat het BMEU bij de uitvoering van zijn activiteiten zorgt voor een evenwichtige deelname van alle relevante partijen die bij een productgroep zijn betrokken, zoals de bevoegde instanties, de fabrikanten, detailhandelaars, importeurs, milieubeschermingsgroepen en consumentenorganisaties.

Het BMEU draagt bij tot de uitwerking en aanpassing van de milieukeurcriteria en tot de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieukeursysteem. Het dient de Commissie tevens van advies en doet aanbevelingen inzake minimummilieuprestatienormen *.

Criteria

De milieukeur kan worden toegekend aan alle goederen en diensten die al dan niet gratis op de communautaire markt worden aangeboden. In geval van levensmiddelen kan de keur enkel worden toegekend aan verwerkte levensmiddelen en producten van visserij en aquacultuur.

De criteria van de milieukeur zijn gebaseerd op de milieuprestaties van de producten. Bij de bepaling van de milieuprestatie van producten wordt uitgegaan van de producten met de beste milieuprestaties op de communautaire markt, in overeenstemming met de strategische milieudoelstellingen van de Gemeenschap.

Die prestaties worden geëvalueerd in functie van de belangrijkste milieueffecten * gedurende de levenscyclus van producten, met name het effect op de klimaatverandering, de effecten op de natuur en de biodiversiteit, het verbruik van energie en hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, de emissie naar alle milieucompartimenten, de verontreiniging door fysische effecten en het gebruik en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Bij de vaststelling van de milieukeurcriteria wordt rekening gehouden met de criteria die zijn vastgesteld voor andere milieukeuren, wanneer die voor de desbetreffende productgroep bestaan.

Na raadpleging van het BMEU stelt de Commissie maatregelen vast om specifieke milieukeurcriteria voor elke productgroep vast te stellen. Zij stelt de voorschriften vast voor de beoordeling van de wijze waarop specifieke producten al dan niet voldoen aan de milieukeurcriteria en bepaalt de geldigheidsperiode van de gebruikte criteria.

De verordening voert een nieuw milieukeurlogo in, dat wordt beschreven in bijlage II. Het logo bevat de slogan “Good Environment Choice” en desgevallend ook de drie voornaamste milieukenmerken van het product, die door de Commissie worden bepaald.

Registratie, bewaking en toezicht

Bedrijven die de milieukeur wensen te gebruiken, moeten zich registreren bij een van de bevoegde instanties in de lidstaat waar het product vandaan komt of in een van de lidstaten waar het product op de markt wordt gebracht.

De bevoegde instanties kunnen een vergoeding van maximaal 200 EUR aanrekenen voor de uitvoering van de registratie. De Commissie houdt een gemeenschappelijk register bij waarin alle door de nationale instanties aangemelde registraties worden opgenomen en dat door het publiek kan worden geraadpleegd.

De bevoegde instanties in de lidstaten verrichten op gezette tijden controles bij de gebruikers van de communautaire milieukeur. Indien blijkt dat de gebruiker de toepasselijke criteria van de desbetreffende productgroep niet respecteert of dat hij de registratieprocedure niet heeft nageleefd, verbieden de bevoegde instanties het gebruik van de milieukeur voor de betrokken producten.

Context

Het belang van het milieukeursysteem, dat werd opgericht in 1992, werd benadrukt in de strategie inzake het geïntegreerd productbeleid en het Zesde Milieuactieprogramma van de Gemeenschap. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1980/2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren heeft de Commissie het systeem geëvalueerd in het licht van de opgedane ervaring. Dit voorstel voorziet in de intrekking van Verordening (EG) nr. 1980/2000.

Belangrijkste begrippen

  • Milieuprestaties: de resultaten van het beheer door de fabrikant van die kenmerken van het product die een milieueffect hebben.
  • Milieueffect: elke verandering in het milieu die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een product tijdens zijn levenscyclus.

Referenties

Voorstel

Publicatieblad

Procedure

COM(2008) 401 definitief

-

COD 2008/0152

See also

Voor meer informatie kunt u terecht op de webpagina van DG Milieu die is gewijd aan de milieukeur (EN) et de catalogus van de Europese milieukeur.

Laatste wijziging: 03.09.2008

Top