Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Schonere lucht voor Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Schonere lucht voor Europa

Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen moet de lucht die we inademen zo schoon mogelijk zijn. Dit betekent dat er actieve maatregelen moeten worden genomen voor toezicht op de zuiverheid van de (buiten)lucht en dat verontreinigende stoffen moeten worden verwijderd.

BESLUIT

Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In de richtlijn staan doelstellingen voor de luchtkwaliteit met ambitieuze, kostenefficiënte doelen om de kwaliteit van de menselijke gezondheid en het milieu tot 2020 te verbeteren. Ook worden er manieren genoemd om deze te beoordelen en corrigerende maatregelen te nemen als de normen niet worden gehaald. De verordening voorziet erin dat het publiek geïnformeerd wordt.

KERNPUNTEN

Deze richtlijn voegt de meeste bestaande wetgeving inzake luchtkwaliteit samen in één enkele richtlijn en bevat de volgende belangrijke elementen:

  • drempels, grenswaarden en streefwaarden voor de beoordeling van iedere verontreinigende stof onder deze richtlijn: zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes, lood, benzeen en koolmonoxide;
  • nationale autoriteiten wijzen specifieke organen aan die deze taken moeten uitvoeren met behulp van gegevens die op geselecteerde bemonsterings-punten worden verzameld.
  • als verontreiniging in een bepaald gebied boven de drempel uitkomt, moeten er luchtkwaliteitsplannen worden ingevoerd om de situatie te corrigeren. Deze kunnen specifieke maatregelen ter bescherming van kwetsbare groepen, zoals kinderen, omvatten;
  • als verontreiniging de drempel dreigt te overschrijden, moeten er actie-plannen voor de korte termijn worden opgesteld om het gevaar af te wenden, bijvoorbeeld door het wegverkeer, bouwwerkzaamheden of bepaalde industriële activiteiten te verminderen.
  • nationale autoriteiten moeten ervoor zorgen dat niet alleen het publiek, maar ook milieu-, consumenten- en andere relevante organisaties, met inbegrip van instanties voor gezondheidszorg en industriële organisaties, op de hoogte worden gehouden van de luchtkwaliteit (d.w.z. de buitenlucht) in hun regio.
  • EU-regeringen moeten jaarverslagen publiceren over alle verontreinigende stoffen die onder deze wet vallen.

Kijk voor meer informatie op:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/50/EG

11.6.2008

10.6.2010

PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1-44.

Verschillende wijzigingen aan Richtlijn 2008/50/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel een documentatiehulpmiddel.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Programma „Schone lucht voor Europa” (COM(2013) 918 final van 18.12.2013).

Laatste bijwerking 30.06.2015

Top