Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Versterking van het internationale toerisme in Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Versterking van het internationale toerisme in Europa

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling van de Europese Commissie (COM(2010) 352 definitief) — Europa, toeristische topbestemming in de wereld — Een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

 • Om de positie van Europa als toeristische topbestemming in de wereld te handhaven, heeft de Europese Commissie een aantal suggesties voor gecoördineerde acties op het niveau van de Europese Unie (EU) geformuleerd.
 • Deze acties beogen het concurrentievermogen alsmede de capaciteit voor duurzame groei en het leveren van kwaliteit van de toeristische sector te vergroten.

KERNPUNTEN

 • Toerisme speelt een belangrijke rol in de economie van de EU. Hierbij zijn 1,8 miljoen ondernemingen betrokken, met name binnen het mkb. De sector is goed voor 5,2 % van de werkgelegenheid in de EU en levert een bijdrage van ruim 5 % van het bruto binnenlands product van de EU.
 • Het toerisme binnen de EU staat voor een aantal uitdagingen en kansen die een gecoördineerde aanpak vereisen:
  • een grotere concurrentie van andere bestemmingen;
  • door demografische ontwikkelingen zullen er steeds meer oudere toeristen in de EU zijn en zal de EU haar toeristische producten en infrastructuur dienovereenkomstig moeten aanpassen;
  • toeristische producten moeten ook duurzamer worden, waarbij rekening moet worden gehouden met doelstellingen op het gebied van klimaatverandering en de afhankelijkheid van water en energie;
  • informatie- en communicatietechnologieën bieden nieuwe mogelijkheden waarvan gebruik moet worden gemaakt.

Een nieuwe agenda voor actie

In overeenstemming met de Europa 2020-groeistrategie is de agenda voor actie op EU-niveau ten gunste van het toerisme, zoals uiteengezet in de mededeling van 2010, gericht op vier prioriteiten:

 • 1.

  Concurrentievermogen van de toeristische sector in Europa door:

  • innovatie in toerisme te stimuleren, bijvoorbeeld door dat aan te passen aan de ontwikkelingen op de markt op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en innovatie (bijv. digitaal toerisme);
  • de beroepsvaardigheden in de sector te verbeteren door het bevorderen van door verschillende EU-programma's geboden kansen, zoals op het gebied van levenslang leren in het Erasmus+-programma of het Cosme-programma voor het midden- en kleinbedrijf (mkb);
  • het seizoensgebonden karakter van de vraag aan te pakken door bijvoorbeeld de vrijwillige uitwisseling van toeristen tussen EU-landen te stimuleren, met name gedurende het laagseizoen;
  • diversificatie in toeristische faciliteiten te bevorderen, met name door een betere focus op en bevordering van het gezamenlijk erfgoed van de EU, alsook door de integratie van „natuurlijk” erfgoed in de toeristische strategieën;
  • de sociaaleconomische gegevens over toerisme op EU-niveau te combineren.
 • 2.

  Ontwikkeling van een duurzaam, verantwoord en kwaliteitsgericht toerisme door:

  • de ontwikkeling van een systeem van indicatoren voor het duurzame beheer van bestemmingen; dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden met het oog op de ontwikkeling van een label voor het promoten van duurzame vakantiebestemmingen;
  • de organisatie van voorlichtingscampagnes die toeristen beter informeren over bestemmingen;
  • onderzoek naar de mogelijkheden van een keurmerk voor kwaliteitstoerisme om verbeteringen die de veiligheid en het vertrouwen van de consument verhogen, te belonen;
  • vergemakkelijking van het identificeren van de risico's van klimaatverandering om de Europese toeristische sector te beschermen tegen het doen van verlieslijdende investeringen en om een alternatief toeristisch aanbod te onderzoeken;
  • het voorstellen van een handvest voor duurzaam en verantwoord toerisme;
  • een strategie voor duurzaam kust- en zeetoerisme voor te stellen;
  • de oprichting of versterking van de samenwerking van de EU met opkomende economieën en met de landen van het Middellandse Zeegebied om de duurzame en verantwoorde ontwikkeling van toerisme en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen.
 • 3.

  Het versterken van het imago en de bekendheid van de EU door een verscheidenheid aan duurzame en kwaliteitsgerichte bestemmingen door:

  • steun voor de vorming van een Europees merk, in nauwe samenwerking met EU-landen, ter aanvulling van hun promotionele inspanningen, zodat Europese bestemmingen zich beter kunnen onderscheiden in vergelijking met andere internationale toeristische bestemmingen;
  • de bevordering van Europa als een duurzame en kwaliteitsgerichte toeristische bestemming via de website „visiteurope.com”, op grote internationale evenementen of grootschalige toeristische beurzen en tentoonstellingen, alsook initiatieven als European Tourism Days (Europese dagen van het toerisme) en het European Tourism Forum (Europese toerismeforum);
  • versterking van de participatie van de EU in internationale organen.

ACHTERGROND

Artikel 195 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verleent de EU de bevoegdheid om de acties van EU-landen in de toeristische sector te steunen, te coördineren en aan te vullen.

Kijk voor meer informatie ook op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Europa, toeristische topbestemming in de wereld — Een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa (COM(2010) 352 definitief van 30.6.2010)

Laatste bijwerking 05.09.2016

Top