Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees registratiesysteem voor vervoerders van radioactief materiaal (voorstel)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europees registratiesysteem voor vervoerders van radioactief materiaal (voorstel)

Dit voorstel voor een verordening heeft tot doel de nationale meldings- en vergunningsprocedures voor vervoerders van radioactief materiaal te vervangen door één registratiesysteem. De invoering van deze verordening moet het mogelijk maken de procedures te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen met behoud van een hoog niveau van stralingsbescherming.

VOORSTEL

Voorstel voor een verordening van de Raad van 30 augustus 2011 tot vaststelling van een communautair systeem voor de registratie van vervoerders van radioactief materiaal [COM(2011) 518 definitief — Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Dit voorstel voor een verordening heeft tot doel een Europees registratiesysteem voor vervoerders van radioactief materiaal in te voeren (*). Het gaat om het waarborgen van de bescherming van werknemers en bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling.

Dit voorstel betreft alle vervoerders van radioactief materiaal binnen de Europese Unie (EU), van derde landen naar de EU en van de EU naar derde landen. Het heeft niet betrekking op vervoerders die radioactief materiaal door de lucht of over zee vervoeren.

Registratie van vervoerders

Vervoerders moeten zich registreren bij het elektronisch systeem voor registratie van vervoerders (ESCReg). Het systeem biedt een beperkte en beveiligde toegang voor de bevoegde instanties van de lidstaten,voor de geregistreerde vervoerders en voor de aanvragers van de lidstaten overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijn inzake de bescherming van persoonsgegevens. Als de aanvrager in een of meer lidstaten gevestigd is, wordt de aanvraag behandeld door de bevoegde instantie (*) van de lidstaat waar het hoofdkantoor van de aanvrager gevestigd is. Wanneer de aanvrager in een derde land gevestigd is, wordt zijn aanvraag behandeld door de bevoegde instantie van de lidstaat waar de vervoerder van plan is voor het eerst het grondgebied van de EU binnen te komen.

De lidstaten wijzen een bevoegde instantie en een nationaal meldpunt aan voor het vervoer van radioactief materiaal.

Als de bevoegde instantie weigert een certificaat van registratie aan de vervoerder uit te reiken, heeft de aanvrager de mogelijkheid beroep aan te tekenen.

Het certificaat van registratie wordt door alle lidstaten erkend, geldt voor een periode van vijf jaar en kan worden verlengd.

Voorwaarden voor vervoer van radioactief materiaal

Als de vervoerder geregistreerd is, is hij bevoegd om binnen de hele EU vervoersoperaties uit te oefenen. De vervoerder moet een kopie van het certificaat van registratie tijdens het vervoer bij zich hebben.

Nationale meldings- en vergunningsbepalingen van dit voorstel voor een verordening zijn slechts mogelijk voor vervoer van de volgende stoffen:

  • splijtbare stoffen;
  • radioactief materiaal met een groot risico.

De bezitter van een vergunning of registratie die is verstrekt overeenkomstig de Richtlijn betreffende de gevaren van ioniserende straling mag radioactief materiaal vervoeren zonder registratie, als voor alle lidstaten waarin het vervoer plaatsvindt, het vervoer is begrepen in de vergunningen of registraties.

Als de vervoerder de eisen van dit voorstel voor een verordening niet in acht neemt, kan de instantie van de lidstaat waar de overtreding is vastgesteld, de registratie van de vervoerder opschorten, intrekken of wijzigen. Er kan zelfs vervolging tegen hem worden ingesteld.

Context

In 2008 hebben de Raad en het Parlement de Richtlijn betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen aangenomen om alle vormen van vervoer binnen de Europese Unie te hergroeperen. Volgens Richtlijn 96/29/Euratom, waarin basisnormen zijn vastgesteld voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking en werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren, moeten de lidstaten een registratiesysteem invoeren voor bedrijven en instellingen die werken met radioactief materiaal, met inbegrip van vervoerders. Door dit voorstel voor een verordening, wordt deze registratie gecentraliseerd om vervoer binnen de EU te vergemakkelijken.

Belangrijkste begrippen

Referentie

Voorstel

Publicatieblad

Procedure

COM(2011) 518 definitief

-

2011/0225/NLE

See also

  • Directoraat-generaal Energie – Kernenergie, vervoer (EN)

Laatste wijziging: 30.11.2011

Top