Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energieverbruik van producten: Informatie en etikettering (vanaf juli 2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Energieverbruik van producten: Informatie en etikettering (vanaf juli 2011)

De vorige ricjtlijn inzake etikettering van het energieverbruik van producten was uitsluitend van toepassing op huishoudelijke apparaten. De Europese Commissie wil de toepassing van de richtlijn voortaan evenwel uitbreiden naar energiegerelateerde producten die een significant direct of indirect effect hebben op het energieverbruik.

BESLUIT

Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten (Voor de EER relevante tekst).

WIJZIGINGSBESLUIT

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Deze richtlijn schept een kader voor etikettering en consumentenvoorlichting betreffende energieverbruik van energiegerelateerde producten .

Om welke producten gaat het?

Deze richtlijn is van toepassing op producten met een significant direct of indirect effect op het energieverbruik en op het verbruik van andere mogelijke hulpbronnen tijdens het gebruik. Ze is niet van toepassing op:

 • tweedehandsproducten;
 • middelen voor personen- of goederenvervoer;
 • het plaatje waarop het vermogen van het product vermeld staat.

Voorts wordt in Richtlijn 2012/27/EU tot wijziging van Richtlijn 2010/30/EU een gemeenschappelijk kader vastgelegd voor de bevordering van energie-efficiëntie in de Unie. De lidstaten worden daarom aangemoedigd om cumulatieve maatregelen voor energie-efficiëntie toe te passen in plaats van maatregelen voor energie-efficiëntie voor ieder afzonderlijk product.

Welke informatie moet verstrekt worden?

De producten die de leveranciers in de handel brengen, moeten voorzien zijn van een etiket met de gegevens betreffende het verbruik van elektrische energie en andere vormen van energie.

De leveranciers moeten tevens technische documentatie ter beschikking stellen die de volgende elementen omvat:

 • een algemene beschrijving van het product;
 • de resultaten van uitgevoerde ontwerpberekeningen;
 • de testrapporten;
 • de referenties voor de identificatie van soortgelijke modellen.

Deze technische documentatie moet voor een periode van vijf jaar beschikbaar blijven.

De leveranciers moeten de handelaars gratis de nodige etiketten en productinformatie verstrekken.

De handelaars dienen de etiketten naar behoren, goed zichtbaar en gemakkelijk leesbaar aan te brengen.

Aan welke voorwaarden is de verkoop op afstand gebonden?

In sommige gevallen ziet de eindgebruiker het product niet uitgestald, met name bij postorderverkoop, in catalogi of op het internet. Hij moet evenwel, aan de hand van de gedelegeerde handelingen, kunnen beschikken over de productinformatie die bepaalt hoe het etiket of de fiche aan de eindgebruiker moet worden getoond of geleverd.

Welke functie vervullen de gedelegeerde handelingen?

Een gedelegeerde handeling omvat met name:

 • de definitie van het product;
 • de meetnormen en -methoden;
 • de bijzonderheden van de technische documentatie;
 • de lay-out en inhoud van het etiket. Op het etiket wordt de klasse van het product in kwestie aangegeven met de letters van A tot G. De meest efficiënte klasse is klasse A+++. Ook wordt een schaal van maximaal zeven kleuren gebruikt, donkergroen staat hier steeds voor het meest efficiënte niveau.
 • de plaats waar het etiket op het product moet worden aangebracht;
 • de duur van de energieklasse.

Wanneer een product onder een gedelegeerde handeling valt, streven aanbestedende diensten die openbare contracten voor werken, leveringen of diensten sluiten als bedoeld in richtlijn 2004/18/EG ernaar uitsluitend producten aan te kopen die aan de hoogste prestatieniveaus voldoen en tot de hoogste energie-efficiëntieklasse behoren. Volgende criteria worden hiervoor in aanmerking genomen:

 • de producten moeten grote energiebesparingen mogelijk maken;
 • soortgelijke producten op de markt moeten erg uiteenlopende prestatieniveaus vertonen;
 • de Commissie dient de EU-wetgeving en relevante vormen van zelfregulering in acht te nemen.

Een gedelegeerde handeling houdt ook rekening met milieuaspecten.

De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Europese Commissie verleend voor een periode van vijf jaar beginnende op 19 juni 2010. Deze periode wordt automatisch verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad die bevoegdheid intrekt. Deze twee instellingen hebben tevens de bevoegdheid bezwaar te maken ten aanzien van de gedelegeerde handeling.

Overgangsbepalingen

De lidstaten passen de bepalingen van deze richtlijn toe met ingang van 20 juli 2011. Huidige richtlijn trekt de richtlijn 92/75/EEG in vanaf 21 juli 2011.

Referentie

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2010/30/EU

19.6.2010

20.6.2011

PB L 153 van 18.6.10

Wijzigingsbesluit

Besluit

Datum van inwerkingtreden

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2012/27/EU

4.12.2012

5.6.2014

PB L 315 van 14.11.2012

Laatste bijwerking 12.11.2013

Top