Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende apparaten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende apparaten

Het vaststellen van een juridische methodologie voor de hele EU betreffende het ecologisch ontwerp* van energiegerelateerde producten moet leiden tot meer efficiëntie en consistentie en tot een harmonisatie van de verschillende vrijwillige of regelgevende initiatieven.

BESLUIT

Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.

SAMENVATTING

Het vaststellen van een juridische methodologie voor de hele EU betreffende het ecologisch ontwerp* van energiegerelateerde producten moet leiden tot meer efficiëntie en consistentie en tot een harmonisatie van de verschillende vrijwillige of regelgevende initiatieven.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de minimale vereisten voor ecologisch ontwerp waaraan energieverbruikende producten moeten voldoen om te worden verkocht of gebruikt in de EU. De richtlijn is niet van toepassing op middelen voor het vervoer van personen of goederen.

KERNPUNTEN

 • De vereisten voor ecologisch ontwerp hebben betrekking op alle stadia in de levenscyclus van een product: van grondstoffen, productie, verpakking en distributie tot installatie, onderhoud, gebruik en verwijdering.
 • Voor elke fase beoordeelt een door EU-landen aangewezen instantie een aantal milieuaspecten waaronder: het gebruik van materialen en energie, de verwachte emissies, de verwachte productie van afvalstoffen en de mogelijkheden voor hergebruik, recycling en terugwinning.
 • Op basis van die beoordeling stellen de fabrikanten het ecologische profiel* van het product op en kunnen ze alternatieve ontwerpen overwegen.
 • Op producten die aan de vereisten voldoen, wordt de CE-markering aangebracht. Die producten kunnen dan in de hele EU worden verkocht.

Richtlijn 2012/27/EU wijzigde de wet van 2009 om de energie-efficiëntie* verder te bevorderen. Ze legt de nationale autoriteiten op om:

 • een indicatief nationaal streefcijfer voor energie-efficiënte te bepalen;
 • een langetermijnstrategie goed te keuren voor de renovatie van woon- en handelsgebouwen;
 • 3 % van de totale vloeroppervlakte van overheidsgebouwen te renoveren vanaf 1 januari 2014;
 • nationale regelingen voor energie-efficiëntieverplichtingen in te voeren om tussen 1 januari 2014 en 31 december 2020 een jaarlijkse energiebesparing* van 1,5 % bij de eindgebruikers te realiseren;
 • grote ondernemingen vanaf 2016 aan een onafhankelijke energie-audit te onderwerpen;
 • ervoor te zorgen dat klanten minstens eenmaal per jaar een factuur krijgen voor hun feitelijk energieverbruik;
 • tegen 31 december 2015 de Commissie op de hoogte te stellen van het potentieel voor efficiënte warmtekrachtkoppeling* en stadsverwarming en -koeling*.

Zie ook:

KERNBEGRIPPEN

* Ecologisch ontwerp: de integratie van milieuaspecten in het productontwerp om de milieuprestaties van het product tijdens de hele levenscyclus te verbeteren.

* Ecologisch profiel: een beschrijving van de over de gehele levenscyclus aan een product verbonden inputs en outputs (waaronder materialen, emissies en afvalstoffen) die uit het oogpunt van hun milieueffect significant zijn. Deze inputs en outputs worden in meetbare fysische grootheden uitgedrukt.

* Energie-efficiëntie: minder energie gebruiken om dezelfde dienst te leveren. Voorbeelden van producten zijn energie-efficiënte ijskasten en wasmachines.

* Energiebesparing: van een dienst minder of geen gebruik maken om energie te besparen, bijvoorbeeld een licht uit doen.

* Warmtekrachtkoppeling: het gelijktijdig produceren van elektriciteit en warmte, die allebei worden gebruikt.

*Stadsverwarming: een verwarmingsnetwerk dat ervoor zorgt dat de energie die anders verloren gaat bij elektriciteitsopwekking of in industriële processen bruikbaar wordt gemaakt en op een plaats van gebruik wordt geleverd.

* Stadskoeling: de gecentraliseerde productie en distributie van koelenergie. Via koud water dat in het koelnetwerk van de stad wordt rondgepompt, wordt de lucht die in ventilatiesystemen circuleert, afgekoeld. Het water wordt dan teruggevoerd naar de productie-installatie om weer te worden afgekoeld.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/125/EG

20.11.2009

20.11.2010

PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10-35

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2012/27/EU

4.12.2012

5.6.2014

PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1-56

Laatste bijwerking 25.08.2015

Top