Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agentschap voor de samenwerking tussen Europese energieregulators

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Agentschap voor de samenwerking tussen Europese energieregulators

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 713/2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met deze verordening wordt het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators* (het agentschap) opgericht en de missies en taken ervan in jaarlijkse werkprogramma's georganiseerd.

Het agentschap vult het werk van nationale energieregulators aan en coördineert dit op EU-niveau.

Het agentschap speelt een hoofdrol in de ontwikkeling van een EU-breed netwerk en van marktregels voor elektriciteit en gas binnen de algemene beleidsdoelstellingen van de EU.

KERNPUNTEN

Het agentschap

vaardigt niet-bindende adviezen en aanbevelingen uit aan transmissiesysteembeheerders*, regelgevende instanties, het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie

neemt bindende individuele beslissingen in specifieke gevallen en onder bepaalde voorwaarden inzake grensoverschrijdende aangelegenheden voor infrastructuur

dient ontwerprichtsnoeren in die de Commissie als basis voor het opstellen van netcodes (regels) kan gebruiken

biedt een kader waarin nationale regelgevende instanties kunnen samenwerken

coördineert regionale en grensoverschrijdende initiatieven voor infrastructuur op gebieden als de toewijzing van capaciteit en het aanrekenen van tarieven bij gebruikers

houdt toezicht op het werk van de Europese netwerken van transmissiesysteembeheerders* (ENTSB's)

houdt toezicht op de Europese markten voor elektriciteit en aardgas, met name op consumptieprijzen en toegang tot het net, met inbegrip van elektriciteit van hernieuwbare energiebronnen

wordt beheerd door een directeur die aanvankelijk voor vijf jaar wordt benoemd. De directeur breidt het jaarlijks werkprogramma voor het volgende jaar voor en kan werkgroepen oprichten voor advies over de reguleringswerkzaamheden van het agentschap

kan deskundigengroepen oprichten om ad hocadvies te verlenen over de ontwikkeling van regelgevend beleid

heeft een begroting gefinancierd uit een EU-subsidie, vergoedingen, vrijwillige nationale bijdragen en legaten, schenkingen of subsidies

kan, onder bepaalde voorwaarden, deelname van niet-EU-landen aan zijn werkzaamheden toelaten.

In 2011 kreeg het agentschap aanvullende taken in het kader van Verordening (EU) nr. 1227/2011 (beter bekend onder de naam REMIT: verordening betreffende de integriteit en doorzichtigheid van de energiemarkt). Met deze verordening moet de transparantie en stabiliteit van de EU-energiemarkten worden vergroot en handel met voorkennis en marktmanipulatie worden aangepakt.

In 2013 kreeg het agentschap door Verordening (EU) nr. 347/2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur nog een rol bij het aanwijzen van en toezicht houden op projecten van gemeenschappelijk belang.

Het agentschap kan op ad hocbasis deskundigengroepen oprichten om zichzelf van steun op gebied van beleidsontwikkeling te voorzien. Op dit moment zijn er drie deskundigengroepen die zich richten op:

ACHTERGROND

Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (Agency for the Cooperation of Energy Regulators — ACER) werd opgericht door het derde energiepakket om de voltooiing van de interne energiemarkt voor zowel elektriciteit als aardgas verder te bevorderen.

Het agentschap werd in maart 2011 officieel gelanceerd en heeft zijn zetel in Ljubljana, Slovenië.

KERNBEGRIPPEN

* Energieregulators: instanties die door EU-landen zijn aangesteld om de goede werking van hun energiemarkten te waarborgen, d.w.z. dat energieleveranciers aan hun verplichtingen voldoen en dat consumenten betrouwbare diensten tegen een eerlijke prijs krijgen.

* Transmissiesysteembeheerder (TSB): een eenheid die energie, zoals aardgas of elektriciteit nationaal of regionaal transporteert met behulp van een vaste infrastructuur.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1-14)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 713/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1-16)

Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39-75). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 28.10.2015

Top