Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees energieprogramma voor herstel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees energieprogramma voor herstel

Het Europees energieprogramma voor herstel (European Energy Programme for Recovery - EEPR) voorziet in het verlenen van financiële bijstand aan de energiesector, met name voor de invoer van koppelingsinfrastructuur, energieproductie op basis van hernieuwbare bronnen, koolstofafvang en voor de bevordering van energie-efficiëntie.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 663/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 houdende vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening moet het EEPR opzetten voor de financiering van projecten op belangrijke gebieden van de energiesector (zoals gas- en elektriciteitsinfrastructuur, offshore windmolens, koolstofafvang en -opslag).

KERNPUNTEN

  • Dit programma financiert gas- en elektriciteitsinfrastructuurprojecten met doelstellingen die erop gericht zijn energiebronnen en -voorziening te verkrijgen en te diversifiëren; de interoperabiliteit (d.w.z de koppeling) van netwerken veilig en betrouwbaar te maken; de netwerkcapaciteit te ontwikkelen en te optimaliseren; en hernieuwbare energiebronnen op het energienetwerk of het net aan te sluiten.
  • Offshore windenergieprojecten* krijgen financiering als ze aan bepaalde criteria voldoen waarbij er rekening wordt gehouden met de bouw van de infrastructuur, innovatieve kenmerken van het project en de bijdrage ervan aan het bestaande net voor windenergie.
  • Projecten voor koolstofafvang en -opslag* krijgen financiering wanneer ze kunnen aantonen dat ze ten minste 80 % van de koolstofdioxide (CO2) in industriële installaties kunnen afvangen.
  • Ook heeft het programma financiële instrumenten om de ontwikkeling van projecten met betrekking tot energie-efficiëntie te kunnen ondersteunen. Het Europees Fonds voor energie-efficiëntie, dat in 2011 werd opgericht, heeft de rol overgenomen voor het toewijzen van geld aan projecten die energie-efficiëntie ondersteunen.
  • De totale begroting van het programma bedraagt 3,98 miljard EUR waarvan ongeveer 2,3 miljard EUR bestemd is voor gas- en elektriciteitsinfrastructuurprojecten, 565 miljoen euro voor offshore windenergieprojecten, 1 miljard EUR voor koolstofafvang en-opslag en 146 miljoen EUR voor het financiële instrument.

ACHTERGROND

Het EEPR maakt deel uit van het economisch herstelplan,dat werd opgezet om de gevolgen van de financiële en energiecrisis die de Europese economie in 2008 heeft getroffen te herstellen.

Kijk voor meer informatie op:

KERNBEGRIPPEN

* Offshore windenergieprojecten: windparken op zee.

* Koolstofafvang en -opslag: een manier om klimaatverandering te verzachten door de afvang van CO2 van industriële installaties, vervoer ervan naar een opslaglocatie en het injecteren in een ondergrondse geologische formatie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 663/2009

1.8.2009

-

PB L 200 van 31.7.2009, blz. 31-45

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1233/2010

30.12.2010

-

PB L 346 van 30.12.2010, blz. 5-10

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese energieprogramma voor herstel (COM(2013) 791 final van 18.11.2013).

Werkdocument van de Commissie - Tussentijdse evaluatie van het Europees Fonds voor energie-efficiëntie bij het document „Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese energieprogramma voor herstel” (SWD(2013) 457 final van 18.11.2013).

Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese energieprogramma voor herstel (COM(2014) 669 final van 28.10.2014).

Laatste bijwerking 13.08.2015

Top