Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheidsvoorraden olie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiligheidsvoorraden olie

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/119/EG houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • Deze richtlijn moet de olieaanvoer van de Europese Unie (EU) waarborgen door regeringen ertoe te verplichten minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten op te slaan.
 • De richtlijn bevat procedures om deze in omloop te brengen als er sprake is van ernstige schaarste.

KERNPUNTEN

 • EU-landen moeten:
  • een totale olievoorraad aanhouden die ten minste gelijk is aan de hoogste waarde van 90 dagen aan netto-invoer of 61 dagen verbruik;
  • ervoor zorgen dat voorraden in een noodgeval gemakkelijk verkrijgbaar en toegankelijk zijn;
  • een geactualiseerd register bijhouden van hun veiligheidsvoorraden en de gegevens uiterlijk voor 25 februari van ieder jaar naar de Europese Commissie sturen;
  • een geactualiseerd register bijhouden van speciale voorraden, zoals motor- en vliegtuigbenzine op hun grondgebied, en de Commissie binnen 15 dagen na ontvangst van een verzoek hierom van informatie voorzien;
  • de Commissie maandelijks overzichten sturen van de hoeveelheid handelsvoorraden op hun grondgebied;
  • crisisplannen in gereedheid hebben om te reageren op een belangrijke onderbreking van de voorziening en in staat zijn snel en doeltreffend alle of een deel van hun veiligheidsvoorraden in omloop te brengen;
  • alle bedrijven en andere entiteiten die verplicht zijn olievoorraden aan te houden, toestaan iets van hun verantwoordelijkheid onder bepaalde voorwaarden te delegeren.
 • EU-landen mogen een centrale entiteit voor de voorraadvorming opzetten om voorraden aan te schaffen, te onderhouden of te verkopen om aan deze richtlijn te voldoen.
 • Invoer- en verbruikshoeveelheden die gebruikt worden om minimumvoorraden te berekenen, worden gebaseerd op gegevens van het voorafgaande jaar.
 • Een adviescoördinatiegroep voor aardolie en aardolieproducten helpt de Commissie om leveringszekerheid voor de EU te analyseren.
 • De Commissie kan samen met nationale autoriteiten nagaan of er procedures zijn ter voorbereiding op crisissituaties.
 • De Commissie moest uiterlijk op 31 december 2015 nagaan hoe de wetgeving was ingevoerd.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 29 oktober 2009 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 2012 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/119/EG van de Raad van 14 september 2009 houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden (PB L 265 van 9.10.2009, blz. 9-23)

Laatste bijwerking 13.03.2017

Top