Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zelfstandige arbeid: gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zelfstandige arbeid: gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2010/41/EU betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn wordt het beginsel van gelijke behandeling tussen zelfstandig werkende mannen en vrouwen in werking gesteld.

KERNPUNTEN

 • Deze wetgeving dekt alle zelfstandigen (iedereen die voor eigen rekening een winstgevende activiteit uitoefent) en hun echtgenoten en levenspartners.
 • Gelijke behandeling betekent geen discriminatie, hetzij direct*, hetzij indirect*, op grond van geslacht in de publieke of de particuliere sector. Intimidatie*, seksueel* of anderszins, wordt beschouwd als discriminatie op grond van geslacht.
 • EU-landen kunnen positieve actie goedkeuren, zoals het bevorderen van bedrijfsinitiatieven onder vrouwen, om volledige gelijkheid in de praktijk tussen mannen en vrouwen in het beroepsleven te waarborgen.
 • EU-landen moeten ervoor zorgen dat:
  • de voorwaarden voor de oprichting van een bedrijf tussen echtgenoten of levenspartners niet moeilijker zijn dan voor andere mensen;
  • echtgenoten en levenspartners nationale socialebeschermingsregelingen kunnen benutten;
  • aan zelfstandige vrouwelijke echtgenotes en levenspartners toereikende moederschapsuitkering van ten minste 14 weken wordt toegekend;
  • iedereen die meent dat zijn rechten op gelijke behandeling niet worden gerespecteerd toegang krijgt tot gerechtelijke of administratieve procedures;
  • er reële en effectieve compensatie of reparatie beschikbaar is voor de schade of het verlies dat iemand eventueel heeft geleden;
  • relevante nationale organen de bevoegdheid hebben om gelijke behandeling van alle mensen onder deze wetgeving te bevorderen, te analyseren, te controleren en te ondersteunen;
  • gelijke behandeling wordt toegepast tussen mannen en vrouwen bij het ontwerp en de tenuitvoerlegging van wetten, regelgeving, administratieve bepalingen, beleid en activiteiten in het kader van de wetgeving;
  • de inhoud van de wetgeving zo breed mogelijk bekend wordt gemaakt.
 • EU-landen moesten de Europese Commissie uiterlijk op 5 augustus 2015 voorzien van alle relevante informatie inzake de tenuitvoerlegging van deze richtlijn.
 • De Commissie moet uiterlijk op 5 augustus 2016 een verslag op basis van nationale verklaringen aan het Europees Parlement en de Raad voorleggen.
 • De Commissie heeft haar eigen website voor vrouwelijke ondernemers.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 4 augustus 2010van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 5 augustus 2012 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over „Werkgelegenheid en opleiding”.

KERNBEGRIPPEN

* Directe discriminatie: wanneer iemand op grond van geslacht minder gunstig wordt behandeld dan een ander.

* Indirecte discriminatie: wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een geslacht bijzonder benadeelt.

* Intimidatie: wanneer er sprake is van ongewenst gedrag waardoor de waardigheid van iemand wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

* Seksuele intimidatie: iedere vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie.

BESLUIT

Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad (PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1-6)

Laatste bijwerking 28.06.2016

Top