Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programma’s om de ontwikkeling van microfinanciering in de Europese Unie aan te moedigen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programma’s om de ontwikkeling van microfinanciering in de Europese Unie aan te moedigen

Sinds 2010 heeft de Europese Unie programma’s om microfinanciering in Europa te ontwikkelen en krediet te verstrekken aan personen en sommige bedrijven die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele kredietmarkt.

BESLUIT

Besluit nr. 283/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2010 tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting.

Verordening (EU) nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en tot wijziging van Besluit nr. 283/2010/EU tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting.

SAMENVATTING

Microfinanciering duidt op de garanties, de microkredieten (tot 25 000 EUR), aandelenkapitaal en quasi-aandelenkapitaal toegekend aan personen en micro-ondernemingen die moeilijk toegang krijgen tot de kredietmarkt. Het eerste Europese instrument om dit soort financiering in de EU te ontwikkelen werd opgericht in 2010 (Besluit nr. 283/2010/EU tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting).

Dit instrument, dat een budget van 100 miljoen EUR voor vier jaar (2010-2013) had, was bedoeld om microfinanciering toegankelijker te maken voor de volgende doelgroepen:

  • werklozen, mensen die de kans lopen hun baan te verliezen, de niet-werkende bevolking, mensen geconfronteerd met de dreiging van sociale uitsluiting en kwetsbare mensen die hun eigen micro-onderneming wensen te starten of uit te breiden;
  • micro-ondernemingen, in het bijzonder degene die de hierboven genoemde mensen in dienst nemen.

Voor de periode 2014-2020 werd dit initiatief opgenomen in de pijler microfinanciering en sociaal ondernemerschap van het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI - Verordening (EU) nr. 1296/2013) dat de activiteit van de Progress-microfinancieringsfaciliteit heeft overgenomen. Deze pijler heeft 21 % van het globale EaSI-budget, d.w.z. 193 miljoen euro over een periode van zeven jaar.

Niet alleen verschaft dit nieuwe instrument doelgroepen en doelondernemingen eenvoudiger toegang tot microfinanciering, het heeft ook als doel:

  • de institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers op te bouwen;
  • de toegang te vereenvoudigen tot financiering van sociale ondernemingen met een omzet of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 30 miljoen euro, door hen te voorzien van aandelenvermogen, quasi-aandelenkapitaal, kredietinstrumenten en subsidies tot maximaal 500 000 euro.

De pijler Microfinanciering en sociaal ondernemerschap is toegankelijk voor openbare en particuliere instanties die gevestigd zijn in de EU-landen, EVA-landen en (potentiële) kandidaatlanden, zover zij microkredieten verstrekken aan personen en micro-ondernemingen of financiering aan sociale ondernemingen. De EU-steun loopt voornamelijk via de financiële instrumenten als bedoeld in de financiële verordeningen van de Unie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit nr. 283/2010/EU

8.4.2010

-

PB L 87 van 7.4.2010

Verordening (EU) nr. 1296/2013

21.12.2013

-

PB L 347 van 20.12.2013

Laatste wijziging: 09.06.2014

Top