Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sectoriële dialoog tussen de sociale partners

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sectoriële dialoog tussen de sociale partners

SAMENVATTING VAN:

Besluit 98/500/EG voor het bevorderen van de dialoog tussen de sociale partners op Europees niveau

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

In dit besluit wordt de basis gelegd voor het oprichten van comités voor de sectoriële dialoog tussen de sociale partners op verschillende gebieden van Europese activiteiten waar vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers („sociale partners” genoemd) kunnen samenkomen om beleidsontwikkelingen te bespreken. Ze zijn een kenmerk van de bredere Europese sociale dialoog*, een fundamenteel onderdeel van het sociale model en bestuur van de EU.

KERNPUNTEN

 • De comités voor de sectoriële dialoog worden opgericht in sectoren waarin organisaties die werknemers en werkgevers vertegenwoordigen, samen aangeven dat ze wensen deel te nemen aan een dialoog op Europees niveau. Ze moeten:
  • tot specifieke economische sectoren behoren, bijvoorbeeld het bankwezen of de landbouw;
  • uit organisaties bestaan die erkend zijn als nationale sociale partners;
  • het vermogen bezitten overeenkomsten te sluiten;
  • sociale partners van verschillende EU-landen vertegenwoordigen;
  • een toereikende structuur bezitten en over de nodige middelen beschikken om op een doeltreffende wijze deel te nemen aan werk op Europees niveau.
 • Elk comité:
  • wordt geraadpleegd over de ontwikkelingen op communautair niveau met sociale implicaties in hun werkgebied;
  • ontwikkelt en bevordert de sociale dialoog binnen zijn eigen werkgebied;
  • bestaat uit maximaal 66 leden, met evenveel vertegenwoordigers van de werkgevers als van de werknemers;
  • stelt, samen met de Europese Commissie, zijn eigen reglement van orde vast;
  • vergadert minstens eenmaal per jaar;
  • wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de werkgevers- of werknemersdelegaties of door een vertegenwoordiger van de Commissie;
  • evalueert zijn activiteiten regelmatig samen met de Commissie.
 • De comités voor de sectoriële dialoog treden in de plaats van vroegere vormen van sectoriële participatie tussen de sociale partners.

WANNEER TREEDT DIT BESLUIT IN WERKING?

De verordening is sinds 20 mei 1998 van toepassing.

ACHTERGROND

In artikel 152 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt de verbintenis van de EU om de Europese sociale dialoog te ondersteunen, bekrachtigd en wordt de autonomie van de Europese sociale partners erkend.

Sinds 1998 heeft de Commissie meer dan 40 comités voor sectoriële dialoog opgericht. Zij vertegenwoordigen ongeveer 150 miljoen werkenden in de EU in sectoren zoals de verschillende transportmiddelen, landbouw, bouw, handel, openbare diensten, vervaardiging van machines en uitrusting, hotels en restaurants en het bankwezen.

Dankzij deze dialoog zijn al ongeveer 900 teksten van verschillende juridische status overeengekomen.

U vindt meer informatie over sectoriële sociale dialoog op de website van de Europese Commissie.

KERNBEGRIP

* Europese sociale dialoog: gesprekken, overleg, onderhandelingen en gezamenlijke activiteiten waarbij beide zijden van de sector betrokken zijn (werkgevers en werknemers).

BESLUIT

Besluit 98/500/EG van de Commissie van 20 mei 1998 betreffende de oprichting van Comités voor de sectoriële dialoog tussen de sociale partners op Europees niveau (PB L 225 van 12.8.1998, blz. 27-28)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Besluit 98/500/EG van de Commissie werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Commission staff working document on the functioning and potential of European sectoral social dialogue (Werkdocument van de diensten van de Commissie over de werking en het potentieel van de Europese sectoriële sociale dialoog) (SEC(2010) 964 final van 22.7.2010)

Laatste bijwerking 23.05.2016

Top