Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informatie en raadpleging van werknemers — Europese ondernemingsraden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informatie en raadpleging van werknemers — Europese ondernemingsraden

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/38/EG — inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad (of een stelsel ter informatie en raadpleging van de werknemers van ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn moeten de informatie*- en raadplegingsrechten* worden gewaarborgd inzake transnationale kwesties voor personeel van bedrijven (met ten minste 1 000 werknemers) of concerns* met een communautaire dimensie*. Dit wordt bereikt door de oprichting van een Europese ondernemingsraad of andere adequate procedures.

KERNPUNTEN

  • Door middel van Europese ondernemingsraden kunnen werknemers op transnationaal niveau worden ingelicht en geraadpleegd over de ontwikkeling van de onderneming en eventuele belangrijke beslissingen die op hen van invloed kunnen zijn.
  • Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het verschaffen van de informatie waarmee onderhandeld kan worden over de oprichting van een Europese ondernemingsraad of informatie- of raadplegingsprocedures.
  • Het hoofdbestuur en werknemersvertegenwoordigers in een bijzondere onderhandelingsgroep werken de regeling verder uit.
  • Werknemersvertegenwoordigers of deskundigen die hen eventueel bijstaan mogen informatie die hun uitdrukkelijk als vertrouwelijk is verstrekt niet aan derden bekend maken.
  • Leden van de Europese ondernemingsraad moeten de middelen hebben om de rechten in het kader van deze regelgeving toe te passen. Dit omvat scholing van werknemersvertegenwoordigers met behoud van salaris.
  • Oorspronkelijk mochten EU-landen varend personeel in de koopvaardij uitsluiten van de wetgeving. Zij werden echter wel opgenomen in een wijziging van oktober 2015 (Richtlijn (EU) 2015/1794).

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het verdrag is op 5 juni 2009 in werking getreden. EU-landen moesten de richtlijn voor 5 juni 2011 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

In 2016 zullen diensten van de Commissie de invloed(en) van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/38/EG onderzoeken, en met name wat is voortgekomen uit de veranderingen in Richtlijn 94/45/EG (de oorspronkelijke wetgeving inzake Europese ondernemingsraden die door Richtlijn 2009/38/EG is vervangen).

KERNBEGRIPPEN

* Informatie: het verstrekken van gegevens door de werkgever aan de werknemersvertegenwoordigers zodat zij een kwestie kunnen begrijpen en de invloed ervan kunnen beoordelen.

* Raadpleging: dialoog tussen de werknemersvertegenwoordigers en het hoofdbestuur waarbij eerstgenoemden een advies uit kunnen brengen.

* Onderneming met een communautaire dimensie: concern met ten minste 1 000 werknemers in meer dan één EU-land en met ten minste 150 werknemers in twee landen.

* Concern met een communautaire dimensie: concern met in totaal ten minste 1 000 werknemers, twee ondernemingen in verschillende EU-landen en met minstens 150 werknemers in ten minste twee landen.

BESLUIT

Richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (Herschikking) (PB L 122 van 16.5.2009, blz. 28–44)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2009/38/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PB L 263 van 8.10.2015, blz. 1–5)

Laatste bijwerking 18.01.2016

Top