Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk

Verordening (EG) nr. 1338/2008 - statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn wordt uiteengezet hoe statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk moeten worden verzameld en voorgesteld om vergelijkbare gegevens in alle EU-landen te krijgen.

Hierdoor kan de EU een doeltreffend volksgezondheidsbeleid voeren en de nationale strategieën op dit gebied steunen.

KERNPUNTEN

De door EU-landen, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen verzamelde statistieken worden naar het bureau voor de statistiek van de EU, Eurostat, verzonden.

Er worden statistieken verzameld over de volgende onderwerpen:

gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn

gezondheidspercepties

fysiek en mentaal functioneren, en handicaps

sterftecijfers* naar diagnose

ongevallen en verwondingen

levensstijl (lichamelijke activiteit, voeding, roken, alcohol- en drugsgebruik, enz.) en milieu-, sociale en beroepsfactoren

toegankelijkheid en gebruik van gezondheidsvoorzieningen

demografische en sociaaleconomische achtergrondinformatie over de individuen.

gezondheidszorg

gezondheidszorgvoorzieningen

personeel

kostprijs en financiering.

doodsoorzaken

kenmerken van de overledenen

regio

onderliggende doodsoorzaken.

arbeidsongevallen, beroepsziekten en andere arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten:

de getroffen persoon

de verwonding of ziekte en de ernst ervan

bedrijf en werkplek

betrokken oorzaken en factoren.

Na de vaststelling van verordening (EG) nr. 1338/2008 werden verschillende uitvoeringsverordeningen uitgewerkt, waarin meer gedetailleerde regels en procedures inzake andere aspecten over de verzameling van gezondheidsstatistieken werden geformuleerd:

Verordening (EU) nr. 328/2011 - geregistreerde sterfgevallen en doodgeboorten in elk EU-land

Verordening (EU) nr. 349/2011 - verzameling van statistieken inzake arbeidsongevallen

Verordening (EU) nr. 141/2013 - Europese gezondheidsenquête

Verordening (EU) 2015/359 - detaillering van statistieken betreffende uitgaven voor gezondheidszorg en financiering.

WANNEER TRAD DEZE VERORDENING IN WERKING?

Op 20 januari 2009.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

* Sterfte: prevalentie van ziekte of van een specifieke ziekte in een geografisch gebied.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1338/2008

20.1.2009

-

PB L 354 van 31.12.2008, blz. 70-81

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 3-7 )

Verordening (EU) nr. 328/2011 van de Commissie van 5 april 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, wat statistieken over doodsoorzaken betreft (PB L 90 van 6.4.2011, blz. 22-24)

Verordening (EU) nr. 349/2011 van de Commissie van 11 april 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, wat statistieken over arbeidsongevallen betreft (PB L 97 van 12.4.2011, blz. 3-8)

Verordening (EU) nr. 141/2013 van de Commissie van 19 februari 2013 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, met betrekking tot statistieken op basis van de Europese gezondheidsenquête (EHIS) (PB L 47 van 20.2.2013, blz. 20-48 )

Verordening (EU) 2015/359 van de Commissie van 4 maart 2015 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg en de financiering daarvan (PB L 62 van 6.3.2015, blz. 6-15)

Laatste bijwerking 29.09.2015

Top