Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beginsel van gelijke behandeling van personen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Beginsel van gelijke behandeling van personen

De Europese Unie (EU) beschikt over een van de meeste geavanceerde rechtskaders voor de bestrijding van discriminatie. Dit kader moet evenwel worden aangevuld om het toepassingsgebied van het beginsel van gelijke behandeling van personen uit te breiden.

BESLUIT

Voorstel voor een richtlijn van de Raad van 2 juli 2008 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

SAMENVATTING

Dit voorstel voor een richtlijn heeft tot doel personen te beschermen tegen discriminatie op basis van hun handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst of overtuiging.

De tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van personen vormt een aanvulling op het rechtskader van de Europese Unie (EU), dat gevormd wordt door de richtlijnen betreffende de gelijke behandeling van personen ongeacht hun ras of etnische afstamming, de gelijke behandeling van vrouwen en mannen buiten de arbeidsmarkt en de gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep.

Toepassingsgebied

Het beginsel van gelijke behandeling stemt overeen met het verbod op directe * en indirecte discriminatie *. Het is van toepassing op alle personen, zowel in de openbare als in de privésfeer, alsook op de openbare instanties. Het toepassingsgebied omspant de sociale bescherming (inclusief de sociale zekerheid en gezondheidszorg), de sociale voordelen, het onderwijs alsook de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, zoals huisvesting en vervoer.

Er moeten specifieke anticiperende maatregelen en regelingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap effectieve en niet-discriminerende toegang hebben tot het toepassingsgebied van de richtlijn. Deze maatregelen mogen evenwel geen onevenredige belasting vormen. Deze belasting kan worden gecompenseerd met maatregelen in het kader van het nationale beleid inzake gelijke behandeling van personen.

De toepassing van het gelijkheidsbeginsel zoals voorzien in het richtlijnvoorstel laat de nationale wetgeving ter garantie van de seculiere aard van de staat en betreffende de organisatie van de nationale onderwijsstelsels door de lidstaten onverlet. Het beginsel is niet van toepassing op verschillen in behandeling op grond van godsdienst of overtuiging wat de toegang tot onderwijsinstellingen betreft die geïnspireerd zijn op een godsdienst of overtuiging. Ook verschillen in behandeling op basis van de nationaliteit en de juridische status van onderdanen van derde landen op het grondgebied van de lidstaten vallen niet binnen de werkingssfeer van het voorstel.

De lidstaten kunnen strengere beschermingsmaatregelen dan de in de richtlijn voorziene minimumvoorschriften vaststellen of in stand houden. Hetzelfde geldt voor positieve-discriminatiemaatregelen die bedoeld zijn om nadelen op grond van godsdienst of overtuiging, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid te compenseren.

Verhaalsmogelijkheden

Elke persoon die schade heeft geleden door een schending van het beginsel van gelijke behandeling of die een rechtmatig belang heeft bij de bestrijding van discriminatie moet een beroep kunnen doen op administratieve of gerechtelijke procedures.

De lidstaten moeten maatregelen treffen om hun rechtsstelsel aan te passen, met name door de verdeling van de bewijslast tussen de klager en de verweerder en de invoering van maatregelen om personen die een klacht wegens discriminatie hebben ingediend tegen eventuele vergeldingsmaatregelen te beschermen.

Zij dienen tevens onafhankelijke instanties op te zetten die tot taak hebben:

  • de slachtoffers te ondersteunen in het kader van juridische procedures;
  • onderzoeksresultaten en verslagen inzake discriminatie te publiceren.

Context

Het voorstel voor een richtlijn stoelt op de prioriteiten van de vernieuwde sociale agenda en de raamstrategie voor non-discriminatie en gelijke kansen voor iedereen.

Het is ook in overeenstemming met de beginselen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Belangrijkste begrippen

  • Directe discriminatie: wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld.
  • Indirecte discriminatie: wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen in vergelijking met andere personen bijzonder benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

Referenties en procedures

Voorstel

Publicatieblad

Procedure

COM(2008) 426 def.

-

CNS/2008/0140

Laatste wijziging: 17.07.2011

Top