Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitbreidingsstrategie 2011-2012

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Uitbreidingsstrategie 2011-2012

De Europese Commissie stelt haar uitbreidingsstrategie voor de periode 2011-2012 voor. Ze berichtte over de voortgang van het uitbreidingsproces in de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland, en formuleert haar toekomstige prioriteiten.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 12 oktober 2011, getiteld „Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2011-2012” [COM(2011) 666 definitief — Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Het uitbreidingsproces is een nieuwe fase ingegaan, voornamelijk als gevolg van de afronding van de onderhandelingen met Kroatië, dat naar verwachting medio 2013 tot de Europese Unie (EU) zal toetreden. Op basis van dit succes is de Europese Commissie van plan om zich door deze ervaring te laten inspireren in het kader van haar toekomstige onderhandelingen met andere staten.

De mededeling maakt de balans op van het huidige uitbreidingsprogramma van de EU en formuleert de prioriteiten voor haar strategie voor 2011-2012, alsook de middelen waarop ze rekent om haar doelstellingen te realiseren.

Prioriteiten van de uitbreidingsstrategie 2011-2012

In het kader van haar uitbreidingsstrategie, beveelt de Commissie aan:

  • de rechtsstaat te verstevigen en het overheidsapparaat te hervormen;
  • de vrijheid van meningsuiting in de media te garanderen;
  • de regionale samenwerking en het verzoeningsproces in de Westelijke Balkan te ondersteunen;
  • het economische herstel van de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten te ondersteunen en hun economieën op te nemen in het kader van de Europese groeistrategie Europa 2020;
  • vervoers- en energienetwerken ontwikkelen.

Vooruitgang van de westelijke Balkanlanden

De toetredingsonderhandelingen met Kroatië zijn afgerond sinds juni 2011, het land voldoet aan de toetredingscriteria. Het toetredingsverdrag werd ondertekend in december 2011. Onder voorbehoud van de voltooiing van de nodige ratificatieprocedures, moet Kroatië toetreden tot de EU op 1 juli 2013.

De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië voldoet nog steeds aan de politieke criteria. Het land is momenteel bezig met de hervorming van het parlement, de rechterlijke macht en het openbaar bestuur. Toch moet het land de vrijheid van meningsuiting in de media nog versterken en de strijd tegen corruptie aanwakkeren. De Commissie herhaalt haar voorstel ten gunste van het starten van de toetredingsonderhandelingen.

Montenegro heeft de status van kandidaat-lidstaat sinds december 2010. Sindsdien heeft het land zijn wetgevende en institutionele kader verbeterd, al moet het de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad voortzetten. De Commissie heeft aanbevolen de toetredingsonderhandelingen te starten.

In Albanië duurt de politieke impasse voort, zowel voor als na de lokale verkiezingen in mei 2011. De dialoog tussen de politieke krachten in Albanië kon echter worden hersteld tegen het einde van het jaar. Het land is weinig vooruitgegaan op het vlak van politieke toetredingsvoorwaarden, maar heeft wel enige vooruitgang geboekt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Sinds de verkiezingen van oktober 2010, kon Bosnië-Herzegovina geen nationale regering vormen, en dus liep de uitvoering van hervormingen die naar een EU-lidmaatschap kunnen leiden, vertraging op. Het bestuur van het land heeft nog steeds een internationale aanwezigheid met een uitvoerend mandaat.

Wat betreft Servië beveelt de Commissie de status van kandidaat-lidstaat aan, op voorwaarde dat Servië de dialoog met Pristina hervat en de uitvoering van reeds gemaakte afspraken snel en te goeder trouw voortzet. Zij stelt tevens voor om de toetredingsonderhandelingen met Servië te starten, zodra het land verdere vooruitgang boekt bij de normalisatie van de relaties met Pristina. Het advies van de Commissie stelt vast dat Servië grote vooruitgang heeft geboekt op het vlak van politieke voorwaarden, vastgelegd door de Europese Raad van Kopenhagen in 1993. Bovendien heeft het land een goed functionerende markteconomie en heeft het een zekere mate van macro-economische stabiliteit bereikt. Uiteindelijk is de Commissie van mening dat Servië in staat moet zijn om de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen, zolang de vooruitgang blijft duren.

In Kosovo (Volgens het statuut in Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad), werd de periode 2010-2011 gekenmerkt door vervroegde parlementsverkiezingen en de benoeming van een president in april 2011. In deze context heeft het land weinig vooruitgang geboekt in zijn hervormingsplan, hoewel het wel vooruit is gegaan op het vlak van de handel en de oprichting van een nationale raad voor integratie in de EU. Desondanks blijven de georganiseerde misdaad en de corruptie zorgwekkend. Toch heeft de Commissie voorgesteld de maatregelen vastgelegd in haar mededeling van 2009 uit te voeren, met name op het gebied van visums, de handel en de deelname aan EU-programma's.

Vooruitgang van Turkije

De huidige strategie benadrukt dat Turkije reeds grotendeels in de EU geïntegreerd is, dankzij handel en investeringen in het kader van de douane-unie. Wel moet het land zich blijven inspannen om aan de politieke toetredingsvoorwaarden te voldoen. Het is cruciaal dat de mensenrechten worden gerespecteerd, zoals de vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten en religieuze vrijheid.

Op internationaal vlak speelt Turkije een leidende rol ten aanzien van de gebeurtenissen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten in 2011. De betrekkingen met Cyprus zijn echter nog steeds gespannen. De Commissie is van plan om een nieuwe, positieve agenda op te stellen die een nauwere dialoog en samenwerking met het land mogelijk maken.

Vooruitgang van IJsland

De periode 2008-2009 werd gekenmerkt door de economische instorting van IJsland. Geleidelijk herstelde het land zich en kon het een zekere politieke stabiliteit behouden, waardoor het zijn toetredingsproces kon verderzetten. De mate van integratie van IJsland is vrij hoog. De mededeling wijst op een goed verloop van de onderhandelingen tussen IJsland en de EU.

Steun aan het uitbreidingsproces

De Commissie steunt het uitbreidingsproces door:

  • financiële steun, die hoofdzakelijk afkomstig is uit het Instrument voor Pre-accessie (IPA) wat 11,6 miljard euro bedraagt voor de periode 2007-2013;
  • de liberalisering van de visumregeling en mobiliteit, wat de landen tot hervormingen aanzet;
  • informatie en communicatie die de steun van de publieke opinie mogelijk maken.

See also

  • Directoraat-generaal Uitbreiding — Uitbreidingsstrategie en voortgangsrapport 2011 (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 05.01.2012

Top