Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Onderwijs aan kinderen met een migrantenachtergrond

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Onderwijs aan kinderen met een migrantenachtergrond

 

SAMENVATTING VAN:

Conclusies van de Raad — onderwijs geven aan kinderen met een migrantenachtergrond

WAT IS HET DOEL VAN DE CONCLUSIES?

 • In het document worden de onderwerpen besproken die verband houden met het onderwijs aan kinderen met een migrantenachtergrond*. Dit onderwijs is belangrijk voor de vorming van een hechte samenleving, en ook voor individuele personen, die erdoor in staat worden gesteld om actief te worden, zich tot succesvolle burgers te ontwikkelen en hun volle potentieel te ontwikkelen.
 • In de conclusies worden EU-landen en de Europese Commissie uitgenodigd om een reeks maatregelen te treffen om deze doeleinden te bereiken.

KERNPUNTEN

 • Onderwijs is belangrijk voor de integratie van migranten in de Europese maatschappij. Op ieder niveau bestaat de noodzaak van gerichte maatregelen en grotere flexibiliteit om lerenden met een migrantenachtergrond te bedienen, om ondersteuning te geven, en hen kansen te bieden om hun volle potentieel te ontwikkelen.
 • Onderwijssystemen waarin sterk de nadruk wordt gelegd op zowel gelijke kansen als kwaliteit en die op alle niveaus een inclusieve aanpak bevorderen, blijken het doeltreffendste om leerlingen met een migrantenachtergrond te geven wat ze nodig hebben.
 • Culturele diversiteit dient te worden verwelkomd als een bron van vitaliteit en verrijking. De bevordering van intercultureel onderwijs, waarin zonder de identiteit van het gastland tekort te doen kennis wordt gedeeld, het begrip van elkaars cultuur wordt verdiept en wordt gewerkt aan wederzijds respect en het bestrijden van vooroordelen, heeft voor iedereen blijvende voordelen.

Verantwoordelijkheden van de EU-landen

Elk EU-land moet actie nemen op lokaal, regionaal of nationaal niveau, waarbij te denken valt aan maatregelen om:

 • een geïntegreerde beleidsaanpak te ontwikkelen om deze doelstellingen te bereiken;
 • mechanismen ter bestrijding van discriminatie te creëren dan wel te versterken ten einde sociale integratie en actief burgerschap te bevorderen;
 • de toegang tot het onderwijs te verbeteren door barrières binnen de schoolsystemen weg te nemen;
 • de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, onder andere door maatregelen waardoor ondermaats presterende scholen de beste leraren kunnen aantrekken en vasthouden;
 • de toegang tot kwalitatief hoogstaande vroege en voorschoolse educatie en opvang te vergroten;
 • meer maatwerk in het onderwijs en individuele ondersteuning aan te bieden, in het bijzonder voor kinderen van migranten met een laag opleidingsniveau;
 • schoolhoofden, onderwijsgevenden en administratief personeel gespecialiseerde opleiding te verstrekken in interculturele kennis en vaardigheden en in het omgaan met taalkundige en culturele diversiteit;
 • beleidslijnen te ontwikkelen om de taal van het gastland te onderwijzen, en zich te bezinnen op mogelijkheden voor leerlingen met een migrantenachtergrond om de kennis van hun moedertaal op peil te houden en te ontwikkelen;
 • ervoor te zorgen dat de leerplannen van goede kwaliteit zijn en geschikt voor alle leerlingen, ongeacht hun herkomst, en in de onderwijsmethoden en het lesmateriaal rekening te houden met de behoeften van kinderen met een migrantenachtergrond;
 • partnerschappen met de migrantengemeenschappen te ontwikkelen en meer te doen om de communicatie met ouders met een migrantenachtergrond te verbeteren;
 • gerichte ondersteuning te bieden voor leerlingen met een migrantenachtergrond die tevens specifieke behoeften hebben;
 • gegevens te verzamelen en te analyseren als basis voor de beleidsvorming;
 • goede praktijken uit te wisselen om het beleid en de maatregelen op het passende niveau te verbeteren;
 • gebruik te maken van het programma voor opleiding gedurende het hele leven, het Europees Sociaal Fonds en andere middelen, zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie, om projecten in verband met intercultureel onderwijs te ondersteunen, alsook het onderwijs aan lerenden met een migrantenachtergrond.

Verantwoordelijkheden van de Europese Commissie

De Commissie dient van haar kant:

 • te bevorderen dat de EU-landen inzake de in deze conclusies behandelde problematiek onderling samenwerken, onder andere door ervaringen en goede praktijken op de hierboven aangegeven terreinen uit te wisselen en gebruik te maken van bestaande EU-programma's;
 • na te gaan hoe de doelstellingen van de richtlijn over het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers in het licht van de veranderende situatie ten aanzien van migratie het best kunnen worden bereikt;
 • met gebruikmaking van de bestaande gegevens en indicatoren onderzoek te doen naar de prestatiekloof tussen autochtone leerlingen en leerlingen met een migrantenachtergrond;
 • nauw samen te werken met andere internationale organisaties die zich met de problematiek van onderwijs en migratie bezighouden, zoals de Raad van Europa, de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO);
 • ervoor te zorgen dat in relevante EU-programma’s en andere initiatieven op onderwijs- en opleidingsgebied, inclusief het hoger onderwijs, op passende wijze rekening wordt gehouden met migratiegerelateerde problemen;
 • ervoor te zorgen dat vraagstukken in verband met het onderwijs aan kinderen met een migrantenachtergrond in het proces van sociale bescherming en sociale integratie voldoende aandacht krijgen.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

met een migrantenachtergrond: de kinderen van alle personen die in een EU-land wonen waar ze niet geboren zijn, ongeacht of ze onderdanen van derde landen of burgers van een andere EU-lidstaat zijn of nadien onderdaan van het gastland zijn geworden.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Conclusies van de Raad van 26 november 2009 over het onderwijs aan kinderen met een migrantenachtergrond (PB C 301 van 11.12.2009, blz. 5-8)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 77/486/EEG van de Raad van 25 juli 1977 inzake het onderwijs aan de kinderen van migrerende werknemers (PB L 199 van 6.8.1977, blz. 32-33)

Groenboek — Migratie en mobiliteit: uitdagingen en kansen voor Europese onderwijssystemen (COM(2008) 423 definitief van 3.7.2008)

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek — Migratie en mobiliteit: uitdagingen en kansen voor Europese onderwijssystemen” (PB L 218 van 11.9.2009, blz. 85-90)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Actieplan niet-begeleide minderjarigen (2010-2014) (COM(2010) 213 definitief van 6.5.2010)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Bescherming van migrerende kinderen (COM(2017) 211 final van 12.4.2017)

Laatste bijwerking 14.11.2017

Top