Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Scholen — EU-agenda ter verbetering van competenties en leren voor de 21e eeuw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Scholen — EU-agenda ter verbetering van competenties en leren voor de 21e eeuw

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2008) 425 definitief) — Betere competenties voor de 21ste eeuw: een agenda voor Europese samenwerking op schoolgebied

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

 • De mededeling moet bijdragen aan de hervorming van schoolsystemen zodat iedere jongere zijn of haar volledige potentieel kan ontplooien.
 • In deze mededeling wordt in kaart gebracht waar veranderingen moeten plaatsvinden voordat de scholen in de Europese Unie (EU) jongeren volledig kunnen toerusten voor de toekomst.

KERNPUNTEN

In de mededeling wordt op basis van de publieke raadpleging van de Europese Commissie in 2007, werkzaamheden van deskundigen in EU-landen en internationaal onderzoek een agenda voorgesteld om samenwerking op scholen te verbeteren. Er worden uitdagingen vastgesteld op drie terreinen en er worden gebieden voorgesteld waar nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd:

 • 1.

  Sleutelcompetenties

Mensen moeten worden toegerust met „nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen” en het algemene vaardigheidsniveau moet worden verhoogd. Ze moeten hun eigen leerproces organiseren

 • waarbij ze zowel zelfstandig als met anderen werken,
 • zo nodig informatie en hulp zoeken, en
 • alle mogelijkheden van nieuwe technologieën benutten.

In een schoolomgeving waarin innovatie en creativiteit worden aangemoedigd, wordt de verwerving van competenties zoals ondernemerschap en talen versterkt. In de agenda van de Commissie wordt de nadruk gelegd op:

 • de ontwikkeling van het lees-, schrijf- en rekenvaardigheidsniveau, met inbegrip van de vaststelling van streefcijfers;
 • de versterking van zowel transversale als vakcompetenties;
 • de vaststelling van een ambitieuze aanpak van de ontwikkeling van competenties, die betrekking heeft op
  • leerplannen,
  • leermateriaal,
  • de scholing van leerkrachten,
  • leren op maat, en
  • evaluatiemethoden.
 • 2.

  Kwalitatief hoogwaardig leren voor elke leerling

Geen enkel schoolsysteem biedt exact dezelfde onderwijskansen voor alle leerlingen, maar er mag geen kwaliteitskloof bestaan tussen scholen. Beleidsmakers moeten de verschillen verkleinen en de participatie verbeteren door zich te richten op de leerlingen met lagere vaardigheidsniveaus. In de agenda van de Commissie wordt de nadruk gelegd op:

 • de uitbreiding van de toegang tot voorschools onderwijs van hoge kwaliteit;
 • de beoordeling en verbetering van het rechtvaardigheidsbevorderende effect van schoolstelsels, en de vermindering van kwaliteitsverschillen tussen scholen;
 • een zodanige opzet van de schoolstelsels, dat een succesvolle overgang tussen verschillende schooltypen en -niveaus wordt vergemakkelijkt;
 • terugdringing van voortijdig schoolverlaten, en
 • het verlenen van betere ondersteuning en het zorgen voor leerbenaderingen op maat binnen reguliere scholen voor leerlingen met bijzondere behoeften.
 • 3.

  Leerkrachten en overig schoolpersoneel

De kwaliteit van de leerkrachten is de belangrijkste binnenschoolse factor die de prestaties van leerlingen beïnvloedt. Het personeel moet over de vaardigheden beschikken om iedere leerling adequate mogelijkheden te bieden om de benodigde competenties te verwerven. Leerkrachten dienen gedurende hun gehele loopbaan op adequate wijze te worden gestimuleerd om hun leerbehoeften te herzien en nieuwe kennis, vaardigheden en competenties te verwerven, waaronder ook vreemde talen. In de agenda van de Commissie wordt de nadruk gelegd op de volgende punten:

 • ervoor zorgen dat initiële lerarenopleidingen, inductieprogramma's en continue professionele ontwikkeling voor leerkrachten gecoördineerd en coherent zijn, dat daarvoor toereikende middelen ter beschikking worden gesteld en dat de kwaliteit daarvan wordt geborgd; verbetering van het aanbod, de kwaliteit en deelname aan bijscholing op het werk voor leerkrachten;
 • herziening van de aanwerving van leerkrachten, zodat de meest capabele kandidaten worden aangetrokken, de beste sollicitanten worden geselecteerd en goede leerkrachten worden aangenomen op scholen waar de problemen het grootst zijn, en
 • verbetering van de aanwerving van schoolleiders en het bieden van de middelen en mogelijkheden om hen in staat te stellen zich te richten op de verbetering van het leren door de leerlingen en de ontwikkeling van het schoolpersoneel.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Betere competenties voor de 21ste eeuw: een agenda voor Europese samenwerking op schoolgebied (COM(2008) 425 definitief, 3.7.2008)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Conclusies van de Raad over het verhogen van het niveau van de basisvaardigheden in de context van Europese samenwerking inzake scholen voor de 21e eeuw (PB C 323 van 30.11.2010, blz. 11-14)

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen op 21 november 2008, betreffende het voorbereiden van jongeren op de 21ste eeuw: een agenda voor Europese samenwerking op schoolgebied (PB C 319 van 13.12.2008, blz. 20-22)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een andere kijk op onderwijs: investeren in vaardigheden voor betere sociaal-economische resultaten (COM(2012) 669 final, 20.11.2012)

Laatste bijwerking 08.11.2016

Top