Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De uitgifte van euromunten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De uitgifte van euromunten

 

SAMENVATTING VAN:

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENINGEN?

 • Verordening (EU) nr. 651/2012 geeft definities van de verschillende soorten euromunten en beschrijft de voorwaarden waaraan bij de uitgifte van munten moet worden voldaan.
 • Verordening (EU) nr. 729/2014 geeft de technische voorschriften voor de euromunten en algemene regels voor het ontwerp, inclusief de goedkeuring van ontwerpen voor de munt.

KERNPUNTEN

 • In verordening (EU) nr. 651/2012 wordt het volgende bepaald:
  • de overheden van landen van de eurozone (landen die de euro als munt hebben) mogen circulatiemunten* en munten voor verzamelaars* uitgeven;
  • circulatiemunten worden tegen de nominale waarde in omloop gebracht, maar ten hoogste 5 % van de munten mag vanwege een bijzondere kwaliteit of verpakking tegen een hogere prijs op de markt worden gebracht;
  • nationale herdenkingsmunten*
   • mogen slechts tweemaal per jaar worden uitgegeven (tenzij de munt in alle landen van de eurozone een gemeenschappelijk ontwerp heeft);
   • het totale aantal uitgegeven munten mag niet hoger zijn dan het grootste van een van twee mogelijke maxima, uitgedrukt als percentage van alle muntstukken van 2 euro die in omloop zijn;
  • munten voor verzamelaars
   • zijn alleen een wettig betaalmiddel* in het land van de eurozone waar de uitgifte plaatsvindt;
   • moeten wat betreft nominale waarde, afbeeldingen en ten minste twee van de drie kenmerken kleur, diameter en gewicht duidelijke verschillen vertonen met de circulatiemunten;
  • de overheden van landen van de eurozone moeten overleg met elkaar voeren voordat zij beschadigde euromunten vernietigen;
  • de Commissie voert een effectbeoordeling uit om de werkelijke productiekosten van de munten van 1 en 2 cent te analyseren en af te zetten tegen de waarde en de voordelen daarvan.
 • In Verordening (EU) nr. 729/2014 wordt voorts bepaald dat:
  • er acht euromunten zijn (1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent en 1 en 2 euro);
  • elke munt een kenmerkende nationale en een gemeenschappelijke Europese zijde heeft;
  • de nationale zijde:
   • moet een cirkel van twaalf sterren hebben die het nationale ontwerp volledig omcirkelen;
   • moet 15 jaar dezelfde blijven, tenzij het land een nieuw staatshoofd krijgt;
   • mag de waarde van de munt niet tonen, tenzij er een ander alfabet wordt gebruikt;
   • moet uiterlijk 20 juni 2062 geheel aan de verordening voldoen;
  • de herdenkingsmunten:
   • mogen alleen een nominale waarde van 2 euro hebben;
   • moeten een ontwerp hebben dat afwijkt van de gewone* munten van 2 euro;
   • mogen alleen gebeurtenissen van groot nationaal of Europees belang herdenken of
   • gebeurtenissen van het hoogste Europese belang herdenken als zij gezamenlijk in de hele eurozone worden uitgegeven;
  • landen van de eurozone moeten elkaar en de Commissie informeren over voorstellen voor verandering van hun nationale ontwerp en die aan een goedkeuringsprocedure onderwerpen. Hiermee kunnen bezwaren worden ingebracht
   • door een land van de eurozone dat meent dat het ontwerp onder zijn burgers negatieve reacties zal oproepen;
   • door de Commissie, als zij vindt dat het ontwerp niet voldoet aan de in de wetgeving opgenomen technische voorschriften.

VANAF WANNEER ZIJN DE VERORDENINGEN VAN TOEPASSING?

 • Verordening (EU) nr. 651/2012 is sinds 16 augustus 2012 van toepassing.
 • Verordening (EU) nr. 729/2014 consolideert eerdere, in Verordening (EU) nr. 975/98 en achtereenvolgende wijzigingen opgenomen regels voor munten toen de euro in 2002 werd ingevoerd. De verordening is sinds 22 juli 2014 van toepassing.
 • In de beide verordeningen zijn de elementen geïntegreerd van Aanbeveling 2009/23/EG van de Commissie betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken.

ACHTERGROND

 • Het algemeen gebruik van de euromunten begon in 2002. De acht denominaties hebben verschillende formaten, kleuren en diktes die afhangen van de waarde en zo zijn ontworpen dat illegale reproductie erg moeilijk is
 • Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Circulatiemunten: munten voor algemeen openbaar gebruik die in alle landen van de eurozone een wettig betaalmiddel zijn.

Munten voor verzamelaars: munten die niet worden uitgegeven om in omloop te komen, en die alleen in het land van de eurozone waarin ze worden uitgegeven een wettig betaalmiddel zijn.

Herdenkingsmunten: circulatiemunten van 2 euro voor de herdenking van een bepaalde van nationaal of Europees belang zijnde gebeurtenis.

Wettig betaalmiddel: munten of bankbiljetten die in een land moeten worden geaccepteerd als ze voor een verschuldigde betaling worden aangeboden.

Gewone munten: circulatiemunten uitgezonderd de herdenkingsmunten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 651/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de uitgifte van euromunten (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 135-137)

Verordening (EU) nr. 729/2014 van de Raad van 24 juni 2014 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (herschikking) (PB L 194 van 2.7.2014, blz. 1-7)

Laatste bijwerking 04.04.2017

Top