Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Begrotingsvoorwaarden voor landen van de eurozone

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Begrotingsvoorwaarden voor landen van de eurozone

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2011/85/EU — begrotingsvoorwaarden voor landen van de eurozone

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Ze legt gedetailleerde regels vast voor nationale begrotingen. Deze regels zijn nodig om ervoor te zorgen dat EU-regeringen voldoen aan de vereisten van de Economische en Monetaire Unie en dat ze geen buitensporige tekorten oplopen.

KERNPUNTEN

EU-regeringen moeten:

Stelsels voor overheidsboekhouding hanteren die uitvoerig ingaan op alle gebieden van inkomsten en uitgaven. Deze stelsels moeten aan interne controle en onafhankelijke audits worden onderworpen.

Begrotingsgegevens openbaar toegankelijk maken. Gegevens voor centrale en deelstaatoverheid en de socialezekerheidssector moeten maandelijks en die voor de lokale overheid driemaandelijks worden gepubliceerd.

Ervoor zorgen dat hun fiscale planning op realistische macro-economische en budgettaire prognoses is gebaseerd, aan de hand van de meest recente gegevens. Deze omvatten de meest recente prognoses van de Europese Commissie en, in voorkomend geval, prognoses van onafhankelijke organisaties.

Begrotingsregels toepassen om ervoor te zorgen dat de algemene regeringsbegroting voldoet aan de Europese regelgeving. Het doel daarbij is het voorkomen van buitensporige overheidstekorten of -schulden. Onafhankelijke organisaties zien er zorgvuldig op toe dat de regels worden nageleefd.

Een geloofwaardig, doeltreffend begrotingskader voor de middellange termijn vaststellen dat voorziet in een planningshorizon van ten minste drie jaar voor de begroting. Dit omvat meerjarige begrotingsdoelstellingen, prognoses voor alle belangrijke uitgaven- en inkomstenposten en een beoordeling van de houdbaarheid van overheidsfinanciën op lange termijn.

De samenhang en coördinatie van alle boekhoudregels en -procedures op alle terreinen van regeringsactiviteiten garanderen.

In haar verslag van 2014 inzake de kwaliteit van nationale begrotingsgegevens stelde de Commissie vast dat EU-regeringen de indieningstermijnen zeer goed naleefden, maar dat de volledigheid van de tabellen met buitensporige tekorten kon worden verbeterd.

ACHTERGROND

De richtlijn is een van de zes wetgevende maatregelen (ook bekend als de sixpack) die op 13 december 2011 in werking zijn getreden en de fiscale en economische governance van de EU versterken.

Hierop volgde de twopack waarmee het begrotingstoezicht in de eurozone nog verder werd versterkt. In het kader van het Europees semester moet elk land dat de euro heeft ingevoerd zijn voorontwerp van de begroting tegen midden oktober bij de Commissie indienen. Indien de Commissie van mening is dat dit niet voldoet aan de voorschriften betreffende een eenheidsmunt, kan zij om herziening vragen.

ACHTERGROND

Beknopte gids voor de nieuwe budgettaire governance van de EU

BESLUIT

Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2011/85/EU

13.12.2011

31.12.2013

PB L 306 van 23.11.2011, blz. 41-47

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: naar de implementatie van geharmoniseerde normen voor de overheidsboekhouding in de lidstaten — De geschiktheid van de IPSAS voor de lidstaten (COM(2013) 114 final van 6.3.2013)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de kwaliteit van de in 2013 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens (COM(2014) 122 final van 7.3.2014)

Laatste bijwerking 13.10.2015

Top