Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rapportage van de feitelijke en voorziene tekorten van EU-landen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rapportage van de feitelijke en voorziene tekorten van EU-landen

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad betreffende de toepassing van het Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

Hierin worden de procedures bepaald die overheden* van EU-landen moeten volgen om de Europese Commissie informatie te geven over hun nationaal tekort* en schuld*.

KERNPUNTEN

 • EU-landen stellen Eurostat, de statistische dienst van de Commissie, tweemaal per jaar in kennis van hunfeitelijke* en voorziene* overheidstekorten en -schulden.
 • Tegen 1 april van het lopende jaar (jaar „n” genoemd) omvatten de gegevens:
  • hun meest recente schatting voor het vorige jaar (n-1), de feitelijke schuld voor de drie daaraan voorafgaande jaren (n-2, n-3, n-4) en de voorziene overheidsschuld voor het actuele jaar
  • hun feitelijke schuld voor de vier vorige jaren (n-1, n-2, n-3, n-4) en de voorziene overheidsschuld aan het einde van het actuele jaar.
 • Tegen 1 oktober bevatten de gegevens:
  • feitelijk tekort voor de vier vorige jaren (n-1, n-2, n-3, n-4) en de bijgewerkte voorziene cijfers voor overheidstekort en overheidsschuld voor het actuele jaar.
 • EU-landen geven ook het volgende door aan Eurostat:
  • gegevens van de nationale rekeningen;
  • gegevens over hun investeringsbetalingen*;
  • feitelijk bbp voor de vier vorige jaren en voorziene bbp voor het huidige jaar;
  • aanvullende vragenlijsten en verduidelijkingen in verband met de kennisgevingen van tekorten en schulden die ze hebben gemeld;
  • een gedetailleerde lijst van de methoden, procedures en bronnen die zij voor de opstelling van de gegevens over het feitelijke tekort en de feitelijke schuld en de onderliggende overheidsrekeningen gebruiken;
  • bijstand door nationale accountants; indien aangevraagd.
 • Ingeval het begrotingsjaar verschilt van het kalenderjaar geven de EU-landen gegevens door voor de 2 begrotingsjaren die voorafgaan aan het lopende begrotingsjaar.
 • Eurostat:
  • beoordeelt regelmatig de kwaliteit van de nationale gegevens en de onderliggende overheidrekeningen per sector;
  • brengt regelmatig verslag uit aan het Europees Parleament en de Raad over de kwaliteit van de nationale gegevens;
  • houdt permanent contact met de nationale bureaus voor de statistiek;
  • legt regelmatig contactbezoeken en methodologische bezoeken af in EU-landen om gegevens, procedures en rekeningen te controleren;
  • verstrekt de gegevens over het feitelijke overheidstekort en de feitelijke overheidsschuld binnen 3 weken na de uiterste indieningstermijnen van april en oktober in de vorm van persberichten.

In 2014 werd met Verordening (EU) nr. 220/2014 van de Commissie Verordening (EG) nr. 479/2009 aangepast, waarbij het eerdere Europese systeem van nationale en regionale rekeningen (ESA 95) werd vervangen door ESA 2010.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Ze is van toepassing sinds 30 juni 2009.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

KERNBEGRIPPEN

*Overheid : verwijst in deze context naar overheid, centrale overheid, deelstaatoverheid, lagere overheid en wettelijke socialezekerheidsinstellingen.

*Overheidstekort (-overschot) : het vorderingenoverschot (vorderingentekort) van de overheid.

* Overheidsschuld: totale brutoverplichtingen van de overheid aan het einde van het jaar.

* Feitelijk overheidstekort en feitelijke overheidsschuld: geschatte, voorlopige, semidefinitieve of definitieve uitkomsten voor een voorbij jaar.

* Voorziene overheidstekort en voorziene overheidsschuld: meest recente officiële prognoses, rekening houdend met de meest recente begrotingsbesluiten en economische ontwikkelingen en vooruitzichten.

* Overheidsinvesteringen: de bruto investeringen in vaste activa van de sector overheid.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten dat als bijlage bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie is gevoegd (gecodificeerde versie) (PB L 145 van 10.6.2009, blz. 1-9)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad zijn in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 04.07.2016

Top