Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hervorming van het financiële stelsel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hervorming van het financiële stelsel

De Commissie stelt in deze mededeling de hervormingen voor die ze voor ogen heeft voor de financiële sector in de Europese Unie. Deze hervormingen moeten het toezicht op en de transparantie en stabiliteit van de financiële markten verbeteren. Ze moeten ook zorgen voor een betere bescherming van beleggers en consumenten. Deze hervormingen zijn bovendien een aanvulling op de hervormingen die al in werking werden gesteld na de financiële crisis van 2008.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de Europese Centrale Bank van 2 juni 2010 getiteld „Reguleren van financiële diensten ter bevordering van duurzame groei” (COM(2010) 301 – Nog niet bekendgemaakt in Publicatieblad).

SAMENVATTING

De door de Europese Unie ondernomen hervormingen in de financiële sector moeten het financiële stelsel veiliger en verantwoordelijker maken ter bevordering van de ontwikkeling van een duurzame economische groei.

De voorstellen die met deze mededeling worden gedaan, zijn een aanvulling op de hervormingen die reeds in werking werden gesteld ten gevolge van de financiële crisis van 2008 en de bijeenkomsten van de G20. Deze voorstellen richten zich op vier belangrijke doelstellingen:

  • vergroten van de transparantie van de financiële markten;
  • zorgen voor doeltreffend toezicht en effectieve handhaving in de financiële sector;
  • vergroten van de weerbaarheid en stabiliteit van de financiële sector;
  • vergroten van de verantwoordelijkheidszin van de financiële actoren en verbeteren van de consumentenbescherming.

Grotere transparantie

De Commissie stelt vast dat het gebrek aan transparantie in de financiële sector in hoge mate heeft bijgedragen tot de financiële crisis van 2008. Ze wil dus zorgen voor een grotere transparantie met betrekking tot de transacties, producten en actoren op de financiële markten.

De toezichthoudende instanties, de beleggers en de consumenten zullen zo kunnen beschikken over meer betrouwbare gegevens over de markten.

De Commissie is ook van plan de betrouwbaarheid en kwaliteit van de financiële ratings te verbeteren. Ter herinnering, financiële ratings worden opgesteld door ratingbureaus die als taak hebben een risicowaardering te geven van de financiële kredietwaardigheid. Er was daarnaast al een eerste reglementering van de ratingbureaus ingevoerd na de crisis van 2008.

Zorgen voor toezicht en handhaving die doeltreffend zijn

De Commissie plant de oprichting van verscheidene instellingen voor financieel toezicht:

  • een Europees comité voor systeemrisico's met als taak macro-economische risico's die tot crisissituaties kunnen leiden, op te sporen;
  • een Europese toezichthoudende instantie voor de bankensector;
  • een Europese toezichthoudende instantie voor de verzekeringsmarkt;
  • een Europese toezichthoudende instantie voor de financiële sector.

De Commissie wil eveneens de strijd aangaan tegen buitensporig en onverantwoord speculeren, door middel van een efficiënt systeem van sanctionering. Daarvoor zou ze de activiteiten van de nationale financiële toezichthouders op elkaar afstemmen om te zorgen dat ze doeltreffender worden.

Vergroten van de weerbaarheid en stabiliteit van de financiële sector

De Commissie stelt ook voor om het eigen vermogen van de banken efficiënter te reglementeren. Het eigen vermogen vormt het kapitaal van de banken en garandeert hun kredietwaardigheid in geval van moeilijkheden. Het is essentieel dat de banken worden aangespoord om hun eigen vermogen uit te breiden in tijden van gunstige conjunctuur om het hoofd te kunnen bieden aan crisissituaties.

De Commissie zal ook een actieplan voorstellen voor crisisbeheer. Dit plan moet leiden tot een reeks voorstellen met betrekking tot de creatie van instrumenten om problemen te voorkomen en op te lossen voor zwakke banken.

Vergroten van de verantwoordelijkheidszin van de financiële actoren en verbeteren van de consumentenbescherming

De hervormingen hebben als doel het vertrouwen in de financiële markten te herstellen bij beleggers en consumenten.

Met het oog hierop stelde de Commissie in juli 2010 een herziening voor van de reglementering inzake depositogarantiestelsels, teneinde depositohouders overal in de EU een afdoende bescherming te kunnen bieden. Ze zal ook voorstellen uitwerken om de compensatie van beleggers en verzekeringnemers te beschermen ingeval een verzekeringsmaatschappij failliet gaat.

Laatste wijziging: 10.09.2010

Top